Kuruluş nedir, Kuruluş ne demek

"Kuruluş" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923'tedir."
  • "Basın mensupları bağlı oldukları yayın kuruluşları ile iletişim hâlindeydiler." - N. Eray

Hukuki terim anlamı:

teşekkül.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan kurum.

Edebi terim anlamı:

Kelimelerin ve tümcelerin cümle içindeki sıralanma tarzı.

Bilimsel terim anlamı:

Kelimelerin ve tümcelerin cümle içindeki sıralanma tarzı.

Tümcelerde sözcüklerin düzeni, sıralanışı.

İngilizce'de Kuruluş ne demek? Kuruluş ingilizcesi nedir?:

installation, enterprise, foundation

Fransızca'da Kuruluş ne demek?:

constitution

Osmanlıca Kuruluş ne demek? Kuruluş Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

inşa

Kuruluş hakkında bilgiler

Organizasyon, teşkilat ; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip, kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzen. Organizasyonlar sosyoloji, iktîsat, işletme, siyaset bilimi ve psikoloji gibi birçok sosyal bilim dalının araştırma konusudur.

Organizasyon, belli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmiş bireylerin yapılanma şeklini, bu bireylerin tamamını veya bir kurum, kuruluş ya da teşkilâtı belirtebilir.

 

Sosyolojide "Organizasyon", insanların elle tutulabilen veya tutulamayan bir ürün oluşturmak için belli bir amaç doğrultusunda yaptıkları planlı ve eş güdümlü hareketlerdir. Bu hareketler (işler) genellikle formel bir üyelik gerektirir ve belli bir yapı (kurallar) altında gerçekleşir. Sosyoloji organizasyonları planlanmış ve biçimsel organizasyonlar, plansız ve biçimsel olmayan (kendiliğinden oluşmuş) organizasyonlar olarak ikiye ayırmaktadır. Kurumsal bir perspektiften bakıldığında organizasyon öğelerin oluşturduğu sürekli bir yapıdır. Bu öğeler ve hareketleri kurallar tarafından belirlenir. Böylece belli bir iş, eş güdümlü, iş bölümüne ve uzmanlaşmaya dayalı bu sistem sayesinde yerine getirilebilecektir.

Bir organizasyon kendisini oluşturan öğeleri tarafından tanımlanır; belli bir öğenin organizasyona ait olma veya olmama nedeni, hangi öğelerin iletişim kurduğu ve nasıl kurduğu, hangi değişikliklerin organizasyon veya öğeleri tarafından yapıldığı (özerklik) ve hangi dış etmenlerin organizasyonun ortaklaşa bir aksiyon almasına neden olduğu bu tanımı belirleyen sorgulardır.

Kuruluş ile ilgili Cümleler

  • Bilim ödülünü kazanan ödül parasını hayır kuruluşuna vermeye karar verdi.
  • Ali kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışıyor.
  • Bankadaki paranı çekip fakirlere yardım eden bir kuruluşa bırakabilir misin?
  • Kuruluşumuzu güçlendirmeliyiz.
  • Bu kuruluşun bir üyesidir.
  • Doğa Koruma Derneği kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
  • Bu kuruluşta onların hepsi patron olduğu ve Hintli olmadığı için, herhangi bir karar alınması bir mucize.
  • O, kuruluşumuzda önemli bir rol oynuyor.
 

Kuruluş tanımı, anlamı:

Amaç : Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Hedef. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Gaye.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Kuruluşlar bütünü : Kompleks.

Sanayi kuruluşu : Sanayi ham maddesini işleyen ve üretim sağlayan kuruluş.

Sivil toplum kuruluşu : Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütü.

Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.

Kurulma : Kurulmak işi.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Tüketim : Tüketme işi. Üretilen veya yapılmış olan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.

Görev : İşlev. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Resmî iş, vazife.

Tesis : Yapma, kurma, temelini atma. Kuruluş.

Ortak : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Kuma.

Yapı : Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

Yapılış : Yapılma işi. Bir şey yapılırken gerçekleştirilen özellik, nitelik, kuruluş, bünye.

Bünye : Yapılış, kuruluş. Bir kurum, kuruluş veya iş yerinin iç yapısı. Vücut yapısı.

Kasılma : Kasılmak işi, takallüs.

Kuruluş giderleri : Kuruluş için yapılan ödemelerin tümünü kapsayan giderler.

Kuruluş pay belgiti : Ortaklığın kuruluşunda çıkarılan pay belgiti.

Kuruluş yeri kuramı : İktisadi etkinliklerin işletme, kent ve bölge düzeyinde niçin ve nerede toplandıklarını belirleyen ve J. H. Von Thünen tarafından geliştirilen ve bölgesel iktisadın temelini oluşturan kuram.

Kuruluşçuluk : Yirminci yüzyıl başlarında çıkan ve sanatta bir şeyin parçalarından ziyade bütününün kuruluşuna önem veren öncü haraket.

Kuruluşlar ve işletmeler : Bir yönetim altında birleşen işletmeler. Üretim çeşitleri ve çıkardıkları işler aynı olan kuruluşların bir arada ya da aynı bölgede bulunmaları.

Diğer dillerde Kuruluş anlamı nedir?

İngilizce'de Kuruluş ne demek? : adj. promotional

n. establishment, foundation, institution, institute, being set up, set up, body, concern, Enterprise, organ, shop

Fransızca'da Kuruluş : dispositif [le], fondation [la], installation [la], institution [la], organisme [le], structure [la]

Almanca'da Kuruluş : n. Anlage, Anstalt, Einrichtung, Institution, Organisation, Organisierung, Unternehmen, Unternehmung

Rusça'da Kuruluş : n. сооружение (N), организация (F), `орган (M), структура (F)