Ksanten nedir, Ksanten ne demek

Ksanten; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür.

Kimya'da terim anlamı:

Formülü CH2(C6H4)2O, e.n. 100,5 °C, k.n. 315 °C olan, aluminyum klorür yardımıyla fenol ve ortokrezolün kondensasyonuyla elde edilen, organik sentezlerde ve fungisitlerde kullanılan, suda çok az, alkolde az ve eterde çok çözünen, sarımsı renkte, kristalimsi yaprakcıklar halinde bulunan katı bir madde. Dibenzopiran, trisiklik.

Ksanten tanımı, anlamı

Ksanten boyası : Molekül yapısı ksantene benzeyen, aromatik (C6H4) grupların birleşimiyle oluşan, renk indis aralığı 45000 ila 45999 olan, yapısal olarak diaril metan boyalara çok benzeyen bir boya grubu

Aluminyum klorür : Formülü AlCl3, mol kütlesi 133,3 g , yoğunluğu 2,44 g/mL, monoklinik kafes yapısında (a=5,91Å, b=10,24Å, c=6,16Å, ß=108°) olan, klor ve CO karışımının kaolin veya boksit ile etkileşmesinden elde edilen, susuz halde organik sentezlerde (örneğin Friedel-Crafts reaksiyonunda), petrol kraking’inde katalizör olarak, yün boyamada ve benzerleri kullanılan, asetonda, piridinde, nitrobenzende çözünen ve 100 g suda ise 25°C da 44,38 g çözünen, süblimleşebilen, renksiz kristal bir madde.

Aluminyum : Simgesi Al , atom numarası 13, atom kütlesi 26,98 g, atom yarıçapı 1,93Å, Al3+ iyon yarıçapı 0,57Å, e.n. 660 °C, k.n. 2460 °C, yoğunluğu 2,6989 g/mL ve tek kararlı izotopu (Al27), periyodik çizelgenin III A grup elementi olan, beyaz gümüş renkli, hafif, ısı ve elektriği iyi ileten bir metal. Metallik aluminyum kübik kafese sahiptir (a=4,0494 Å).Kısa ömürlü yapay radyoaktif izotopları da sentezlenmiştir.. Yüzeyi koruyucu aluminyum oksit tabakasıyla kaplıdır. Asit ve bazlarda çözünür. Toz aluminyum patlayıcılarda, roket yakıtlarında ve indirgen olarak kullanılır. Yer kabuğunda kütlece oksijen ve silisyumdan sonra üçüncü sıradadır (%8,80). Yüzlerce minerallerin bileşiminde mevcuttur. Sanayi öneme sahip olan aluminyum mineralleri; boksit Al(OH)3, alunit (Na,K)2SO4Al2(SO4)3.4Al(OH)3, nefelin (Na,K)2OAl2O3.2SiO2) ve kaolinit (Al2O32SiO2.2H2O)’dir.

 

Fungisit : Mantarları ve onların sporlarını öldürme özelliği taşıyan madde. Mantarları öldüren.

Organik : Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Canlı, güçlü (ilişki).

Çözünen : Çözelti oluşturan özdek. Bir çözgende çözünüme uğrayan özdek. Kendi bileşimini değiştirmeden, çözücü içinde, atom, molekül ya da yükünler olarak tekdüze dağılmış özdek. Tektürel bir karışımda nicelikçe az olan. Çözücü içinde bileşimi bozulmadan dağılmış ve genellikle çözeltide miktarca az olan madde.Katı-sıvı homojen karışımlarında katı daima çözünendir. Ör. %80’lik şeker çözeltisinde çözünen şeker, çözücü sudur. Bir çözende çözünerek, çözelti oluşturan özdek.

Kristal : Billur. Billurdan yapılmış.

Sarımsı : Rengi sarıyı andıran, sarıya benzeyen, sarımtırak.

 

Sentez : Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim. Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

Krista : Mitokondrilerin iç zarının iç kompartımanına doğru olan ve üzerinde ATP sentetaz enzimi taşıyan uzantıları. Çeşitli organizmaların çeşitli organlarında bulunan hücrelerin mitokondri krista uzunlukları ve düzenlenmeleri farklılık gösterir. İç mitokondri zarının kendi içine doğru katlanması. İbik, ibik biçiminde çıkıntı. Kemiklerde dik ve sarp kenar. Bir organel olan mitokondriyonun iç zar katlanmaları.

Klorür : Klorun, oksijen ve flor dışındaki elementlerle yaptığı birleşik.

Yaprak : Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. Börek, baklava vb. şeylerde yufka. Eni 50, boyu 75 santimetre olan bayrak ölçüsü. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat. Birkaç parça eklenerek yapılmış olan şeylerde her parça. Sarma yapılmış olan asma yaprağı. Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak.

Formül : Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

Sarım : Sarma işi. Bir şeyi bir kez saracak miktar. Elektromıknatıslarda makara biçiminde sarılan iletken telin her bir halkası.

Fenol : Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik.

Ortok : Evin çatısını örterken kullanılan orta direk.

Fungi : Tek hücreli mantarlar ve bira mayalarını içine alan modern sınıflandırmanın üçüncü âlemi. Tek hücreli mantarları ve bira mayalarını içine alan modern sınıflandırmanın üçüncü âlemi.

Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Diğer dillerde Ksanten anlamı nedir?

İngilizce'de Ksanten ne demek ? : xanthene