Molekül nedir, Molekül ne demek

Molekül; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Kimya'daki anlamı:

Birden fazla atomun kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan kimyasal birim.

Bir element veya bileşiğin kararlı halde bulunan en küçük birimi. Moleküller genellikle kovalent bağlarla bağlanmış belirli sayıda atom gruplarıdır. İyonik bileşikler molekül oluşturmazlar.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom.

Bilimsel terim anlamı:

Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.

İngilizce'de Molekül ne demek? Molekül ingilizcesi nedir?:

molecule

Osmanlıca Molekül ne demek? Molekül Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

zerre

Molekül hakkında bilgiler

Molekül bir birine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. Diğer bir ifadeyle bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farkı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu da oluşabilirler. Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve iki oksijen atomundan oluşur. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 19996 sayıda atomdan oluşmakla birlikte sadece 4 çeşit farklı atom içerir; hidrojen, karbon, oksijen ve nitrojen. Molekülleri oluşturan kimyasal bağlara Moleküler bağlar denir. Bunlar kovalent, iyonik ve metalik bağlardır.

 

Bir molekülün atomları arasında oluşan bağlardır. Moleküller arası bağlardan daha kuvvetlidirler. Bir su molekülünün atomlarını bir arada tutan bağ moleküler bağlara örnektir. Öte yandan su moleküllerini buz halindeyken bir arada tutan bağlar ise moleküller arası bağlara örnektir. Moleküler bağlar kovalent, iyonik ve metalik bağlardır.

İki atomun elektron paylaşımı sonucu oluşan bağ moleküler bağdır. Bağı oluşturan her bir atom elektron çiftine bir elektron sağlar. Bu bağ eğer iki aynı atomdan oluşmuş ise, oluşturulan bağa apolar kovalent bağ denir. Elektron çifti her iki atoma da eşit uzaklıktadır. Öte yandan bağ eğer iki farklı atom tarafından oluşturulmuş ise oluşturulan bağ polar kovalent bağ olarak adlandırılır. Bu durumda elektronegatifliği daha yüksek olan atomun elektron yoğunluğu negatifliği az olan atoma göre artar.

 

İyonik Bağ, bir ya da daha fazla elektronun bir atomdan ayrılıp başka bir atoma bağlanması süreci sonrasında positif ve negatif iyonların oluşması neticesinde oluşan bağdır. Sodyum ve Klor atomlarından oluşan NaCl'ü oluşturan bağ iyonik bağa tipik bir örnektir.

Molekül ile ilgili Cümleler

  • Bir molekül atomlardan yapılmıştır.
  • Bu molekül, kristalli bir yapıya sahip.
  • Atomlar molekülleri oluşturur.
  • Bir su molekülü üç atomdan oluşur: iki hidrojen ve bir oksijen.
  • Bir su molekülünün iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu vardır.
  • Amonyağın molekülü dört atomdan oluşur.

Molekül anlamı, kısaca tanımı:

Bileşik : Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.

Küçük : Kısık, parlak olmayan (ses). Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Niteliği aşağı olan, bayağı. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan. Geri aşamada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Küçük abdest. Yaşı daha az olan.

Birim : Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir kümenin her elemanı.

Atom : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Yaprakları üst üste sarılı topak marul.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Moleküler : Moleküle ilişkin, molekülle ilgili.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Onlar : O şahıs zamirinin çokluk biçimi. Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak.

Özgül : Bir türle ilgili, bir türe ilişkin.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Molekül. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Bir cismi oluşturan öge, öz. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey.

Fiziksel : Fizikle ilgili olan. Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki.

Grup : Küme. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Sayıların ilki. Sadece. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

En : Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime.

Molekül ağırlığı : Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.) (kimya) Bir moleküldeki atomların ağırlıklarının toplamı.

Molekül çarpışması : Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerekli olan moleküller arası çarpışmalar.

Molekül çekimi : Moleküller arasındaki çekme .

Molekül derişmesi, molekül konsantrasyonu : (kimya)

Molekül formülü : Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır. Örneğin formaldehid için her iki formül aynı olduğu halde, asetik asit için kaba formül CH2O, molekül formülü ise C2H4O2’dir.

Molekül hacmi : Maddenin bir molekülünün işgal ettiği hacim.

Molekül mıknatısı : (fizik)

Molekül saati : Molekül (örn. amonyak molekülleri) titreşimleriyle kendi kendini ayarlayan yüksek duyarlıkta kuvars saati.

Molekül soğurması : Moleküldeki kuvantlanmış geçişlerden kaynaklanan ultraviyole, görünüt ve infrared ışınlarının soğurulması

Molekül yapısı : Molekülü oluşturan atomların yapı içindeki konumları.

Diğer dillerde Molekül anlamı nedir?

İngilizce'de Molekül ne demek? : [Molekül (das) ] n. molecule, smallest unit in a substance or compound; tiny particle

n. molecule, particle

Fransızca'da Molekül : molécule [la]

Almanca'da Molekül : n. Molekül

Rusça'da Molekül : n. молекула (F)