Kimlik nedir, Kimlik ne demek

 • Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü.
 • Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, tanıtma kartı, hüviyet.
 • Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü

"Kimlik" ile ilgili cümleler

 • "Sanırım uzun zaman kimliğini korumak, güçlü kalabilmek için direndi." - R. Mağden

Hukuki terim anlamı:

hüviyyet.

Bilimsel terim anlamı:

Bir gözlemcinin bilgi almak jstediği kişiye kendisini tanıtmak üzere sunduğu, onamlı bir niteliği olan belge.

İngilizce'de Kimlik ne demek? Kimlik ingilizcesi nedir?:

identification, identity, id

Kimlik hakkında bilgiler

Kimlik, sosyal psikolojide kendi gözünde ve başkalarının gözünde ne olduğundur. Bu terim psikolojide ve sosyolojide gelişme göstermiş, ayrıca biyoloji ve felsefe ile de ilgilenmiştir.

Eric Ericson kimliği bir çeşit uyum olarak düşünmüştür. İnsanın kimliği bir öznellik hissi ile oluşur ve bir kişisel bütünlüktür. Devamlılığı vardır. Psikanalizde kimlik kesintili bir yapı ve farklılıklar arası çatışmadır. (Ben, sen, o...)

Jean Piaget ise sosyalleşme üzerinde durur. İnsan sosyal olguları içselleştirerek kimliğini oluşturur. Bu olgulardan en önemlisi dildir. Mesela cinsel kimlik oluşurken, çocuğun kız ya da erkek olması ona aynı zamanda bir rol kazandırır. Yani hem bir biyolojik farklılık hem de bir kültürel farklılık vardır.

 

Sosyolojideki kimlik ortaklaşa olan ile kişisel olan, toplumun oluşturduğu ile kişinin oluşturduğu arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Yani insanın bulunduğu statü gibi toplum tarafından belirlenen kimlikle insanın kendi oluşturduğu seçtiği kimlikler birbirinden farklıdır. Bu durumda bireysel kimlikle sosyal kimliği birbirinden ayırmak gerekir.

Kimlik ile ilgili Cümleler

 • Bir kimlik görmem gerekecek.
 • İkiz olan Mary ve ben kimlikleri değiştirerek ve herkesi kandırarak kendimizi eğlendirirdik.
 • Senin kimlik fotoğrafını istiyorlar.
 • Kimlik tam oluşmadan önce öyle olduğu için şimdi bu çocuk böyle oldu, mk eskiden ilaç mı vardı, kocakarı ilaçları vardı.
 • Ali bir kimlik çıkardı.
 • Kimlik fotoğrafına ihtiyacım var.
 • Kimlik kartı olan herhangi bir öğrenci kütüphaneye girebilir.
 • Bir kimlik göreyim.
 • kimlik için kendi resmine ihtiyacın olacak
 • Bir kimlik görebilir miyim?
 • Ali barmene sahte kimlik kartı gösterdi.
 • Kimlikleri belirlenebildi mi?

Kimlik anlamı, tanımı:

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

 

Kişi : Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

Kimlik belgesi : Kimlik.

Kimlik kartı : Kimlik.

Milli kimlik : Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünü, millî hüviyet.

Öğrenci kimliği : Öğrencinin kimlik ve öğrenim bilgilerini içeren belge.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Varlık : Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Ömür, hayat. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olan her şey.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Belirti : Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

Sosyal : Toplumsal.

Kimlik denetleme :

Kimlik özellikleri : Bitkisel yeniliklerde bitkiyi belirten ve öteki bitkilerden ayıran özellikler.

Kimlik simgesi : (Resim) Bir kitabın çoğunlukla iç kapağına konan ve yayınevini belirten simge.

Kimlikçe : İç kapağın b yüzünde yer alan kaynakça notu ya da basım kaydı.

Kimlikleme : Özellikle yazışmalı soruşturuda soru çizgiliğini yanıtlamayan ya da geri göndermeyenlerin kimliğini saptama işlemi.

Diğer dillerde Kimlik anlamı nedir?

İngilizce'de Kimlik ne demek? : n. identity, identification, certificate

Fransızca'da Kimlik : identité [la]

Almanca'da Kimlik : Ausweis, Identität, Kennkarte

Rusça'da Kimlik : n. личность (F), документ (M), удостоверение личности (N)