Milli nedir, Milli ne demek

Milli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Mil içeren

Yerel Türkçe anlamı:

Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu.

Milli anlamı, kısaca tanımı:

Milli değer : Bir ulusun kendine özgü saydığı ve sahip olmakla övündüğü toplumsal ve kültürel ögeler.

Milli dil : Ulusal dil.

Milli eğitim : Ulusal olan eğitim.

Milli ekonomi : Ulusal ekonomi.

Milli gelir : Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir.

Milli güvenlik : Devletin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması.

Milli hüviyet : Millî kimlik.

Milli iktisat : Ulusal ekonomi.

Milli irade : Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet.

Milli kimlik : Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünü, millî hüviyet.

Milli misak : Misakımillî.

Milli park : Bir bölgedeki doğal bitki örtüsünü ve orada yaşayan hayvanları veya üzerinde bulunan tarihî yapıları korumak amacıyla devlet tarafından koruma altına alınmış bölge.

Milli takım : Uluslararası yarışmalarda bir ülkeyi temsil etmek için bir araya gelmiş sporcular grubu.

Milli varlık : Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel değerler ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

 

Milliyet : Bağlı bulunan millet, tabiiyet. Millete özgü olma veya millî olma durumu, ulusallık.

Milliyetçi : Milliyet ilkesini benimseyen, milliyetsever, ulusçu, ulusalcı.

Milliyetçilik : Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm.

Milliyetperver : Ulussever.

Milliyetperverlik : Milliyetperver olma durumu, ulusseverlik.

Milliyetsever : Milliyetçi.

Milliyetseverlik : Milliyetçi olma durumu, milliyetini benimseme durumu.

Milliyetsiz : Millet sevgisi olmayan, millî duyguları zayıf (kimse). Herhangi bir milletin uyruğunda olmayan.

Milliyetsizlik : Milliyetsiz olma durumu.

Gayrisafi milli hasıla : Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri.

Mil : Türlü işlerde kullanılmak için yapılmış olan ince ve uzun metal çubuk. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi. Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı. Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fil dişinden yapılmış ince ve uzun araç.

 

Milli alfabe : Her milletin belirli bir alfabe sistemine dayanarak, ses-harf bağlantısı ve harf şekilleri bakımından kendi dilinin özelliklerine uygun değişiklikler yaparak oluşturduğu alfabe: Türk alfabesi Lâtin asıllı, Osmanlı alfabesi Arap asıllı, Rus alfabesi Kiril asıllı birer millî alfabedir gibi.

Milli edebiyat : Yazımızın, yabancı etkisinden sıyrılarak ulusal yöne dönüşmesi. Bu istekler öteden beri sürüp gelmekteydi. 11 nisan 1911'de Selanik'te yayıma başlayan Genç Kalemler dergisi dilde ve yazında Türk'e dönüş denemeleri yaparken, Ziya Gökalp'ın uyandırdığı Türkçülük akımı bu girişimi güçlendirdi. İstanbul'da çıkan Türk-Yurdu ve Yeni Mecmua adlı dergilerde sürdürülen bu akım gelişti. Millî edebiyatın (ulusal yazınımızın) temelleri atıldı. Dilde, konuda, düşün ve duyguda ulusallaşmak amacını güden şu ilkeleri öne sürmüşlerdi: a) Arap ve Fars dillerinin etkisinden sıyrılarak konuşma dili temeline dayanan bir Türkçe ile yazmak. b) Konular, gerçek Türk yaşamından seçilecek, Türk ruhunu yansıtacak. c) Düşünde, duyguda halka dönük bir yol izlenecek, ç) Koşuklar, Tür'k ölçüsü hece ile yazılacak. Millî edebiyatın öncüleri Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Aka gündüz; bilimsel kuramcısı da Ziya Gökalp'tı. Çağın birçok gençleriyle Fecr-i Aticilerin pek çoğu da bu akıma katılmışlardır.

Milli eğitim yönetmeni : İl millî eğitim örgütünün başı olan, bu yetkiyle il sınırları içindeki bütün eğitim ve öğretim çalışmalarını düzenleyen, denetleyen kimse.

Milli gelir hesaplama yöntemleri : Millî gelirin hesaplanmasında kullanılan üretim, gelir ve harcama yöntemleri. krş. üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi

Milli gelir hesapları : Bir ekonomide çeşitli kesimlerin başarımını ölçmede kullanılan gayrisafî millî hasıla, gayrisafî yurtiçi hasıla gibi istatistikler kümesi.

Milli gelir hesapları sistemi : Milli gelir hesaplarının dayandığı sistem. Bu sistem maddi mallar üretim sistemi, Birleşmiş Milletler millî gelir hesapları sistemi ve Avrupa hesapları sisteminden oluşmaktadır.

Milli gelir muhasebesi : Bir ülke ekonomisinde, genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, iktisadi etkinlikler sonucu gerçekleştirilen üretim, gelir ve harcamayı ölçmek için kullanılan ilke ve yöntemler bütünü.

Milli güvenlik bilgisi : Öğrencilere savaş teknikleri, modern savaş araçları ve silâhlı kuvvetler üzerine bilgi vermek; onları ruh ve düşünce bakımından yurt savunmasında görev almaya hazırlamak amacını güden ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda okutulan ders.

Milli hasıla : Yurtiçi hasılaya net faktör gelirlerinin eklenmesiyle bulunan ve millî gelir ile özdeş olan millî gelir büyüklüğü. krş. millî gelir, yurtiçi hasıla, net dış kesim faktör gelirleri

Milli korunma kanunu : Türkiye’de, İkinci Dünya Savaşı sırasında genel veya kısmi seferberlik, bir savaşa girme olasılığı gibi durumlarda gerek halkın, gerekse ulusal savunmanın gerektirdiği iktisadi gereksinimlerin karşılanması için hükümete bazı olağandışı görev ve yetkiler veren, 1940 yılında çıkarılıp 1960 yılında yürürlükten kaldırılan yasa.

Milli ile ilgili Cümleler

 • Saakaşvili iktidara geldiğinde Gürcistan'ın şimdiki milli marşı, 2004 yılında kabul edildi.
 • Milli Piyango´da kazandı.
 • Gül, bu ülkenin milli çiçeğidir.
 • Milli parklarda avcılık yasaklanmıştır.
 • Ahmet gider Mehmet gelir milliyetçi gözükür, ülkeyi siker atar. Buradaki Ahmet lise öğretmenidir ancak.
 • Ebeveynlerinin milliyeti nedir?
 • Hey! Bu doğru yer değil. Sen bununla ilgili bilgi için gerçek milli takım antrenörüyle temas kurmalısın.
 • Milli parklarda kaçak avcılığa izin verilmez.
 • Milli maçta tüm kulüplerden taraftarlar tek yürek oldu.
 • Milli piyangoyu kazanırsam, lüks içinde yaşayabilirim.
 • Hangi milliyette olursa olsun herkes oyuna katılabilir.
 • Millie aç.
 • Milli parklarda avlanmaya izin verilmez.
 • Nergis, Galler'in milli çiçeğidir.

Diğer dillerde Milli anlamı nedir?

İngilizce'de Milli ne demek? : pref. one thousandth

pref. milli

n. mile, pivot, axle, pin, style, arbor, axle tree, cannon, gudgeon, pintle, shaft, spindle, stylus, tree, probe

Fransızca'da Milli : national/e

Almanca'da Milli : national

Rusça'da Milli : adj. илистый, национальный, общенациональный, народный, государственный