Osmanlı nedir, Osmanlı ne demek

Osmanlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

"Osmanlı" ile ilgili cümleler

 • "Benim bildiğim Osmanlı kadınlar dobra dobradır." - N. Cumalı
 • "O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı." - T. Buğra

Yerel Türkçe anlamı:

İki erkek bir kadınla oynanan halk oyunu.

Görmüş geçirmiş.

Düşündüğünü çekinmeden söyleyen.

Tarih'teki anlamı:

Vezir dairelerinde hizmet gören ağalara verilen ad. bk. zobu, ağam çırağı.

I. Osman'ın Anadolu'da kurup sonradan Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları üzerine yayılarak büyük bir imparatorluk haline gelen Türk devletinin adı.

Osmanlı devleti uyruğu.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Sakarya şehrinde, Kaynarca ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Tekirdağ kenti, Beyazköy nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Van ilinde, Çaldıran ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Zonguldak şehri, Beycuma nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Tekirdağ ilinde, Banarlı bucağına bağlı bir bölge. Kocaeli ilinde, Körfez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Edirne ilinde, Havsa ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Zonguldak kenti, Alaplı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Osmanlı hakkında bilgiler

Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti (Osmanlı Türkçesi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه, Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, günümüz Türkçesindeki karşılığı "Büyük Osmanlı Devleti"), 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş bir Türk - İslam devletidir. Osmanlı İmparatorluğu; Doğu Avrupa, Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu doğal sınırlarına ulaşana kadar topraklarını genişletmiştir. Ayrıca daha geniş coğrafyalarda da çeşitli başarılar göstererek kısa süreli olarak Lanzarote (1585), Madeira (1617), Lundy (1627-1632), Vestmann Adaları (1627-1628), Baltimore (1631) gibi bölgeleri fethetmiş ve buralarda üsler kurarak yıldırma hareketlerinde bulunmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'nu Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede, Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad'ın İlhanlılar tarafından İran'a götürülmesi sonucu oluşan otorite boşluğundan dolayı bağımsızlık ilan ederek 1299 yılında kurmuştur. Devlet; dördüncü padişah olan Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesiyle Fetret Devri'ne girmiş, 8 yıl süren taht kavgalarından sonra Mehmet Çelebi, Fetret Devri'ne son vermiştir. Fatih Sultan Mehmed Konstantiniyye'yi fethederek Doğu Roma İmparatorluğu'nu sonlandırmış, bazı tarihçilere göre bu zaferle Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başlamasını sağlamıştır. Ayrıca bu fetihle beraber devlet, imparatorluğa yükselmiştir.

 

Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetmiş, halifeliğin Osmanlı Padişahlarına geçmesini sağlamış, Kanunî Orta Avrupa'da büyük ilerleme kaydetmiş ve Macar Krallığı'na son vermiştir. Avrupa'ya karşı sağlanan üstünlük, I. Ahmed ile birlikte son bulmuş, Avrupa ve Osmanlı Zitvatorok Antlaşması ile eşit duruma gelmiştir. Deli Mustafa ve Genç Osman ile birlikte tahttan indirilmeler başlamış, devlet yönetimi Bağdat'ın fethedilmesini sağlayan IV. Murad'a kadar sendelemiştir. II. Mustafa zamanında ise Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmiş, bu zaman diliminden itibaren reformist, yenilikçi akımlar başlamıştır. II. Mahmud isyanların baş gösterdiği Yeniçeri Ocağı'nı kapattırmış, Abdülmecid Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nı ilan etmiş, II. Abdülhamid Meşrutiyet (1876-78) ilan edip 33 yıl tahtta kalmıştır.

I. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonraki dönemde imzalanan antlaşmaların ardından, Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Sevr Antlaşması ve Anadolu'nun işgaline karşı başlayan, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve sonrasında saltanatın kaldırılması ile birlikte son padişah Mehmed Vahdettin İstanbul'u terk etmek zorunda kalmış ve Osmanlı İmparatorluğu son bulmuştur. Bu gelişmeleri takiben Atatürk ve Büyük Millet Meclisince, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından kapsadığı alanda pek çok devlet ortaya çıkmış olmakla birlikte Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu'nun tek ardıl devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Osmanlı ile ilgili Cümleler

 • Osmanlıca okumayı öğrendim.
 • Osmanlı Türkçesi öğrenmek istiyorum.
 • Ben Osmanlıca konuşuyorum.
 • Osmanlı İmparatorluğu bunu yapmadı.
 • Ben Osmanlıca konuşabilirim.
 • Hürrem Sultan bir seneden biraz daha fazla bir süre sonra Osmanlıca ve Arapçayı söküp ortama adapte oldu.
 • Emily Osmanlıca öğrenmek istiyor.
 • Osmanlıca öğrenmek isteyen herkes buraya davetlidir.
 • Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı biraz Osmanlı, biraz da Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor.
 • Arnavutluk 1912'de Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazandı.
 • Türkiye, Osmanlı Devleti'nin mirasçısıdır.

Osmanlı anlamı, kısaca tanımı:

Gazi : Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse. Savaştan sağ olarak dönen kimse. Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı.

Taraf : Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu.

Anadolu : Ön Asya'nın bir parçası olarak Türkiye'nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum.

Dünya : Duygu, düşünce ve hayal âlemi. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Herkes. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Dış, çevre, ortam.

Savaş : Uğraşma, kavga, mücadele. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Büyük : Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Niceliği çok olan. Büyük abdest. Önemli. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş.

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

İmparator : Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

Osmanlı kadını : Otoriter kadın.

Osmanlı lalesi : İstanbul lalesi.

Osmanlı tokadı : Sert ve etkili uyarı. Ezici üstünlük. Sert ve etkili tokat.

Osmanlı türkçesi : Bu dille yazılmış olan. XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan Türk dili.

Osmanlı tokadı atmak : Sert ve etkili bir biçimde uyarmak. bir kimseye üstünlüğünü kabul ettirmek. bir kimseye sert ve etkili bir biçimde tokat atmak.

Osmanlı tokadı yemek : Sert ve etkili bir biçimde tokat atılmak. bir kimsenin üstünlüğünü kabul etmek. sert ve etkili bir biçimde uyarılmak.

Osmanlıca : Osmanlının tavrı ve hareketleri gibi. Osmanlı Türkçesi.

Osmanlıcacılık : Osmanlı Türkçesinden yana olan kimsenin tutumu.

Osmanlıcılık : Osmanlılık düşüncesini benimseyen ve yayan düşünce akımı.

Osmanlılık : Osmanlı olma durumu.

Yüzyıl : Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem. Yüzyıllık süre, asır. İçinde yaşanılan zaman.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Birinci : Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Bir sayısının sıra sıfatı.

Uyruk : Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa. Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimse, tebaa.

Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

Çekinme : Çekinmek işi.

Topluluk : Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Vücudun dolgun olma durumu. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Sanatçı grubu. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.

Devlet : Talih. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Osmanlı askeri farmakopesi : Türkiye’de ilk kodeks olarak kabul edilen, 1844 yılında Dr. A. Bernard tarafından hazırlanan ve 161 sayfadan ibaret kitap.

Osmanlı bankası : 1856 yılında İngiliz sermayesiyle İstanbul’da kurulan Ottoman Bank’ın, 1863 yılında Fransız sermayesinin katılımı sonucu Bank-ı Osmani-i Şahane’ye dönüşmesiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nda merkez bankası olarak etkinlikte bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kuruluşuyla birlikte bu işlevini yitiren ve 2001 yılında Garanti Bankasının bünyesine katılarak varlığı sona eren banka.

Osmanlıcacı : Osmanlı Türkçesi dersi veren kimse. Osmanlı Türkçesini kullanmaktan yana olan kimse.

Osmanlıcı : Osmanlıcılık düşünce akımını benimseyen.

Osmanlıcücüğü : Sarı ve kara renkli bir çeşit kuş.

Diğer dillerde Osmanlı anlamı nedir?

İngilizce'de Osmanlı ne demek? : [Ottoman] n. ottoman

Almanca'da Osmanlı : n. Osmane, Ottoman

adj. osmanisch