Malik nedir, Malik ne demek

Malik; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Malik" ile ilgili cümle

  • "Yersiz yurtsuz bir aile görünce sekiz kat apartmanlara malik iratçıyı hatırlayınız." - H. R. Gürpınar

Hukuki terim anlamı:

iye. ~ sıfatiyle zi’l-yedlik : öz elmenlik, iye gibi elmenlik, iyece elmenlik (Eigenbesitz).

Malik isminin anlamı, Malik ne demek:

Erkek ismi olarak; Bir şeye sahip, bir şeyi olan.

Malik hakkında bilgiler

Mâlik (Arapça مالك), Arapça bir kelime olup, "Mülk" kökünden türemiştir ve "bir mülke sahip olan" anlamını taşır. İslam inancında Mâlik cehennem'in yöneticisi olan meleğin ismidir. Kur'an'daki bu anlamdaki tek kullanımında, günahkârlar Mâlik'e, Allah'ın kendilerini yok etmesini isteyerek seslenirler, ancak orada sürekli kalacakları cevabı ile karşılaşırlar .

Ayrıca Mâlikü'l-Mülk şeklinde, "Dünya ve Âhiretin mülkü, yalnız ve mutlak olarak kendisinin olan" anlamında, Allah'ın adları'ndan biri olarak da geçer.

Semitik dillerde ve Türkçede kullanılan melek İbranice "m l k" kökünden gelir.

Melek, malik, mülk, malik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı "m l k"’in İsraillilerin komşuları olan Ammon’luların tanrısı Molek (molech, moloch)’in isminden türetildiği düşünülür. Bu ilişki cehennem bekçisi malik açısından düşünüldüğünde daha açıktır. Buna göre Molek'e çocukların kurban olarak sunulduğu Hinnom vadisi (Ge be Hinnom) cehenneme, Molek ise Malik'e dönüşmüştür.

 

Malik ile ilgili Cümleler

  • Öylesine büyük bir malikhâneyi nasıl idare edeceğimi bilmiyorum.
  • O, malikhanesinde yaşar.
  • Ali bir malikanede yaşıyor.
  • Ali malikanede kayboldu.
  • Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.

Malik anlamı, kısaca tanımı:

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.

Malik olmak : Sahip olmak.

Maliki : İslamiyette dört Sünni mezhepten biri. Bu mezhepten olan kimse.

Malikilik : Maliki mezhebi.

Malikiyet : Malik olma durumu.

Arapça : Bu dille yazılmış olan. Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Türe : Adalet.

Mülk : Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mal. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.

İslam : Müslümanlık.

Cehennem : Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu. Çok sıkıntılı yer.

Yönetici : Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer. Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle ilgilenen kimse.

 

İye : Veli. Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip.

Malik asit, monooksi süksinik asit : (kimya)

Malikane : Geniş bir alana kurulmuş, büyük ve gösterişli ev, yurtluk.

Malikane divanı : Osmanlı döneminde Anadolu'nun belli yerlerinde uygulanan ve görünüşteki iyeliği kişilerin, ama gerçek iyeliği devletin olan bir toprak kullanım yöntemi.

Malikane timarı : Osmanlılarda yalnız Anadolu eyaletinde bulunan, savaşa kendisi gitmeyip cebeli gönderen, buna karşılık yıllık gelirinden belli bir oranı devletçe alınan bir tür timar.

Malike : (ma:like) Bir kız ismi olarak anlamı; Bir şeye sahip, bir şeyi olan.

Diğer dillerde Malik anlamı nedir?

İngilizce'de Malik ne demek? : [Malik] n. male first name; family name; one of the 99 names of Allah (God in Arabic; leader of a town or community in certain regions of Asia Minor

n. Malik, male first name; family name; one of the 99 names of Allah

n. possessor, beneficial owner, tenant

Almanca'da Malik : Besitzer(in)

Rusça'da Malik : n. владелец (M), собственник (M)