Mantık ilkeleri nedir, Mantık ilkeleri ne demek

Mantık ilkeleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm mantıksal çıkarımlarda örtük olarak kullanıldığı varsayılan üç ana önsayıt:.

Özdeşlik İlkesi.

Çelişmezlik ilkesi.

Üçüncü durumun olmazlığı ilkesi.

Mantık ilkeleri anlamı, tanımı

İlke : Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. Davranış kuralı. Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip. Öge, unsur. Temel bilgi

İlkel : İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. Basit, karmaşık olmayan. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.

Mantı : İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülen hamur parçaları. Bu hamur parçalarıyla hazırlanan yemek.

Mantık : Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Çelişmezlik ilkesi : Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram.

 

Geleneksel mantık : Aristoteles ile gelişmeye başlayıp ortaçağda doruğuna erişen, ağırlığı tasımlar kuramında olan mantık çalışmalarına günümüzde verilen ad. çağdaş mantık.

Özdeşlik ilkesi : Ya da SaS biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren usbilim ilkesi. Geleneksel mantıkta insan düşüncesini yönettiği varsayılan üç ilkeden biri; "Bir nesne neyse odur, aynı zaman ve aynı bakımdan kendisinin aynıdır.".

Çelişmezlik : Çelişmeme durumu.

Geleneksel : Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, ananevi, tradisyonel.

Mantıksal : Mantıklı.

Özdeşlik : Aynılık. İki yanı birbirinin aynı olan veya harflerle verilen sayısal değerler ne olursa olsun iki yanı da sayıca eşit değerler alan eşitlik. Değişen durumlarda aynı kalma, aynı olma.

Çelişme : Çelişmek durumu, tenakuz. Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu.

Olmazlı : Olması ihtimal dışı olan.

Gelenek : Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon.

Önsayıt : Tümdengelimci her dizgenin temelini oluşturan, tüm çıkarım ve kanıtlamalarda kullanılan, ancak kendileri kanıtlanmadan geçerli sayılan ilksavlar.

Çıkarım : Çıkarma işi. Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma, istidlal.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Önsayı : Bir kitabın basılıp son biçimini almadan önce, eleştirilmesi, ilânının yapılması, diziminin hazırlanması gibi amaçlarla gerekli yerlere gönderilen biçimi.

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

Diğer dillerde Mantık ilkeleri anlamı nedir?

İngilizce'de Mantık ilkeleri ne demek ? : principles of logic