Kavram nedir, Kavram ne demek

"Kavram" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Girift bir konudur bu, en başta yeni şiir kavramı ile karıştırılır." - M. C. Anday

Yerel Türkçe anlamı:

Çevre.

Tutam, avuç dolusu.

Bağlam, deste.

Tutam.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.

Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.

Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.

Felsefi anlamı:

Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kaplayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım; tek bir nesnenin (bireysel kavram) ya da bir nesneler sınıfının (genel kavram) özünü belirleyen, birbirleriyle bağlantılı niteliklerin ya da özel belirtilerin (özelliklerin) bir sözcükte düşünülmüş olan birleşimi.

(Klasik mantıkta) Yargı ile çıkarımın sonradan üzerinde kurulacağı en yalın, en temel öğe. (Gerçekte ise kavram düşüncenin bir başlangıç noktası olmayıp, düşüncenin kendisini topladığı, yoğunlaştığı bir noktadır; düşüncenin bir bütüne, bir bireşime, bir birliğe dönüşmüş biçimidir.) // Klasik mantık için kavramlar çoğunlukla nesne kavramlarıdır ama bunun yanında ilişki ve görev kavramlarından da söz edilebilir (de, üzerine, eğer, ancak ve benzeri). Nesne kavramları: Bir nesnenin özünü, kurucu özelliklerini düşünce ile belirtip kavramaya çalışan kavramlar. Nesne kavramları bireysel olup tek bir nesneyi (Kızılırmak) göz önünde bulundurabilirler, o zaman bireysel kavramlar adını alırlar. Bir nesne öbeğinin ortak özellikleriyle ilintili olduklarında, bunlara tür kavramları denir (dere, çay, ırmak). Ortak özellikleri olan tür kavramlarından cins kavramı kurulur; her cins kavramı yeniden daha yukarı bir cins kavramının tür kavramı olabilir ve bu, böylece oluşan kavram piramidinin en yukarıdaki en son cins kavramına kadar gider. Bu piramit bir kavramlar dizgesidir. Bu dizgede boyuna daha yukarı, daha genel cins kavramına doğru yükselinir. En son cins kavramında kavramlar dizgesi doruğuna ulaşır ve bundan kavram çözümlenmesiyle (Lat. divisio) tersine olarak daha aşağı cinslere, türlere inilir ve sonunda artık bölünemeyen bireylere ulaşılır.

 

Gramer anlamı:

Dünyadaki nesnelerin, durumların, hareketlerin ve tasavvurların dildeki ifadesidir. Kavramın değeri, niteliği aynı dili konuşan kimselerce aşağı yukarı aynıdır: ekmek, su, susuzluk, tembellik, delikanlı, dörtnala, tutumlu ve benzeri

Sosyoloji'deki anlamı:

Sözcüklere gerçek anlamlarını vermek ve bunlar aracılığıyla düşünmek, olayların ve süreçlerin özünü kavrayıp temel yanlarına ve özelliklerine ilişkin genellemeler elde etmek olanağını sağlayan, nesnel çevrenin insan düşüncesindeki yansıma biçimi.

 

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sığır gövde etinde, kavram bölgesi kaslarından yapılan, dikdörtgen biçiminde, 1.0-1.5 kg ağırlığında pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılmış olan pastırma.

Bilimsel terim anlamı:

içlemsel nesne,

Bir ad, yüklem ya da işlevin içlemi.

Herhangi bir nesne ya da olayın temel öğe ve özelliklerini kapsayan soyut bir düşünü.

Azerbaycan Türkçesi: anlayış, mäfhum; Türkmen Türkçesi: düşünce; Gagauz Türkçesi: öz maana; Özbek Türkçesi: tuşunça; Uygur Türkçesi: uqum; Tatar Türkçesi: töşençä; Başkurt Türkçesi: töşönsä; Kmk: aňlaw; Krç.-Malk.: anılam ~ oyum; Nogay Türkçesi: anlam; Kazak Türkçesi: ugım; Kırgız Türkçesi: tüşünük; Alt::ondomol; Hakas Türkçesi: onnag ~ pîldîrîg; Tuva Türkçesi: pilig; Şor Türkçesi: piliş; Rusça: ponyatiye

Bir olay, nesne, durum ya da koşula, ayrıtsal özelliklerini bireştirerek kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlük.

Bir nesne, özellikle o nesnenin nitelikleri konusunda edindiğimiz genel düşünce.

İngilizce'de Kavram ne demek? Kavram ingilizcesi nedir?:

concept, notion, conception

Fransızca'da Kavram ne demek?:

entendement

Osmanlıca Kavram ne demek? Kavram Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mefhum

Kavram hakkında bilgiler

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs gruplandırmak için kullanılan bir sınıflamadır. Kavram yanılgıları ise daha çok kişisel deneyimler sonucu oluşmuş, bilimsel gerçeklere ve düşüncelere aykırı, anlamlı öğrenmeyi engelleyici bilgilerdir.

Kavram klasik mantıkta oldukça önemlidir. Kavramlar dille ifade edilirse buna terim adı verilir. Başka bir deyişle kavramlar nesnelerin soyut tasavvurları iken, bu tasavvurların dildeki karşılıkları ise terim olarak adlandırılır. Kavramlar işaretlerle ifade edilir. Bu işaretler sözlü veya sözsüz olabilirler. Bu işaretleri islam mantıkçıları "delalet" adıyla nitelemişler ve delaletleri tabii, akli ve vaazi delaletler olarak üç gruba ayırmışlardır. Her bir grup da sözlü veya sözsüz işaretler taşıyabilir ve böylece delaletler 6 gruba ayrılmış olur. İşte mantığı ilgilendiren sadece sözlü olan delaletlerdir.

Tümel, tekil ve tikel kavramlar: Eğer bir kavram bir sınıfın tümüne işaret ediyorsa tümel, sadece bir elemanına işaret ediyorsa tekil kavram adı verilir. Örneğin şehir kavramı tümel iken, İstanbul tekildir. Kavramlar tek başlarına ele alındıkları zaman tümel ya da tekil olabilirler. Ancak, eğer kavramlar bir önermede kullanılırsa tümel ve tekil olabildiği gibi tikel de olabilirler. Tikel kavramlar bir sınıfın bir kısmına işaret eder. Örneğin bazı insanlar veya bazı şehirler tikel kavramlardır.

Soyut ve somut kavramlar: Kavram bir cisme veya varlığa işaret ediyorsa somuttur. Örneğin taş, insan, beyaz gibi kavramlar somut kavramlardır. Ancak kavram bir oluş tarzını ifade ediyorsa soyuttur. Örneğin insanlık, beyazlık gibi kavramlar soyuttur. Şu şekilde de ifade edilebilir. Somut kavramlar insan zihninde bir konu içinde oluşurlar, soyut kavramlar ise konudan soyutlanmıştır.

Kavram ile ilgili Cümleler

 • Bu zor bir kavram değil.
 • Bu kavram gülünç.
 • Pürüzlülük, kavraması kolay ama ölçmesi zor bir kavramdır.
 • Kavram değişti.
 • Bu oldukça basit bir kavram.
 • Kavramı anlıyor musun?
 • Sanırım bu kavrama aşinasın.
 • Tanrı kavramı, varlığımızı bilgisizliğini yatıştırmak için kurulmuş bir düştür.
 • Kavram şaşırtıcı.
 • Sanırım zaman kavramını yitirdim.

Kavram kısaca anlamı, tanımı:

Soyut : Anlaşılması, kavranılması güç. Varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Tasarım : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.

Nesnel : Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Ortak : Kuma. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek.

Altın : Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli. Altından yapılmış sikke.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Kavram karmaşası : Anlaşılmazlık, anlam yetersizliği.

Kavram yazı : Sözleri veya düşünceleri sesleri gösteren harflerle değil çeşitli işaret veya simgelerle ifade eden yazı, ideogram.

Tümel kavram : Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram.

Kavrama : Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayırma, motordan gelen hareketi sarsıntısız olarak öteki aktarma ögelerine iletme. İki dikme arasındaki sağlamlığı ve dayanıklılığı artırmak için kullanılan yatay ahşap parça. Kavramak işi, anlama, anlamaklık, algılama. Küçük orak.

Kavrama noktası : Arabanın harekete geçtiği an ve durum.

Kavramak : Motorlu araçlarda debriyaj pedalı görev yapmak. Bir nesne veya düşünceyi her yönünü anlamak, iyice anlamak. Elle sıkıca tutmak. Motorlu araçlarda lastik yolu kavramak.

Kavramcılık : Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti, konseptüalizm.

Kavramlaşma : Kavram durumuna gelme.

Kavramlaşmak : Kavram durumuna gelmek.

Kavramsal : Kavramla ilgili, kavram niteliğinde olan.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Düşünce : Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

Zihin : Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü. Bilinç, dimağ. Anlayış, kavrayış. Bellek, an.

Mefhum : Kavram.

Fehva : Kavram, terim, deyim. Anlam.

Konsept : Kavram. Anlayış, görüş. Tarz. Düzen.

Nosyon : Kavram.

Gerçek : Doğruluk. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yalan olmayan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Yapay olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.

Karın : Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. İç, gönül, akıl, kafa. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm. Mide. Döl yatağı. İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi.

Periton : Karın zarı.

Tutam : Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktarda olan. Bankacılıkta kullanılan, borsada kota alabilmek için gerekli asgari şirket sermayesi veya pay, hisse, parti, lot.

Avuç : Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bölümü, apaz, hapaz, koşam. Elin yarı yumulmuş durumu.

Dolusu : Dolduracak kadar.

Kavram çekirdeği : Kelimenin ifade ettiği ilk ve asıl anlam. Mesela baş, ayak, kaş, kol, boğaz, göz gibi organ adları değişik kavramları karşılayacak biçimde genişlediklerinden, bu kelimelerin temel anlamları yani kavram çekirdekleri organ adı olmalıdır. bk. temel anlam, asıl anlam, sözlük anlamı.

Kavram yeri : Koyun keçi gibi hayvanların semizliğini, zayıflığını anlamak için elle kavranılan yer, boş böğür

Kavrama ağırşağı : Motor düzentekeri ile baskı ağırşağı arasında sıkışarak, devinimi bağlı olduğu hız kutusu giriş dingiline aktaran yassı, yuvarlak parça.

Kavrama ağırşak yayı : Kavrama ağırşağının göbeği çevresinde sıralanmış olan titreşim emici sarmal yaylardan her biri.

Kavrama ayaklığı : Kavramayı çalıştıran. ayaklık.

Kavrama ayaklık boşluğu : Kavrama ayaklığının, basıldıktan sonra kavramayı ayırmaya başlayıncaya değin bağımsız olarak gittiği yol.

Kavrama ayırma yatağı : Kavramanın boşaltılması sırasında, dönen kavramayı durağan ayaklık düzeneğine iliştirmeye yarayan yuvarcıklı yatak.

Kavrama çatalı : Baskı ağırşağını geri çekerek kavramayı ayırmaya yarayan, bir ucu çatal biçiminde kol.

Kavrama kayması : Kavramanın tam olarak tutmaması ve kaymaya yol açması durumu.

Kavrama kolu : Kavrama ayaklığının bağlı olduğu, kavramayı çalıştırmaya yarayan kol.

Diğer dillerde Kavram anlamı nedir?

İngilizce'de Kavram ne demek? : n. concept, notion

Fransızca'da Kavram : concept [le], notion [la]

Almanca'da Kavram : n. Begriff

Rusça'da Kavram : n. брюшина (F), понятие (N), понимание (N)

adj. понятийный