Müfredat nedir, Müfredat ne demek

Müfredat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir bütünü oluşturan bireyler, ayrıntılar.
  • Öğretim programı

Müfredat hakkında bilgiler

Müfredat ya da öğretim programı, eğitimin bir programa bağlanmasıdır. Öğretim veya eğitim planı için kullanılır. Öğretim programı; hangi konuların öğretileceğini, bunun hangi sırayla verileceğini ve bir konunun üstünde ne kadar durulacağını açıklar.

Müfredat ile ilgili Cümleler

  • Bu okulun müfredatı geniş ve yüzeysel.
  • Onların o üniversitede çok iyi bir müfredatı var.
  • Okuldan sonra müfredat dışı aktivitelerimiz var.
  • Bayan Tanaka, yeni öğretmen, Japoncayı haftada iki kez ilgili öğrencilerine müfredat dışı etkinlik olarak öneriyor.

Müfredat tanımı, anlamı:

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

Program : Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. İzlence. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek.

 

Müfredat programı : Öğretim programı.

Birey : Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Ayrıntı : Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat.

Eğitim : Eğitim bilimi. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

 

Bağlanma : Bağlanmak işi veya durumu.

Plan : Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Çekim. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur.

Öğreti : Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin. Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin. Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha.

Bir : Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Sadece. Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Bu sayı kadar olan.

Öğretim programı : Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, ders programı, müfredat, müfredat programı.

Diğer dillerde Müfredat anlamı nedir?

İngilizce'de Müfredat ne demek? : n. curriculum, syllabus

Almanca'da Müfredat : der Lehrplan