Olasıl nedir, Olasıl ne demek

Olasıl; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür.

Hukuk terimi olarak sözlük anlamı:

ihtimâli.

Olasıl ile ilgili Cümleler

 • Olasılıklar nasıl?
 • Bu olasılık dışı görünüyor.
 • Tüm olasılıkları beyin fırtınası yapmalıyız.
 • Olasılıklar sonsuzdur.
 • Olasılıklar nedir?
 • Olasılıklar hakkında düşünmek zorundayız.
 • Olasılıklar sonsuzdu.
 • Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz.
 • O bir olasılık.
 • Olasılıkla sözü genelde "büyük olasılıkla" sözcük grubunda kullanılıyor.
 • Olasılıkları düşün.
 • Olasılık farklı koşullarla değişir.
 • Ben yalnızca bütün olasılıkları dikkate almaya çalışıyorum.

Olasıl anlamı, kısaca tanımı

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün

Arda kalma olasılığı : Bir çoğada belli bir yaş öbeğinin bir sonraki öbeğe geçebilme olasılığı.

Arı olasılıksal süreç : [Bakınız: olasılıksal süreç].

Ayrık olasılık : Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ya da ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan ve toplama kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bk. bağlaşık olasılık.

Bağlaşık olasılık : Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ve ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan, çarpma kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bk. ayrık olasılık.

 

Beklenen olasılı kazanç : Ortaya konulan yapıtın karşılığı olarak umulan gelir.

Bileşen olasılık işlevi : [Bakınız: birleşik olasılık işlevi].

Bileşen olasılık yoğunluk işlevi : [Bakınız: birleşik olasılık yoğunluk işlevi].

Bileşik olasılık : Olasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin olan ve çarpma ya da toplama kuralına göre bulunan olasılık, bk. bağlaşık olasılık.

Eşit olasılık : Bir bileşik olayda, olaylardan birinin gerçekleşme olasılığının ötekilerle eşit olması ya da bir olayın ötekinden daha sık gerçekleşmesini beklemek için bir nedenin bulunmayışı.

Eşit olasılıkla seçim : Örneklemi, öğelerinin seçilme olasılıkları eşit olan evrenden seçme.

Fisher kesin olasılık testi : Dört gözlü bir tabloda, bir veya birden fazla beklenen değer beşten küçük değere sahipse uygulanan, nitel sayısal verilerin karşılaştırılmasında kullanılan bir test.

Geçiş olasılığı : Bir erke düzeyinden bir ötekine, saniyede geçen öğecik ya da özdecik sayısı: (Aij).

Gerçekleşme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre "n" sayıdaki denemede "r" kez gözlenmiş bir olaya ilişkin olan ve gözlenme sıklığının deneme sayısına oranıyla dile getirilerek 0'la I arasında değişen değer, bk. olasılık kuramı, önsel olasılık.

Gerçekleşmeme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre bir olayın gerçekleşme olasılığının toplam durumlar olasılığından (1'den) çıkarımca eşit değer.

Görgül olasılık : Denemelere ya da gözleme dayanarak saptanabilen ve olayların gözlenmiş sıklığından yola çıkılarak yapılan bir genellemeyle varılan olasılık, bk. önsel olasılık.

 

Güven olasılığı : [Bakınız: güven katsayısı].

Işınımlanma olasılığı : Dolaylı, dolaysız ya da istemli bir ışınımlanmanın insan sağlığı üzerinde yapacağı zararlı etki olasılığı.

Kesikli olasılıksal değişken : [Bakınız: olasılıksal değişken].

Koşullu olasılık : Bir olasılığın başka bir olayınkine bağlı olması durumu. Olasılık kuramında bağlaşık olaylar arasında, bir olayın gerçekleşmesinin başka bir olayın gerçekleşmesi koşuluna bağlı olasılığı, bk. bağlaşık olasılık.

Küçük olasılıklar dağılımı : Kesikli olasılık dağılımlarında, olayın görülme sıklığının çok düşük olduğu olaylarda binom dağılımı yerine kullanılan dağılım, Poisson dağılımı.

Nesnel olasılık : Bir olayın göreli sıklığı ya da tüm durumlar içinde belirme oranı. bk. öznel olasılık.

Olağan olasılıksal değişken : Olağan dağılımlı olasılıksal değişken, ay. bk. olağan dağılım.

Olasılı borç : Belli koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan borç.

Olasılı dokunca : Gelecekte ortaya çıkması düşünülen dokunca.

Olasılı kar : Belli koşulların gerçekleşmesinde ortaya çıkan kâr.

Olasılı yanlış : Bir kişiyi ya da işi değerlendirirken yalnızca belirli bir niteliği göz önünde bulundurmaktan ya da öznel kanıların; önyargıların etkisinde kalmaktan doğan yanılma payı.

Olasılık belitleri : [Bakınız: Kolmogorov belitleri, olasılık].

Olasılık birimi : Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sapmalara dayalı bir olasılık ölçü birimi. Birim, ölçümde olağan eşdeğer sapmadaki eksi değerlerden kaçınmak için bu sapmaya 5 eklenerek elde edilen birimdir. Yüzde ya da oran biçimindeki deneysel değerlerin, bu yolla ortalaması 5, değişkesi 1 olan bir olağan dağılıma dönüştürülmesine olabirim dönüşümü adı verilir.

Olasılık dağılımı : (olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkenine ilişkin olasılıkları veren ye X'in işlevi olan dağılım. Bu terim, olasılık işlevi ya da olasılık yoğunluk işlevini belirtmek için kullanılır, ay. bk. olasılık işlevi, olasılık yoğunluk işlevi. Bir X ayırtık seçkisiz değişkeni için, X in olabilecek her bir değerine X in gerçekleşme olasılığını karşılık getiren işlev. a. bk. olasılık eğrisi. Bir X sürekli seçkisiz değişkeni için, her bir X değerine eşitsizliğini sağlayan x lerin gerçekleşme olasılığını karşılık getiren artmayan işlev. a. bk. olasılık eğrisi. Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Olasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin tüm olanaklı biçimlerin olasılığını gösteren ve olasılık yasasının salt işleyişine bırakılması koşulunda belirebilecek durumların sıklığından oluşan kuramsal dağılım.

Olasılık eğrisi : Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olasılık dağılımı.

Olasılık işlencesi : Olasılıkları konu edinen işlence dalı.

Olasılık işlevi : Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk işlevi.

Olasılık kağıdı : (olasılık kuramı) Olağan, ikiterimli, Poisson ve benzerleri dağılımlara göre hazırlanmış dikey eksende özel aralıkların olduğu, değişken değerlerinin yatay eksende yer aldığı kâğıt. Dağılım bu tür çizge kâğıtlarında düz bir çizgi oluşturur.

Olasılık kuramı : (olasılık kuramı) Rasgeleliğin etkisinde olan olayları matematiksel örnekbiçimler oluşturarak açıklayan, belitlere dayalı kuram. Büyük sayıdaki rastlantısal olayların, eşdeyişle belli durumlarda yinelenen olayların incelenmesine ve rastlantının rastlama olasılığının hesaplanmasına. ilişkin bir kuram. Çıkarımcı sayımbilimin temelini oluşturan ve sınırlı sayıda gözlemle elde edilmiş ölçümlere dayanarak sınırsız sayıdaki bir evrenin ayrıtlarına ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak veren kuram.

Olasılık oran sınaması : [Bakınız: olabilirlik oran sınaması].

Olasılık önkoyutları : Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede:. Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)'dir. Bağdaşmaz olaylardan birinin ya da ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir.

Olasılık örneklemesi : Örneklem öğelerinin belli bir olanak tanıma süreci sonunda seçildiği, kentbilim araştırması yöntemi. Örneklerin seçimini olasılık ilkesine bırakan ve son birimlerin seçilmesine değin tüm işlemlerde rastlantı ya da kazanı kuralına uyan örnekleme tasarımı, bk. yargılı örnekleme.

Olasılık yasası : Gözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük sayılar için alacağı değerlere ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak sağlayan kuramsal yasa. bk. büyük sayılar yasası.

Olasılık yüzeyi : İki-değişkenli sıklık dağılımının üç-boyutlu gösterimi. Eksenlerden birinde sıklık, ötekilerinde değişken değerleri yer alır.

Olasılıklı tanı : Kuşkulu tanı.

Olasılıksal bağımlılık : Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler arasındaki ilişki. İstatistikte bunun yerine çoğu kez yalnızca bağımlılık terimi kullanılır.

Olasılıksal bozulma : Bir olasılık dağılımında içerilen bozukluklar, ay. bk. sarsıntı örnekbiçimi, sarsıntı-yanılgı örnekbiçimi.

Olasılıksal örnekbiçim : Olasılıksal öğeler içeren örnekbiçim.

Olasılıksal tümlenirlik : Olasılıksal süreci için, aralığında, Riemann tümlevinin olasılıksal yakınsaklık anlamında var olması durumu.

Önsel olasılık : (olasılık kuramı) Denemeler yapılmadan önceki olasılık. Bir ya da birden çok denemeden elde edilen sonuca dayalı olasılığa da sonsal olasılık denir. ay. bk. Bayes savı. Bir denemeye başvurmadan salt kuramsal çözümlemeyle belirlenebilen olasılık, bk. görgül olasılık.

Örneğe girme olasılığı : Bir örneklemede, örnek büyüklüğü ve tasarlanan seçme işlemine göre evren birimlerinin örneğe seçilme olasılığı, bk. örnek seçme.

Öznel olasılık : Bir olayın gerçekleşeceğine duyulan kişisel güven düzeyi, bk. nesnel olasılık.

Sonsal olasılık : [Bakınız: Bayes savı, önsel olasılık].

Sürekli olasılıksal değişken : [Bakınız: olasılıksal değişken].

Süreksiz olasılıksal değişken : [Bakınız: olasılıksal değişken].

Yalınç olasılık : Olasılık kuramında yalınç bir olayın gerçekleşme kazanışına ilişkin olan ve gözlenmiş göreli sıklıkla dile getirilen olasılık.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Olasılık hesabı : Bir olayın gerçekleşme ihtimalinin yüzdesini bulmaya yarayan kuralları inceleyen matematik dalı, ihtimaliyet hesabı, ihtimaller hesabı.

Diğer dillerde Olası yanılgı anlamı nedir?

İngilizce'de Olası yanılgı ne demek ? : probable error