Maintenance türkçesi Maintenance nedir

 • Geçim.
 • Sürdürme.
 • Bakım.
 • Onarım.
 • Hayatta kalabilmek için gerekli olan şeylerin bütünü. birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık.
 • Herhangi bir dizgenin, işlevini sürdürmesini, olanaklıysa en yüksek verimle çalışmasını sağlamak için gerekli düzeltmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hizmetler bütünü. donanım dizgelerini oluşturan makinelerin bakımı gibi, yazılım dizgelerinin de bakımı söz konusudur. izlencelerin son durumu, bunlara ilişkin belgelemenin günlenmesi, izlenceleme dillerinin gelişmesi yazılıma dönük bakımla ilgili sorumluluklardır.
 • Muhafaza.
 • İdame.
 • Sinema ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme.
 • Geçindirme.
 • Koruma.
 • Devam.
 • Bilgisayar, bilişim, iktisat, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Maişet.
 • Nafaka.
 • Bir araç ya da aygıtın düzgün çalışması, uzun ömürlü olması için yapılması gereken işlemlerin tümü.
 • Savunma.
 • Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi.
 • Geçimlik.

Maintenance ile ilgili cümleler

English: Our server will be offline on October 20th for scheduled maintenance.
Turkish: Sunucumuz planlanan bakım için 20 Ekim'de çevrimdışı olacak.

 

English: Burak drove the train to a maintenance workshop.
Turkish: Burak treni bir bakım atölyesine sürdü.

English: Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
Turkish: Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

English: You should perform regular maintenance on your car.
Turkish: Arabana düzenli bakım yapmalısın.

English: Our website is offline for scheduled maintenance.
Turkish: Web sitemiz planlanmış bakım için çevrimdışıdır.

Maintenance ingilizcede ne demek, Maintenance nerede nasıl kullanılır?

Maintenance behavior : Besin arama, çiftleşme, üreme vb. gibi günlük faaliyetlerin yapılmasında hayvanın davranışı. Sürdürme davranışı.

Maintenance charges : Durağan değerlerin bakımı için işletmece yapılan giderler. yapımı sağlayan makinelerin zamanla yıpranarak çalışma güçlerinin azalmasını önlemek üzere ödenen bakım ve onarım giderleri. Bakım giderleri.

Maintenance check : Bakım kontrolu. Bakım kontrolü.

Maintenance contract : Bakım sözleşmesi.

Maintenance cost : Bir araç ya da aygıtın bakımı için gerekli gider. Bakım maliyeti. Bakım gideri. Bakım masrafı.

 

Maintenance costs : Bakım giderleri. Bakım onarım gideri. Bina, tesis, makine ve donatım gibi sabit varlıkların etkin kullanımlarını sürdürmek için yapılan koruma, düzenleme ve eskiyen parçaları yenileme giderleri.

Maintenance of record libraries : Kayıt kitaplıklarının bakımı.

Maintenance grant : Destek yardımı.

Maintenance order : Nafaka kararı.

Maintenance mode : Bakım kipi.

İngilizce Maintenance Türkçe anlamı, Maintenance eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Maintenance ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Scheduled maintenance : Planlanmış bakım. Planlı bakım. Bağdarlamalı bakım. Programlı bakım.

Continued existance : Var olma.

Alimenting : Yiyecek. Beslenme. Besleyen. Besin. Gıda.

Duration : Zaman. Miat. Süreklilik. Süre. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Süreç. Sürek. Son kullanım tarihi. Müddet.

Defending : Savunan.

Convoy : Konvoy. Korumak. Eşlik. Eşlik etmek. Yoldaşlık etmek. Yol arkadaşlığı. Refakat etmek. Katar. Kafile.

Advocacies : Müdafaa. Taraf tutma. Avukatlık. Fikir savunuculuğu. Tarafgirlik. Tarafını tutma. Yasal savunma. Aktif destek. Taraftarlık.

Custody : Hapis. Gözaltı. Tutukluluk. Vesayet. Hapsetmek. Gözetim bakım. Nezaret. Tevkif. Gözetim.

Argument : Değiştirgen. Anlaşmazlık. Görüş. Bir tiyatro yapıtının baş tarafına yazılan oyun özeti bk. baş özet; inandırıcı söz, sahne. Yargılama. Üzerinde konuşma. Düşünce. Kanıt. Bir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken; özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri.

Sustenance : Destek. Yaşatma. Süreklilik. Besleme. Ayakta tutma. Besleyici değer. Rızk. Yiyecekler. Gıda.

Maintenance synonyms : car care, inspection and repair, steam fitting, camera care, reparation, apologias, elongations, harmonies, fixture, bodyguard, continuance, continuation, caretaking, livings, resumptions, renovations, overhaul, compatibility, casings, attendancy, bread and butter, livelihoods, livelihood, keepings, protections, dom, sustainment, daily, jointure, alimonies, maintenances, cost of living, care.

Maintenance ingilizce tanımı, definition of Maintenance

Maintenance kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Defense. Sustenance. Vindication. Support. The act of maintaining.