Nitel nedir, Nitel ne demek

Nitel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Dış görünüş, renk, tad, biçim gibi sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen özelliklere ilişkin.

Bilimsel terim anlamı:

Bir nesnenin niteliğiyle ilgili olan.

İngilizce'de Nitel ne demek? Nitel ingilizcesi nedir?:

qualitative

Nitel anlamı, kısaca tanımı:

Niteleme : Nitelemek işi.

Niteleme sıfatı : Bir adı niteleyen sıfat.

Nitelemek : Bir şeyin niteliğini belirtmek.

Nitelendirilme : Nitelendirilmek işi, vasıflandırılma.

Nitelendirilmek : Nitelendirme işine konu olmak, vasıflandırılmak.

Nitelendirme : Nitelendirmek işi, vasıflandırma.

Nitelendirmek : Niteliğini belirtmek, nitelik kazandırmak, vasıflandırmak.

Niteleniş : Nitelenme işi.

Nitelenme : Nitelenmek işi, vasıflanma.

Nitelenmek : Niteliği belirtilmek, nitelik kazanmak, vasıflanmak.

Niteleyiş : Niteleme işi.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Nitelikli : Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı. Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.

 

Nitelikli işçi : İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi.

Niteliksiz : Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

Niteliksiz işçi : İstenilen nitelikleri taşımayan, iyi yetişmemiş, vasıfsız işçi.

Niteliksizlik : Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik.

Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Bakımından : Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından. -e göre.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Nitel ayrım : Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım.

Nitel bölüm : Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türdeş bölümlerinden her biri. örneğin öğrenciler cinsiyete göre bölümlenirse, erkek öğrenciler ve kız öğrenciler olmak üzere iki nitel bölüm elde edilir,

Nitel çözümleme : Özdeklerin kimyasal yapısında ya da bir karışımda bulunan öğelerin tutarlarına bakmadan belirlenmesi. Biz özdeğin kimyasal yapısını oluşturan bileşenlerin türlerini belirleme yöntemi. Bir bileşimdeki bileşenleri, nitel olarak saptamak için yapılan çözümleme işlemi.

Nitel değişken : Cinsiyet, meslek, siyasal seçme gibi altbölüm ya da seçenekleri sayıyla değil ancak şıklarla ya da nitel terimlerle dile getirilebilen değişken.

 

Nitel dizem : Hecelerin ses yüksekliğine dayanan dizem türü.

Nitel görüşme : Soruları açıkuçlu ya da genel konu başlıkları biçiminde saptayan bir çizinlik kullanarak görüşmeciye görüşülecek konuları özgürce dile getirme ve derinliğine yoklamalarda bulunma olanak ve özgürlüğünü veren görüşme.

Nitel karakterler : Kalitatif karakterler.

Nitel ölçme : Nesneler ya da özellikler arasında adlayıcı ya da bölütleyici ayrımlar yapmakla yetinen ölçme.

Nitel taylam : Hecelerin ses yüksekliğine dayanan taylam.

Nitel veriler : Cinsiyet, saç rengi vb. nitel özellikleri belirten veriler, kar. nicel veriler. Birimlere dayalı ölçümlerle değil sayımlarla değerleri belirtilebilen, belli bir yapısal veya kurumsal özelliği taşımakla (veya taşımamakla) simgelenen, kadın/erkek, sigara içen /sigara içmeyen gibi iki olası kategoriden yalnızca birine pay edilen özellikler, kategorik veriler.

Nitel ile ilgili Cümleler

  • Polis katilin gözlerini şimdiye kadar gördüğü en soğuk olarak nitelendirdi.
  • Ali fazla nitelikliydi.
  • Nitelikli öğretmenlere acil bir ihtiyaç vardır.
  • Hiç nitelikli adaylar yok mu?
  • Niteliğin nedir?
  • Ali o iş için nitelikli değil.
  • Nitelik, nicelikten önemlidir.
  • Sekkura nitelikli bir şef.
  • Uygun nitelikler pozisyon için gereklidir.
  • Onların nitelikleri yoktu.

Diğer dillerde Nitel anlamı nedir?

İngilizce'de Nitel ne demek? : [NITEL] adj. qualitative, in quality

Fransızca'da Nitel : qualitatif/ive

Almanca'da Nitel : adj. qualitativ