Katsa nedir, Katsa ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Kürek.

Fıçı.

Katsa anlamı, kısaca tanımı

Açılımın katsayısı : Seri biçiminde bir açılımın terimlerindeki sabit çarpanlar. Örneğin, Fourier katsayıları, Taylor katsayıları gibi

Ağırlıklama katsayısı : Ağırlıklandırmayı içeren bir işlemde bir gözleme ağırlık olarak verilen katsayı.

Akış katsayısı : Bir akarsuyun beslenme teknesine düşen yağışlarla teknede edimsel olarak gerçekleşen akış arasındaki orantı. Belli bir alanda, belli süreli yağışlarla belli süredeki akışlar arasındaki orantı.

Aktiflik katsayısı : Sayısal değeri, bir çözeltinin iyon şiddetine bağlı birimsiz bir büyüklük; bir tür için aktiflik, aktiflik katsayısı ile molar denge derişiminin çarpımı olarak verilir.

Anamal katsayısı : Yıllık üretim yeteneğine yapılan bir birimlik eklemenin ortalama maloluşu.

Anlak katsayısı : Deneğin anlak ölçerinde elde ettiği sayıları, yaşına özgü olan sayılara bölerek sağlanan gösterge.

Anlaşma katsayısı : Sıralayıcı ölçekle elde edilmiş ölçümler arasindaki uyuşma düzeyini gösteren sayısal değer.

Arıtım katsayısı oranı : Para ve kısa sürede paraya çevrilmesi olumlu değerler toplamının kısa süreli borçlara oranı.

Aşırılık katsayısı : µ’ler beklemleri göstermek üzere, biçiminde verilen bir basıklık ölçüsü.

 

Bağlanım katsayısı : (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğindeki bağımsız değişkenlerin katsayılarından her biri. anlamdaş, ß (beta) katsayıları.

Bağlılaşım katsayısı : İki sayılar kümesi arasındaki doğrusal bağlılaşımı gösteren ve -1 ile 1 arasında kalan sayı.

Bağlılaşma katsayısı : İki gözlem dizisi arasındaki ilişki gücünü gösteren ölçü. İki değişken arasındaki bağıntı ölçüsü.

Barınma katsayısı : Barınma yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve bir konutta her odaya düşen nüfus sayısı ya da bir konuta düşen aile ya da ev halkı sayısı.

Baş katsayı : Bir polinomda en yüksek dereceli değişkenin katsayısı.

Belirsizlik katsayısı : (bağlanım çözümlemesi) r, iki değişken arasındaki ilişki katsayısı olmak üzere verilen ad. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerce açıklanamayan kesimi. Thurstone anlak ölçeğinin kuruluşu sırasında ölçeği oluşturacak- sınarları saptamak amacıyla başvurulan ve ölçek konumu üzerinde yargıcıların yeterince uyuşamadığı ya da birbirinden uzak kümeler içine yerleştirilerek geniş bir yayılma gösterdiği durumda, ilgili sınarın elenmesini gerektiren ölçüm. bk. eşit görünen aralık ölçeği.

Belirsizlik katsayısı eşitliği : Thurstone ölçek oluşturma yordamında bir sınarın ölçeğe girmesinde ölçü alınan ve yargıcıların sınarın ölçek konumu üzerindeki kümeleyici değerlendirmelerinden oluşan dağılımda sonçeyreklikle ilkçeyreklik arasındaki sayısal ayrıma bakılarak yapılan ölçüm. bk. çeyreklik, Thurstone eşit görünen aralık ölçeği.

 

Biçim katsayısı : Çarpışma olaylarında saçınım açı ya da yeğinliklerini bulmaya yarayan, çarpılan tanecikteki yük dağılımı biçimiyle ilgili nicelik.

Birikim katsayısı : Bir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızının, söz konusal özdeciklenin değişim evresindeki yoğuşumuna oranı.

Birinci derecede likidite katsayısı : Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek taşınır değerler toplamının kısa vadeli yükümlülüklere oranı.

Birlikte değişki katsayısı : Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü.

Birlikte gidişim katsayısı : Değişkenlere ilişkin gözlemlerin gösterdiği birlikte gidişime en uygun düşen çizgisinin (birlikte gidişim çizgisinin) konumunu belirleyen y=a+bx eşitliğindeki a değişmezi ve b katsayısı, bk. en uygun çizgi.

Birliktelik katsayısı : İki öznitelik arasındaki birlikteliğin bir ölçüsü. Örneğin, fi-katsayısı bir birliktelik katsayısıdır.

Boş konut katsayısı : Belli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, boş konut birimleri sayısı ile toplam konut birimleri sayısı arasındaki orantı. Konut birimlerinin ne ölçüde boş tutulmakta olduğunu gösteren sayısal ölçüt.

Bölüşüm katsayısı : Bir özdeğin, dengede bulunduğu iki karışmayan sıvıdaki çözünürlüklerinin birbirine oranı.

Brüt enerji sindirim katsayısı : Bomba kalorimetresinde yanma yoluyla açığa çıkan enerjiden yararlanılarak hesaplanılan yemlerin sindirim ölçüsü.

Bunsen katsayısı : Ölçünlü basınç ve sıcaklıkta birim oylumlu sıvının soğurduğu uçun oylumu tutarı ile ölçülen uçun çözünürlüğü.

Çarpım beklemi ilişki katsayısı : [Bakınız: ilişki katsayısı].

Çoğalma katsayısı : Bir zaman aralığı içinde üretilen toplam nötron sayısının aynı aralık boyunca, kaçak ve soğrulma yoluyla kaybolan toplam nötron sayısına oranı (k).

Çoklu belirtme katsayısı : [Bakınız: çoklu ilişki katsayısı].

Çoklu ilişki katsayısı : Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir.

Çoklu tikel ilişki katsayısı : Bağımsız değişkenlerden bazıları değişmez tutulduğunda öteki bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişki katsayısı.

Dağılma katsayısı : Birbiriyle karışmayan iki çözücü arasında dağılan bir çözünenin denge derişimleri oranı. Ör. A maddesinin su ile organik çözücüler arasındaki dağılma katsayısı, A(suda)<=>A(org) dengesi için Kd=[A]org/[A]suda’dır.

Dağılma katsayısı kromatografi : Kromatografide çözünenin hareketli ve durgun fazlar arasındaki derişimleri oranı. Ahareketli <=> Adurgun dengesi için, K=Cdurgun/Chareketli’dir.

Dağıtım katsayıları : Verilmiş bir renkölçümşel dizgede, bir eşit erke tayfının tek renkli parçacıklarının (elementlerinin) üçrenksel bileşenleri.

Değişim katsayısı : Ölçünlü sapmanın ortalamaya göre yüzdesi, anlamdaş yüzde ölçünlü sapma.

Difüzyon katsayısı : Bir ortamda analitin hareketliliğinin bir ölçüsü; birimi cm2.s’dir.

Dirichlet katsayısı : Dirichlet serisindeki katsayıların herbiri.

Dört düzeyli ilişki katsayısı : Olağan dağılımlı iki değişkene ilişkin birleşik dağılımın 2x2 olumsallık çizelgesinde içerilen bilgiden elde edilen çarpım beklemi ilişkisi.

Durbin watson katsayısı : İstatistiksel olarak hata terimlerinin birbiri ile ilişkili olup olmadığını gösteren katsayı.

Esneklik katsayısı : Yüzölçümüne düşen kuvvetin, buna ilişkin birim uzunluğa düşen tepkiye (gerilmeye ya da sıkışmaya) oranı.

Eşdeğerlilik katsayısı : Bir testin iki eşdeğerli örneğinin uygulanmasıyle o test üzerine elde edilen güvenirlik kestirimi.

Etkinlik katsayısı : Etkinliğin derişikliğe oranını veren katsayı. Bir özdeğin etkinliğinin gerçek derişimine oranını gösteren katsayı.

Fenol katsayısı : Jermisit ilaçların antimikrobik etkilerinin göstergesi olarak sıvı ortamda belirli bir bakteri popülasyonunu (Salmonella typhimirium’ u), belirli bir konsantrasyonda eklenen fenolün öldürmesi veya % 99 oranında azaltması için geçen sürenin, başka bir jermisid ilacın aynı koşullar altında ve aynı sürede o bakteriyi öldüren veya sayılarını % 99 oranında azaltan konsantrasyonuna oranı.

Fi katsayısı : [Bakınız: birliktelik katsayısı].

Fourier katsayısı : Takımı H Hilbert uzayında bir birim dikey dizge olmak üzere bir öğesi için, İç çarpımlarının belirlediği sayılardan her biri.

G katsayısı : İzgelerde ölçülüp nicemle açıklanabilen, dönermıknatıslık kolcuğunun nicemsiz kıvılmıknatıslıktan çıkan değere oranı.

Gama katsayıları : Birikintiler olmak üzere,biçiminde verilen, beklem oranlarına ya da beta katsayılarına benzer katsayılar.

Gerisıçrama katsayısı : Parçacıkların çarpışmadan hemen sonraki bağıl hızlarının çarpışmadan önceki bağıl hızlarına oranı; bu bir esneklik ölçüsüdür.

Gini katsayısı : Tam eşitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi arasındaki alanın (eşitsizlik alanının) tam eşitlik doğrusunun altındaki üçgenin alanına oranlanmasıyla hesaplanan, sıfır (tam eşitlik) ile bir (tam eşitsizlik) arasında değer alan, gelir dağılımındaki eşitsizliğin bir ölçütü olan katsayı.

Girdi katsayıları matrisi : Girdi katsayılarının yer aldığı matris.

Girdi katsayısı : Girdi-çıktı çözümlemesine göre herhangi bir kesimin bir birim çıktı üretmek için herhangi bir diğer kesimden alması gereken girdi miktarını gösteren katsayı.

Girim katsayısı : Bir sıvının, ıslattığı bir katı içine sızımının ölçüsü. Bir çekirdek tepkileşiminde gelen parçacığın çekirdeksel erkilden geçebilme olasılığı.

Görünür genleşme katsayısı : Bir sıvının gerçek genleşme katsayısından, bulunduğu kabın oylumsal genleşme katsayısının çıkarımı ile bulunan sayı.

Gözeneklilik katsayısı : Bir katıdaki gözeneklerin oylumca yüzdesi.

Güven katsayısı : Güven aralığının evrendeğeri içermesi olasılığı. Evrendeğerin, sınırlar dışında kalma olasılığı a ile gösterildiğinde güven katsayısı 1-a olarak belirtilir, anlamdaş güven düzeyi, güven olasılığı.

Güvenirlik katsayısı : Bir testin iki yarımı, aynı küme üzerinde uygulanan eş değerli iki örneği ya da aynı testin yinelenişinden elde edilen dağılımlar (puanlar) arasındaki bağlılaşma katsayısı. Aynı araçla aynı ölçüm konusunda yapılan ölçümlerin yinelenme düzeyini veren sayımsal ölçüm.

Güvenirlik katsayısı düzeltme eşitliği : Yarıya bölme işlemiyle güvenirliğin sınanması sırasında iki yarı arasında elde edilen bağıntının tüm aracın güvenirliğini dile getirecek biçimde düzeltilmesi için başvurulan Spearman-Brown eşitliği.

Hazmolma katsayısı : Sindirilebilme katsayısı.

Hız katsayısı : Derişikliklerle çarpıldığında tepkime hızını veren, derişikliklere bağlı olmayıp, ancak sıcaklık, basınç gibi dış etkenlere göre değeri değişebilen sayı.

Hızlandıran katsayısı : Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı.

İç tutarlık katsayısı : Örnekleme niteliği taşıyan bir öğrenci topluluğuna bir kez uygulanan bir testten ya da bir başka ölçme aracından elde edilen ve bu aracın güvenirliğini kestirmeğe yarayan katsayı.

İkiterimli katsayısı : N bir artıtümsayı olmak üzere nin açılımının katsayılarından her biri. Anlamdaş. Katışımlar sayısı.

İlişki katsayısı : İki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsü. -1 ve 1 arasında değer alan ilişki katsayısı, değişkenler arasında aynı ya da ters yönde ya nedensel bir ilişkiyi ya da nedensel olmayan yalnızca değişimin birlikte olduğu bir ilişkiyi belirtir , anlamdaş çarpım-beklemi ilişki katsayısı, Pearson ilişki katsayısı.

Kararlılık katsayısı : Bir testin ne derece güvenilir nitelikte olduğunu gösteren katsayı. 2-Bir testin aralıklı olarak aynı kimselere uygulanması ile elde edilen dağılımlar arasındaki bağlılaşma.

Kullanma katsayısı : [Bakınız: taban alanı katsayısı].

Molar absorplama katsayısı : Beer kanunu eşitliğinde, b cm ve c ise mol/L cinsinden alındığında absorplayıcı türler için kendine has değerlerde olan orantı katsayısı.

Nitelik katsayısı : Bireyin aldığı soğrulmuş dozun etkisini ve risk oranını belirleyen katsayı (Q).

Olabilirlik katsayısı : Bulunmuş bir ki-kare değerinin içerdiği bağıntı düzeyini saptamak ve bağıntısızlık durumunda sıfıra, tam bağıntı durumundaysa değişken seçeneklerinin sayısına göre bir üst sınıra eşit çıkan değer.

Olumsallık katsayısı : Olumsallık çizelgesine dayanarak iki değişken arasındaki bağımlılığın derecesini veren katsayı : bk. olumsallık, olumsallık üstikileri ortalaması.

Ortalama aktiflik katsayısı : Bir iyonk bileşiğin deneysel olarak ölçülen aktiflik katsayısı. Ortalama aktiviflik katsayısını, tek tek bileşenlerin aktiflik katsayısına ayırmak mümkün değildir.

Öbeklem katsayısı : Bir öbek ya da fiziksel tutanağı oluşturan mantıksal tutanak sayısı.

Ölçek katsayı : Genel büyüklüğü değiştiren uzunluk çarpanı.

Ölçeklem katsayısı : Bir sorun'un çözümünde elde edilecek sonucun, makinece deyimlenebilecek sınırlar içinde elde edilmesi için, çarpıldığı katsayı; ölçek.

Örtme katsayısı : Eksicik katmanları yüzünden, çekinsel artı yükün öğecik dışında ne ölçüde daha azmış gibi göründüğünü veren sayı.

Özyayınım katsayısı : Bir özdeciğin, eş tür özdeciklerden oluşmuş bir ortam içinde yaptığı zikzak devinimler sonunda, birim zamanda ortalama aldığı yolu ölçen nicelik.

Partisyon katsayısı : [Bakınız: dağılma katsayısı]. Denge durumundaki sıvı bir ortamda birbirine karışmayan iki bileşik arasında bölünecek veya dağılacak çözünen madde oranını bildiren bir sabite.

Pearson ilişki katsayısı : [Bakınız: ilişki katsayısı].

Planck katsayısı : Nicem yasasının temel niceliğini oluşturan, ışıncık erkesi ile titreşim sayısı arasındaki değişmez oran.

Reaktiflik katsayısı : Reaktifliğin ısı, basınç gibi belirli bir parametreye bağımlı olarak gösterdiği farklılık.

Sabit katsayılı doğrusal diferensiyel denklem : Tüm katsayıları gerçel veya karmaşık sayılar olan doğrusal diferansiyel denklem.

Saçılım katsayısı : (Çok değişkenli istatistik) öğeleri, değişkenlerin ikişer ikişer ilişki katsayıları olan bir dizeyin belirteninin kökikisi.

Sağlamlık katsayısı : [Bakınız: kararlılık katsayısı].

Sayısal katsayı : Değişkenin önünde çarpan olarak yer alan sayı.

Seçicilik katsayısı : [seçicilik katsayısı, kH,B] Doğrudan potansiyometri eşitliğinde bozucu etkilerle ilgili bir terim.

Sedimentasyon katsayısı : Özgün koşullar altında santrifüj edilen bir partikülün sedimantasyon oranının özgünleşmiş fiziksel bir sabiti.

Ses soğurum katsayısı : Büyük bir düzlem yüzeye belirli bir açıyla düşen ses dalgalarının yansımayan erke yüzdesi.

Sıkıştırılma katsayısı : Oylumun basınçla değişimini ölçen özgül nicelik.

Sıkıştırma katsayısı : Bir sıkıştırmacın, olağan mercekle kullanıldığında bu merceğin yatay açısını kaç katı sıkıştırdığını gösteren sayı.

Sınama katsayısı : [Bakınız: etken yükü].

Sıra bağıntı katsayısı : Gözlem değerlerinin iki değişkene göre sıra düzenine sokulduğu durumlarda bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptayan ve her gözlemin iki değişkene göre taşıdığı sıra sayıları arasındaki ayrıma dayanarak elde edilen (-1'le +1 arasında değişen) değer. bk. bağıntı katsayısı.

Sıra ilişkisi katsayısı : Belli bir sıra ya da dereceye göre düzenlenmiş iki değişken arasındaki ilişki katsayısı; ay. bk. Kendall'in T (to) katsayısı, Spearman p katsayısı.

Sindirilebilme katsayısı : Tüketilen besin maddeleri ve gübreyle dışarıya atılan besin maddeleri arasındaki farkın yüzde olarak ifadesi, hazmolma katsayısı, sindirim katsayısı, sindirim derecesi.

Sindirim katsayısı : Sindirilebilme katsayısı.

Solunum katsayısıyla yapılan ölçümler : Metabolizmaya alınan her besin maddesinin metabolize olabilmesi için gerekli oksijen miktarı ve bunun sonucunda açığa çıkan karbondioksit miktarından yararlanarak vücuda alınan besin maddelerinin ne kadarının okside olarak kullanıldığı ve ne kadarının tutulduğunun tespit edilebilmesi amacıyla yapılan ölçümler.

Sönüm katsayısı : Işığın, bir ortamdan geçtikçe ne ölçüde azaldığını belirleyen nicelik.

Sönümlenme katsayısı : Çözelti derişiminin 1M ve ışınların çözelti içinde katettiği yolun 1 m olması hali için hesapla bulunan absorbans değeri, log(Io/I)=E.l.C, ifadesinde log (Io/I) absorbansı, E sönümlenme katsayısını, l ışık yolunu, C derişimi göstermektedir.

Sürtünme katsayısı : Bir cismi, üzerinde oturduğu düzlem boyunca harekete geçirmek için gerekli kuvvetin (F): cismin ağırlık vektörünün düzleme dik bileşenine (N) oranı olup, µ=F/N şeklinde gösterilen katsayı.

Süzgeç katsayısı : Süzgeç kullanmaktan dolayı ortaya çıkan ışık azalmasını karşılamak üzere gerekli ışıklama süresinin artış niceliğini gösteren sayı.

Taban alanı katsayısı : Bir yapının taban alanının bulunduğu yerbölüm alanına oranlanmasından elde edilen sayı. Yerbölüm yüzölçümünün katları olarak olur verilen en geniş alanı gösteren bir katsayı kullanılarak, yapı oylumunu ve yoğunluğunu sınırlandırmakta kullanılır.

Tümleme katsayısı : Bir niceliği bölünce, onu tekdeğer bir işlev durumuna sokan değişken (Tersinir ısıyı salt sıcaklıkla bölünce, dağı işlevinin çıkması gibi).

Türetilebilme katsayısı : Yığışımlı bir ölçekte yanılgıların (kalıba uymayan yandaş yanıtlar) toplam yanıt sayısına bölünmesiyle elde edilen ve ölçeğin tekboyutluluk düzeyini gösteren ölçüm.

Uygunluk katsayısı : Değişken sayısının ikiden çok olduğu durumlarda değişkenlerin sırasal büyüklükleri arasındaki ilişkiyi açıklayan katsayı.

Uzunlamasına difüzyon katsayısı : Kromatografik bir kolonda bant genişlemesine sebep olduğu gibi analit türlerinin yüksek derişimli bir bölgeden düşük derişimli bir bölgeye göç etme meylinin bir ölçüsü.

Üleşim katsayısı : Üleşimde her kesime düşen sayının tüme oranı.

Varyasyon katsayısı : Yüzde olarak ifade edilen , bağıl standart sapma.

Yapım yerbölümü katsayısı : Yapım yerbölümün tüm yerbölüm yüzölçümüne oranı.

Yarı test katsayısı : Bir testin her iki yarısından elde edilen dağılımların (puanların) bağlılaşması yoluyla sağlanan katsayı; yarı test güvenirliği.

Yeraltı katsayısı : Belli bir kayaç içindeki tam kristalin, yerinden oynamamış sağlam bir kayaca oranla, eşit koşullar altında bir deprem yeğinliğinin kaç kat arttığını gösteren katsayısı.

Yerseçim katsayısı : Bir ülkede, belli bir bölgenin bir ekonomik etkinlik dalındaki payının, yine o bölgenin bir başka kesimdeki payı ile, katma değer, çalışan nüfus, alan ya da benzeri bir ölçüte göre karşılaştırılmasına olanak veren oran.

Yoğunlaşma katsayısı : Bir uçunum özdeciklerinin gerçek oylumunun, uçunun oylumuna oranı.

Yutma katsayısı : Bir ortamın sonsuz ince bir katının iç yutma çarpanının, bu katın kalınlığına bölümü.

Zayıflama katsayısı : Bir reaktörde, nötron enerjisinin, yavaşlatıcının etkisiyle üstel olarak azalması.

Genleşme katsayısı : Isının 1 derece yükselmesi sonucunda herhangi bir cismin uzunluk, yüzey, hacim biriminin artma miktarı.

Katsayı : Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal. Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı. Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler.

Diğer dillerde Katranlı kağıt anlamı nedir?

Osmanlıca Katranlı kağıt : katran kâğıdı