Olasılık önkoyutları nedir, Olasılık önkoyutları ne demek

Olasılık önkoyutları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede:.

Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)'dir.

Bağdaşmaz olaylardan birinin ya da ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir.

Olasılık önkoyutları anlamı, kısaca tanımı

Olasıl : İhtimâli

Önkoyut : Tümdengelimci bir dizgede tüm kanıtlamalarda kullanılan, zorunlu ya da apaçık olmamakla birlikte başka türlü düşünülemeyeceği için doğru sayılan ilksav.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Gerçekleşme olasılığı : Görgül olasılık tanımına göre "n" sayıdaki denemede "r" kez gözlenmiş bir olaya ilişkin olan ve gözlenme sıklığının deneme sayısına oranıyla dile getirilerek 0'la I arasında değişen değer, bk. olasılık kuramı, önsel olasılık.

 

Olasılık kuramı : (olasılık kuramı) Rasgeleliğin etkisinde olan olayları matematiksel örnekbiçimler oluşturarak açıklayan, belitlere dayalı kuram. Büyük sayıdaki rastlantısal olayların, eşdeyişle belli durumlarda yinelenen olayların incelenmesine ve rastlantının rastlama olasılığının hesaplanmasına. ilişkin bir kuram. Çıkarımcı sayımbilimin temelini oluşturan ve sınırlı sayıda gözlemle elde edilmiş ölçümlere dayanarak sınırsız sayıdaki bir evrenin ayrıtlarına ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak veren kuram.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Bağdaşmaz : Uyuşmaz, tutarsız.

Ayrı ayrı : Birbirinden ayrı olan, değişik. Her biri ayrı olarak.

Belirtim : Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun, tapu kütüğüne işlenmesi. Bir nesnenin ölçüsü, niteliği, yeri ve benzeri gibi belirtici özelliklerinin ortaya çıkarılarak belirgin kılınması. Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlamak üzere saptanmış yanıt seçeneklerinden biri ya da birkaçına x ya (...) biçiminde belirteçler koyularak yapılan bildirim.

Olanaklı : Olma ihtimali bulunan, kabil.

Bağdaşma : Bağdaşmak işi, imtizaç.

Önsayıt : Tümdengelimci her dizgenin temelini oluşturan, tüm çıkarım ve kanıtlamalarda kullanılan, ancak kendileri kanıtlanmadan geçerli sayılan ilksavlar.

Belirti : Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom.

 

Temeli : Yalnız, tek : Temeli birücük uşağı var.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Bağdaş : Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi.

Diğer dillerde Olasılık önkoyutları anlamı nedir?

İngilizce'de Olasılık önkoyutları ne demek ? : postulates of probability