Katsayı nedir, Katsayı ne demek

Katsayı; bir matematik terimidir.

  • Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal
  • Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı.
  • Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler.

"Katsayı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "5a ifadesinde 5 sayısı a'nın katsayısıdır."

Kimya'daki anlamı:

Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir terimde imcesel parçanın önündeki sayı.

Bir terimde bilinmeyenin ya da bilinmeyenlerin çarpımının önünde bulunan sayı.

İngilizce'de Katsayı ne demek? Katsayı ingilizcesi nedir?:

coefficient, factor

Osmanlıca Katsayı ne demek? Katsayı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

emsâl

Katsayı hakkında bilgiler

Matematikte katsayı, polinomun bazı terimlerinde, herhangi bir ifadenin bir serisindeki çarpma faktörüdür. Genellikle bir sayıdır, fakat ifade de herhangi bir değişken de olabilir. Örneğin.

polinomunda ilk iki terimin katsayıları sırasıyla 7 ve -3'dür. Üçüncü terim 1,5, bir sabittir. Son terimde belirgin bir katsayı yoktur. Fakat katsayısının 1 olduğu varsayılır. Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi katsayılar daha çok sayılardan oluşur. Fakat, aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi a, b, c gibi parametrelerden de oluşabilir. Burada c bir sabittir.

 

Katsayı kısaca anlamı, tanımı:

Başkatsayı : Bir polinomda katsayıları 0'dan farklı olan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin katsayısı.

Genleşme katsayısı : Isının 1 derece yükselmesi sonucunda herhangi bir cismin uzunluk, yüzey, hacim biriminin artma miktarı.

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Emsal : Yaşıt. Benzer, eş, denk. Katsayı. Örnek.

Formül : Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

Yazılış : Yazılma işi.

 

Değişme : Değişim. Değişmek işi.

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

Katsayılar belirteci : (...)

Katsayılar dizeyi : (...)doğrusal denklemleri eş damgalı (...)bilinmeyenleri alt alta gelecek biçimde dizilerek oluşturulan dizgede, (...)katsayıları bulundukları konumda alınmak üzere elde edilen (...)dizeyi.

Katsayılar matrisi :

Diğer dillerde Katsayı anlamı nedir?

İngilizce'de Katsayı ne demek? : n. coefficient, exponent, factor, multiple, parameter

Fransızca'da Katsayı : coefficient [le]

Almanca'da Katsayı : Exponent, Hochzahl

Rusça'da Katsayı : n. коэффициент (M)