Nobel ödülü nedir, Nobel ödülü ne demek

Nobel ödülü; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

25 Kasım 1895'te düzenlenen ve 30 Aralık 1896'da Stockholm'de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel'ce kurulan ve insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmeyi amaçlayan ödül. (Fizik, kimya, fizyoloji ya da tıp, edebiyat, barış dallarında.).

Nobel ödülü ile ilgili Cümleler

  • Hans Bethe 1967'de yıldızlarda enerji üretimi hakkındaki işi için fizik nobel ödülünü kazandı.
  • Rahibe Teresa'ya Nobel ödülü verildi.
  • Nobel ödülünü kazandıktan sonra her zamanki kadar mütevazı kaldı.
  • Nobel Ödülünü kazanmak benim hayalim.
  • Matematikte Nobel ödülü yok.
  • Tom, araştırması nedeniyle Nobel ödülünü kazandı.

Nobel ödülü anlamı, tanımı

Ödül : Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat. Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan, mükâfat

Ödüllendirme : Ödüllendirmek işi.

Vasiyetname : Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet.

Fizyoloji : Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.

Açıklanan : Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

Edebiyat : Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür. İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler.

 

İnsanlı : Çevresinde, içinde insan bulunan.

Vasiyet : Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey. Vasiyetname.

Dallar : Fürû' (bk. çocuklar, torunlar...).

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş. Bakım, özen, ihtimam.

Aralık : Ara. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Yarı açık, tam kapanmamış. Uygun, elverişli durum, fırsat. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Tuvalet. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Aralı : Uzak: Bu iki taş birbirine çok aralı. Aralıklı, uzak. Uzak.

Dalla : Yağmur, güneş ve rüzgârın etki yapamadığı gizli, kuytu yer, kenar, saklanılacak yer, ağaç, bina gölgesi, gölge.

 

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Kasım : Yılın on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani. Kışın başlangıcı sayılan 8 Kasım günü başlayıp Hıdırellez'in ilk günü olan 6 Mayıs'a kadar altı ay süren dönem.

Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı. Kişinin dış görünüşü. İnsanın doğal yapısı.

Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

Barış : Barışma işi. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar.

Edebi : Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal.

Diğer dillerde No oyunu anlamı nedir?

İngilizce'de No oyunu ne demek ? : no drama