Nitelik nedir, Nitelik ne demek

 • Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
 • Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.
 • Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite

"Nitelik" ile ilgili cümleler

 • "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş." - A. İlhan

Yerel Türkçe anlamı:

İstek, umut.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Sayısal olmadan belirtilen özellik.

Felsefi anlamı:

1-Bir nesnenin yapısını belirleyen, bir şeyi şöyle ya da böyle yapan özellik; nite, ne gibi, nasıl sorularının karşılığı. // Aristoteles'ten beri nitelik düşüncenin temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir. 2-(Mantıkta)Bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu. Yargılar niteliklerine göre evetleyici, değilleyici ve sınırlayıcı olurlar.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi görünümleriyle bilinerek tanınan özellik.

Hukuki terim anlamı:

vasıf.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir şeyi o şey yapan ve başka şeylerle karıştırılmamasını sağlayan varoluş biçimi.

Diğer sözlük anlamları:

Keyfiyet, mahiyet

Bilimsel terim anlamı:

Seslerin çeşidi, ki açınıklarda sesin rengine, abanıklarda boğumlanma tarzına dayanır. A açınığının E, B abanığının M olması birer NİTELİK DEĞİŞMESİ ( Changement qualificatif ) tir.

 

Özdek ya da olayların özünü, durumunu ve başkalarından ayrımını belirleyen özelliklerin tümü.

[Bakınız: özne-yüklem önermesi niteliği]

Bireyi, nesne ya da yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik.

genel uygulayım: Dış görünüm, renk, tad, biçim ve köken gibi, mal, özdek ve benzeri özgü değerlerin tümü.

Bir nesne ya da birimi ötekilerden ayıran türsel ya da yapısal özelliklerden her biri.

İngilizce'de Nitelik ne demek? Nitelik ingilizcesi nedir?:

quality, quailty, property

Fransızca'da Nitelik ne demek?:

qualité

Nitelik hakkında bilgiler

Nitelik (Osm. keyfiyet, Lat. qualitas, İng. quality, Fr. qualité), bir şeyin oluş biçimi ya da bir şeyin yapısını belirleyen, onu şöyle ya da böyle yapan temel özellik olarak tanımlanan felsefe ve mantık terimi.

Nitelik mantıkta, bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu anlamındadır. Mantıksal yargı, niteliğine göre evetleyici, değilleyici ve sınırlayıcıdır.

Felsefede, Aristotales'ten beri, düşüncenin temel kategorlerinden biri kabul edilmiştir. Gerçekliğin niceliğe indirgenemeyen yanı anlamına gelir. Demokritos, ardından Skolastikler ve Locke ile Leibniz zorunlu olarak var olan birincil nitelikleri, zorunlu olarak var olmayan ikincil niteliklerden ayırmışlardır. Birincil nitelikler şeylerden ayrılmayan, onlara doğrudan bağlı nitelikler; ikincil nitelikler ise, birincillerden türeyen niteliklerdir.

Bir şeyin niteliği, o şeyin özelliklerine indirgenemez. Nitelik her zaman, bir şeyi kendisi yapan temel özelliği dile getirir. Nesnelerin, görüngülerin (fenomen) ve süreçlerin hepsine özgü nitelikler vardır. Niteliksiz şeyler var olmadığından, niteliğin mutlak karakterli olduğu söylenebilir. Öte yandan, nitelik şeylerin değişmez yanlarını dile getirmediği için göreli (relative) karakterlidir. Nesnelerin çeşitli bağıntılarında ve farklılaşma ya da gelişme evrelerinde farklı nitelikler göstermeleri de, niteliğin göreli karakterini gösterir.

 

Nitelik ile ilgili Cümleler

 • Onların nitelikleri yoktu.
 • Sekkura nitelikli bir şef.
 • Nitelik, nicelikten önemlidir.
 • Uygun nitelikler pozisyon için gereklidir.
 • Ali o iş için nitelikli değil.
 • Nitelikli öğretmenlere acil bir ihtiyaç vardır.
 • Hiç nitelikli adaylar yok mu?
 • Kurallara bakılırsa, o, iş için nitelikli değil.
 • Ali fazla nitelikliydi.

Nitelik tanımı, anlamı:

Keyfiyet : Nitelik. Durum.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Nitelikli : Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli. Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı.

Nitelikli işçi : İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi.

Niteliksiz : Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz. Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz.

Niteliksiz işçi : İstenilen nitelikleri taşımayan, iyi yetişmemiş, vasıfsız işçi.

Niteliksizlik : Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik.

Belirten : Tamlayan.

Vasıf : Nitelik.

Kalite : Nitelik.

Birey : Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

Nesne : Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

Yaşantı : Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü. Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey. Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat.

Öteki : Öbür, diğer. Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan. Mevcut kültürün içinde dışlanmış olan. Diğeri, öbürü.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Nitelik denetim çizeneği : [Bakınız: denetim çizeneği]

Nitelik denetimi : (Nitelik denetimi) Çok sayıda üretilen ürünlerin niteliklerinin denetlenmesi. Amaç, ürünün niteliğinde düzenli aralıklarla ortaya çıkan değişimleri izlemek ve yok etmek ya da yok edilemeyen değişimi benimsenebilir bir düzeye indirgemektir. işletme: Her türden ürünün nitelik ve özelliklerini belirleme amacıyla yapılan uygulayımsal denetim ve çözümleme işlemi.

Nitelik etiketlemesi : Malı niteliğine göre etiketleme.

Nitelik -in hali : Türkçede nitelik anlatan -de haline karşılık, başka dillerde -in hali kullanılır: Un homme de bon naturel (= İyi tabiatta bir insan).

Nitelik karmaşası : Bazı düşlerle erken bunamalı konuşmalarında görülen, türlü düşünü ya da düşünü parçalarını mantıklı hiç bir ilişki kurmadan bir araya toplayan hastalıklı bir düşünce düzeni.

Nitelik katsayısı : Bireyin aldığı soğrulmuş dozun etkisini ve risk oranını belirleyen katsayı (Q).

Nitelik markası : Malın var olan ve yazılı olarak belirtilmiş bulunan niteliklerine uygunluğu göstermek için, yetkili kurumlarca mal üzerine konulan marka (Fransa'da Qualité-France'ın bir horoz resmi, Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü'nün TSE imi nitelik markası olarak kullanılmaktadır).

Nitelik özencesi : İşçilere üstün nitelikteki yapımları nedeniyle bu başarılı sonuçların devamı sağlanılmak amacıyla verilen özence.

Nitelik sıfatı : Varlıkları durum, biçim, renk vb. bakımlardan niteleyen sıfat: Sonra Türk kumandanının daha toz konmamış olan yumuşak ve geniş koltuğuna yerleşti. (Ö. Seyfettin, Beyaz Lâle, s. 150). Uzun ve uzak gurbetlerde zannedildiğinden çok fazla kaybeder; ilk kazançlarının değeri düşer (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi: Türk Şiirinde Büyük Ürperme, s. 293). Çöl gecesinin soğuk karanlığı içinde dizi dizi ampul ışıklarına doğru yaklaşıyoruz (F. R. Atay, Gezerek Gördüklerim: Dicle Üstünde Bağdat, s. 69). Bu seste insanı küçük hesaplardan, hırslardan… ve dertlerden utandıran bir şeyler vardı (T. Buğra, Dönemeçte, s. 5). Hasta evvela, muğlâk ve meçhul, gizli ve karışık düşüncelerin baskısı altında kısılmız zekâkısının hayreti bir şey anlatmak istiyor, fakat kendi de anlatamıyordu (P.Safa, Şimşek, s. 229). Burada büyük millet asîl ve mağdur çehresiyle bakıyor, ıslak gözleriyle yardım istiyor zannediyorum ve bu beni evvelkinden daha derin ürpermelerle sarsıyor, sarsıyor (R. N. Güntekin, Acımak, s. 4 vb.

Nitelik simgesi : Dans düzeni notlamasında çeşitli nitelikleri gösteren simge.

Diğer dillerde Nitelik anlamı nedir?

İngilizce'de Nitelik ne demek? : adj. qualitative

n. quality, eligibility, attribution, qualification, character, kind, characteristic, attribute, composition, essence, hallmark, plate mark, property, stamp

Fransızca'da Nitelik : qualité [la], caractère [le], caractéristique [la], comment [le], titre [le]

Almanca'da Nitelik : n. Art, Attribut, Beschaffenheit, Eigenschaft, Konsistenz

Rusça'da Nitelik : n. качество (N), св`ойство (N), характер (M), ценз (M)

adj. качественный