Pankreas nedir, Pankreas ne demek

Pankreas; bir anatomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir organ

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. pan: hep; kreas: et) Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgı ile görevli olan karma bir bez.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgıyla görevli olan bez.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Karın tükürük bezi.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Yun. pan = hep, Yun.kreas = et) Hem iç-salgı hem de dış-salgı ile görevli olan karma bir bez olup genel olarak midenin sol yanına yerleşmiştir.

İngilizce'de Pankreas ne demek? Pankreas ingilizcesi nedir?:

pancreas

Fransızca'da Pankreas ne demek?:

pancréas

Pankreas hakkında bilgiler

Pankreas, karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezidir. Yunanca pan (tüm, bütün) ve kreas (et) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

Ortalama 15-25 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir.

Şişkin olan sağ ucuna baş, daha dar olan orta bölümüne gövde, gövde ile başın birleştiği ince bölüme boyun, ince uzun olan son ucuna da kuyruk denir. Kuyruk bölümü dalağa dek uzar. Pankreas, dalak, karaciğer ve üst mezanter atardamarlarıyla beslenir. Pankreas'ın boşaltıcı kanalları, Wirsung kanalı ve Santorini kanalıdır.

 

Pankreas'ın iç ve dış salgı görevleri vardır. İç salgı görevini Langerhans adacıkları denen salgı hücreleri yapar. Bunların salgıladığı insülin, glukozun metabolizmasında en önemli rolü oynar ve yetersizliği şekerli diyabete neden olur. Dış salgı görevi akinus keseciklerine aittir. Bu salgı kesecikleri, pankreas özsuyu denen ve onikiparmak bağırsağına dökülen alkali bir sıvı salgılar. Sıvı içinde, yiyeceklerden alınan glikojen ile nişastayı ayrıştırarak oligasakaritleri oluşturan amilopsin;oligasakaritleri monosakarite dönüştüren maltaz; mide pepsinlerinin etkisindeki proteinleri aminoasitlere ayrıştıran tripsin enzimi; kazein, jelatin ve keratini hidrolize eden, tripsinin etkinleştirdiği kimotripsin enzimi; yağları hidrolize ederek, yağ asitleri ve gliseritleri oluşturan steapsin olarak anılan bir lipaz vardır.

Pankreas kısaca anlamı, tanımı:

Mide : Karın, karın bölgesi. Yemek yeme isteği. Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.

Boşaltı : Boşaltım. Vücuttan atılan dışkı, balgam, idrar vb. atıkların genel adı.

Kanal : Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti.

 

Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Karın : İç, gönül, akıl, kafa. Döl yatağı. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. Mide.

Omurga : Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas.

Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Birleşme : Birleşmek işi.

Pankreas büyük kanalı : Ventral pankreas taslağına ait olan ve ductus choledochus ile birleşerek papilla duodeni major’e açılan pankreas kanalı, duktus pakreatikus.

Pankreas hipoplazisi : Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Langerhans adacıkları nitelik ve nicelik olarak normaldir.

Pankreas kanalı : Pankreasın dış salgısını onikiparmak bağırsağına taşıyan kanal. Wirsung kanalı.

Pankreas kanalı tıkanması : Doğuştan pankreas kanalının bulunmaması, pankreas taşları ve pankreatitis gibi nedenlerle oluşan kanal tıkanması. Önce pankreasın genişlemesine, sonraki dönemlerde ise asinus atrofisine neden olur.

Pankreas kisti : Pankreas kanallarının tıkanması sonucu oluşan kist, pankreatik ranula.

Pankreas küçük kanalı : Dorsal pankreas taslağına ait olan ve papilla duodeni minor’e açılan pankreas kanalı, duktus pakreatikus aksessoryus.

Pankreas lipazı : Pankreastan salgılanan, bağırsaklarda triaçilgliserolleri 2-monogliserit ve serbest yağ asitlerine hidrolize eden enzim.

Pankreas lipomatozisi : Pankreas parenkim dokusunda yağ birikimi. Kedi ve domuzlarda çoğunlukla genel şişmanlıkla birlikte görülür.

Pankreas lityazisi : Pankreas kanallarında veya parenkiminde kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat yapısında taşların oluşması veya bulunması. Sığırlar dışında diğer hayvan türlerinde ender olarak görülür.

Pankreas sıvısı : Pankreas salgı bezi tarafından salgılanan, aralarında tripsin ve lipaz gibi birçok enzim içeren bir salgı.

Diğer dillerde Pankreas anlamı nedir?

İngilizce'de Pankreas ne demek? : [Pankreas (das) ] n. pancreas, gland located in the abdomen that secretes digestive enzymes and insulin (Anatomy)

n. pancreas

Fransızca'da Pankreas : pancréas [le]

Almanca'da Pankreas : n. Pankreas

Rusça'da Pankreas : adj. панкреатический