Kişi nedir, Kişi ne demek

"Kişi" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Sınıfta, sürekli olarak numarası yaramazlar listesinin başına yazılan kişi bendim." - A. Kutlu
 • "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."

Yerel Türkçe anlamı:

Yabancı erkek.

Koca; bey, efendi

Evin erkeği, koca, eş.

Kişi (bk. gişi)

Düğünden sonra yapılmış olan yemek çağrısı.

Dil bilgisi olarak anlamı:

kişi tekil) ; gelsin (gel-sin) , geldi, o (

Çekimli eylemlerde ve adıllarda, konuşan, dinleyen, hakkında konuşulan: Geldim (geldi-m) , ben (

kişi çoğul) ; gelsinler (gel-sin-ler) , geldiler (geldi-ler) , onlar (

kişi çoğul) ve benzeri

kişi tekil) ; gel, geldin (geldi-n) , sen (

kişi tekil) ; geldik (geldi-k) , gelelim (gel-e-lim) , biz (I. kişi çoğul) ; gelin (gel-in) , geliniz (gel-in-iz) , siz (

Felsefi anlamı:

(Görüngübilimde) Tinsel edimler özeği (M. Scheler).

Oluşumunu özgürlüğe dayatan, kendini kendisi kuran bireysel öz.

Başkalarına olan davranışlarında ortaya çıkan ben (Jung). ahlaksal kişi: Sorumlu ve hesap verme yeteneği olan ben. tüzel kişi: Doğal kişi olmaksızın, hak ve ödevlerin bağımsız taşıyıcısı sayılan kişi (yasalara göre kurulmuş birlikler, dernekler, ortaklıklar, kamusal örgütler).

 

(Lat. Persona = tiyatroda oyuncunun oyunu gereği yüzüne taktığı maske; sonradan oyuncunun üzerine aldığı rol, daha sonra da insanın öz niteliği, öz çizgileri anlamını almış.) :

Yaşamın gidişi içinde tek beni kuran birlik. 5-Kendini "sen"in karşısında bir "ben" olarak yaşayan öz; ya da bir "sen" olarak "ben" in karşısına çıkabilen öz.

(Skolastik felsefede klasik tanımını Boethius vermiştir:) Ussal varlığın bölünmez tözü.

Hukuki terim anlamı:

şahıs.

Diğer sözlük anlamları:

Erkek.

İnsan, adam, kimse.

Sahip

Kişi isminin anlamı, Kişi ne demek:

Erkek ismi olarak; Kimse, insan. Sahip. Koca, eş.

Bilimsel terim anlamı:

Konuşanın kendisinden, kendisine söz söylediği kimseden veya başkasından bahsettiğine göre zamirlere ve fiillere verileri şekil, ki sirasiyle BİRİNCİ KİŞİ (Mütehellim, Première personne) İKİNCİ KİŞİ (Muhatap, Deuxième personne) ve ÜÇÜNCÜ KİŞİ (Gaip, Troisième personne) adını alır.

Bir yazın yapıtında başından olay geçen ya da olaya karışan kimse.

İngilizce'de Kişi ne demek? Kişi ingilizcesi nedir?:

person

Fransızca'da Kişi ne demek?:

sexe, individu, personnage

Osmanlıca Kişi ne demek? Kişi Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

şahıs

Kişi hakkında bilgiler

[Bakınız: beşer]

Kişi anlamı, tanımı:

Kişi arkadaşından bellidir : "bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek isteyen, arkadaşının kimliğine bakmalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

 

Kişi ne yaparsa kendine yapar : "iyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur" anlamında kullanılan bir söz.

Kişi refikinden azar : "kötü arkadaş insanı kötü yola sürükler" anlamında kullanılan bir söz.

Kişinin kendine ettiğini kimse edemez : "bir kimse kimi zaman tedbirsizliği yüzünden öyle yanlış iş yapar, başını öyle derde sokar ki böyle bir kötülüğü başkaları ona yapamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Kişi başına : Adam başına.

Kişi eki : Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi gösteren ek, şahıs eki: Geldi-m, gelmiş-sin gibi.

Kişioğlu : Soylu kimse. İnsanoğlu, insan.

Kişizade : Soylu.

Kişi zamiri : Kişinin yerine kullanılan zamir, şahıs zamiri.

Kişiler arası : Bütün insanları göz önüne alan.

Kişiye özel : Şikâyeti, isteği vb.ni ilgili makama bildirmek üzere gönderilen yazının taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim. Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen, zata mahsus.

Başkişi : Başkahraman.

Bilirkişi : Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf.

Er kişi : Erkek.

Gerçek kişi : Hukuk bakımından birey. Kimse olarak var olan kişi.

Hatun kişi : Kadın.

İstenmeyen kişi : Bulunduğu ülkenin yasa ve düzenlemelerine uymadığı durumda ilgili devletçe çalışması istenmeyen diplomat, istenmeyen adam.

Kaynak kişi : Sağlam, güvenilir, doğru bilgiler edinilen kimse.

Tüzel kişi : Hukuk bakımından bireylerin veya malların topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlık.

Üçüncü kişi : Fiil çekiminde teklik ve çokluk üçüncü şahıs biçimi, gaip.

Kişiler arası ilişki : Bireyler arasındaki toplumsal etkileşim veya karşılaşma.

Kişileşme : Kişileşmek işi.

Kişileştirme : Kişileştirmek işi. Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis, teşhis ve intak.

Kişilik : Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. Yabanlık. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü. Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan. Herhangi bir sayıda kişiden oluşan. İnsanlara yakışacak durum ve davranış.

Kişilik dışı : Kişisel olmayan, gayrişahsi.

Kişilik kazanmak : Bir kişinin öz yapısı, kişiliği belirginleşmek.

Kişilikli : Kişiliği olan, şahsiyetli.

Kişiliksiz : Kişiliği olmayan, şahsiyetsiz.

Kişiliksizlik : Kişiliksiz olma durumu, şahsiyetsizlik.

Kişisel : Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî.

Kişisel sergi : Sadece bir sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi.

Kişiselleştirme : Kişiselleştirmek işi.

Kişiyi vezir eden de karısı rezil eden de : "bir kimsenin toplum içinde yücelmesi de alçalması da karısına bağlıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Ağrılarda göz ağrısı her kişinin öz ağrısı : "herkesi en çok ilgilendiren şey kendi derdidir" anlamında kullanılan bir söz.

Akıl kişiye sermayedir : "bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır : "bir şeyi herkes ister ancak onu bir kişi elde edebilir" anlamında kullanılan bir söz.

Biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz : "birbirimizi çok yakından tanırız, onun öyle bir üstün durumu olmadığını biliriz" anlamında kullanılan bir söz.

Çift kişilik : İki kişiye ait olan. İki kişi için. İki kişinin kullanımına uygun.

Düğün olur iki kişiye kaygısı düşer deli komşuya : "akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar" anlamında kullanılan bir söz.

İyiliğe iyilik her kişinin karı kötülüğe iyilik er kişinin karı : "iyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilir, önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir" anlamında kullanılan bir söz.

Kefen alacak kişi yüzünden belli olur : "bir kimsenin herhangi bir eyleme girişeceği, o eyleme girişmesini zorunlu kılan durumlardan anlaşılır" anlamında kullanılan bir söz.

Kötü kişi olmak : Bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak.

Nörotik kişilik : Nörotik karakter.

Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir : "bir kişinin nasıl bir insan olduğu konuşmasından belli olur, soyunu sopunu öğrenmeye gerek yoktur" anlamında kullanılan bir söz.

Tek kişilik : Tek kişinin yapacağı (iş). Tek kişinin kullanabileceği, tek kişiye göre, tek kişi için olan.

Tüzel kişilik : Tüzel kişi olma durumu, hükmi şahsiyet.

Kadın : Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Hizmetçi bayan. Bayan. Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

Şahıs : Kişi.

Nefer : Er. Kişi.

Çekim : Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan. Çekme işi. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon.

Fiil : İş, davranış. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.

Zamir : İçyüz. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl.

Beşer : İnsanoğlu, insan. Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine beş, her defasında beşi bir arada.

: Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı. Aynştaynyum elementinin simgesi.

Koca : Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. Kocaman, iri. Yaşlı, ihtiyar, pir. Büyük, ulu. Büyük, geniş. Yüksek.

Erkek : Sert, kolay bükülmez. Koca. Sözüne güvenilir, mert. Yetişkin adam, bay, er kişi. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sperma oluşturan organizma.

Kişicil :

Kişi adılı : (Derleme.. kişi zamiri, şahıstık) Kişilerin yerine kullanılan adıl: Ben, sen, o, biz, siz, onlar.

Kişi ağzı : Bireyler üstü dil sisteminin belli bir kimse tarafından kendine özgü kullanılışı.

Kişi başına gelir : Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafî millî hasılanın (veya gayrisafî yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.

Kişi dilgisi :

Kişi dokunulmazlığı : Herkesin, yaşama ve varlığını geliştirme ve özgürlüğüne iye olması, yargıç kararı olmadan tutuklanamaması, kimseye eziyet ve işkence edilmemesi ve insan onuru ile bağdaşmayan ceza verilmemesi hakları.

Kişi kişi : Kümes hayvanlarını kovalama ünlemi

Kişi oğlu kişi : Doğuştan hür olan, esir olmayan, asilzade

Kişi öndelikleri : Belirmiş ancak gerçekleştirme dönemi gelmemiş alacaklara karşı önceden bir bölümü ödenen paralarla süresiz ya da geçici bir görevle bir yere gönderilen kişilerin görev yerine, emekliye ayrılan ve ölen işyarların yetimlerinin oturma yerlerine gidebilmeleri için yol giderlerine karşılık önceden ödenen paralar.

Kişi salmak : Adam göndermek

Kişi ile ilgili Cümleler

 • Ali eve erken gitmek isteyen tek kişi olmayabilir.
 • Kişi başına tur kaç para?
 • Kişi kendi hatalarını unutmaya yatkındır.
 • Kişiliği babasına benziyor.
 • Kişi listene beni eklemek ister misin?
 • Kişiden kişiye bu nasıl işler?
 • Birçok kişi, Asya yemeklerini sever.
 • Onlar üç kişiydi ve hepsi silahlıydı.
 • Galileo, Ay'a teleskopla bakan ilk kişiydi.
 • Bu kişisel bir şey değil, Dan. Ben sadece işimi yapıyorum.
 • Kişiliğimi değiştirmeyeceğim.
 • Dünyada bir sürü kötü kişi var.
 • Şu an uzayda kaç kişi var?
 • Kişilerin tek başına alacağı kararlar yok mudur?

Diğer dillerde Kişi anlamı nedir?

İngilizce'de Kişi ne demek? : [Kisi] n. person, individual, soul, self, head, persona, cad, poll, wallah, Wight

pron. one

n. winter

Fransızca'da Kişi : personnage [le], personne [la], sujet [le], homme [le], tête [la]

Almanca'da Kişi : n. Hand, Mensch, Person

Rusça'da Kişi : n. человек (M), лицо (N), личность (F), персона (F), душа (F), тип (M), едок (M), персонаж (M)