Konsept nedir, Konsept ne demek

Konsept; bir felsefe terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Kavram.
  • Anlayış, görüş.
  • Tarz.
  • Düzen

Konsept tanımı, anlamı:

Kavram : Karın zarı, periton. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Anlayış : Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.

Görüş : Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Görme işi. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Gözle bir şeyi algılama yetisi.

Tarz : Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept. Biçim, yol. Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr.

Düzen : Yerleştirme, tertip. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Dolap, hile. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Alet edevat takımı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.

 

Konseptus : Gelişen implante olmuş embriyoyu tanımlamak için kullanılan bir terim.

Konseptüalist : Kavramcı.

Konseptüalizm : Kavramcılık.

Diğer dillerde Konsept anlamı nedir?

İngilizce'de Konsept ne demek? : concept.