Kazasker nedir, Kazasker ne demek

Kazasker; bir tarih terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Kazasker" ile ilgili cümle

  • "Aslında Lale, eski konakları pek bilmez değildi. Bir kazasker kızıydı." - H. E. Adıvar

Tarih'teki anlamı:

Osmanlı İmparatorluğunda kadıların başında bulunan, asker ile ilgili şeriat ve tüze sorunlarını çözüme bağlamakla yükümlü; belli bir aşamaya dek kadıları ve müderrisleri atamaya da yetkili, ilmiye rütbelerinin en yükseklerinden birini taşıyan ve padişah divanının üyesi olan görevli.

Kazasker hakkında bilgiler

Kazasker ya da kadıasker, Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim. Yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma, değiştirme ve yeni kararlar oluşturma gibi maddeler vardır. Yani kadı kararlarına itiraz kazaskerliğe yapılırdı. Yetkilerinin çoğunu 16. yüzyıl'dan itibaren şeyhülislamlığa devretmiştir.

Kazasker Osmanlı devlet yapısında idari bir görev olup, kelime "kadı" ve "asker" kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Kazaskerlerin kıyafeti ilmiye kıyafeti olup, bu mesleğin en yüksek mertebelerinden biridir. Kazaskerler Divan-ı Hümayun'un tabiî azasıydı. Şeyhülislamlar divanda bulununcaya kadar divandaki şeri meseleler, kazaskerler tarafından idare edilirdi. Divan toplantılarında veziriazamın sağında vezirler solunda da kazaskerler yer almaktaydı.

 

Kazaskerlik 1480 yılına kadar Anadolu Kazaskeri olarak tek bir merkezdeydi. Bu tarihten sonra Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri olarak ikiye ayrıldı. Rumeli kazaskeri protokol ve rütbe olarak daha yüksekti. Görevleri divanda şer-i meselelere bakmaktı. Yavuz Sultan Selim'in İran seferinden sonra ise merkezi Diyarbakır olan üçüncü bir kazaskerlik oluşturularak doğu eyaletlerinin kontrolü sağlanmak istenmiştir. Fakat sonrasında bu üçüncü kazaskerlik lağvedildi.

Kazaskerler, 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar müderris ve kadıların tayininde sadrazama arz ve delalette bulunurlardı. Sonraları bu görev şeyhülislamlara verildi. Belirli maaşlı müderris ile kaza kadılarının tayinleri ise yine kazaskere bırakılmıştı.

Kazasker anlamı, kısaca tanımı:

İlmiye : Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı. Din işleriyle uğraşanların mesleği.

Devlet : Talih. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

 

Görevli : Resmî görevi olan kimse, memur. Görevi olan, vazifeli.

Osmanlı : Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan. XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları.

Kaza : İlçe, kaymakamlık. Kadılık görevi. İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması. Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. Yargı.

Kazaskerlik : Kazaskerin yaptığı iş. Kazaskerin rütbesi ve makamı.

Sınıf : Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Derslik. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.

Derece : Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Başarı gösterme. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.

Dönem : Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre.

Mahkeme : Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi, mahkeme kapısı. Yargılama.

Yetkili : Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Mezun.

Dava : Sevgili. Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sav. Sorun.

Asker : Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Askerlik görevi veya ödevi. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Er. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan.

En : Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime.

Kazasker buyruğu : Kazaskerlerin kadılara, bunların da naiplere, atanma ve yetkileri ile ilgili olarak yazdıkları buyruk.

Kazasker ikindi divanı : Kazaskerlerin, kendilerine gönderilen davalarla ilgili olarak belirli günlerde ikindi vakti yaptıkları divan.

Diğer dillerde Kazasker anlamı nedir?

İngilizce'de Kazasker ne demek? : hist. a military judge; a high official in the Ottoman judiciary.