Patriarchates türkçesi Patriarchates nedir

  • Patriklik.
  • Patrikhane.
  • Ataerki.
  • Patrik makamı.

Patriarchates ingilizcede ne demek, Patriarchates nerede nasıl kullanılır?

Patriarchate : Ataerki. Erkeklerin genel olarak kadına üstün tutulduğu; soyun, kalıtın, orunun, konut yerinin, yetkenin vb. baba yanınca belirlendiği ve elde edildiği toplumsal örgütleniş biçimi. Patriklik. Patrik makamı. Yetkenin, akrabalığın, evliliğin erkek (baba) soyu çizgisine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesi (bu terim bugün artık budunbilimde kullanılmamaktadır). Patrikhane. Babaerki. Cet.

Patriarchal : Yaşlı ve saygıdeğer. Ataerkili. Muhterem. Yaşlı ve saygıdeğer (adam). Pederşahi. Patriğe ait. Babaerkil. Ataerkil. Patriyarkal. Hürmete layık.

Patriarchal cross : Patrik haçı.

Patriarchal family : Yetkenin ve erkin babada toplandığı büyük aile. Yetkenin babada toplandığı aile. Ataerkil aile. Babaerkil aile.

Cave of the patriarch : Başpapazlar mağarası. Cave of machpelah (makhpelah mağarası). Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara.

Patriarchies : Ataerki. Ataerkil. Pederşahilik. Babaerki. Ataerkillik. Patriarki. Babahanlık. Patriyarki.

Patriarchs : Patrik. Aile reisi. Piskopos. Yaşlı ve saygın kimse. Pir. Resul.

Cave of the patriarchs : Cave of machpelah (makhpelah mağarası). Başpapazlar mağarası. Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara.

 

Patriarch : Ataerki. Kodak reisi. Resul. Yaşlı ve saygın kimse. Pir. Ata. Aile reisi. Kabile reisi. Başpapaz. Aile reisi sayılan adam.

Patriarchy : Babahanlık. Ataerkillik. Ataerki. İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşamasında ortaya çıkan ve oymağın yaşamının her alanında erkeğin egemenliğine dayalı olan toplumsal örgütleniş biçimi. Ataerkil toplum düzeni. Ataerkil. Patriyarki. Babaerki. Pederşahilik.

İngilizce Patriarchates Türkçe anlamı, Patriarchates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Patriarchates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Patriarch : Cet. Pir. Ata. Aile reisi. Kabile reisi. Piskopos. Yaşlı ve saygın kimse. Resul. Patrik. Başpapaz.

Social system : Sosyal sistem.

Social structure : Sosyal örgü. Sosyal ilişkiler özellikleri. Sosyal yapı. Herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin yerleşik iç örgütleniş biçimi. Bir topluluk içerisindeki çeşitli toplumsal gereksemeleri ve ilişkileri yoluna koyan; bu ilişkilere göre kurulan temel düzen, yapı. Toplumsal yapı. Bir toplumun düzenlendiği ve işlediği biçim.

Patriarchate : Yetkenin, akrabalığın, evliliğin erkek (baba) soyu çizgisine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesi (bu terim bugün artık budunbilimde kullanılmamaktadır). Babaerki. Cet. Erkeklerin genel olarak kadına üstün tutulduğu; soyun, kalıtın, orunun, konut yerinin, yetkenin vb. baba yanınca belirlendiği ve elde edildiği toplumsal örgütleniş biçimi.

Social organization : Sosyal örgütlenme. Sosyal organizasyon. Sosyal örgüt. Bir toplumsal kümenin üyeleri ya da bir toplumun kümeleri arasındaki belli görev ve yükümlülükleri dile getiren ilişkiler düzeni. Toplumsal örgüt. Temelinde belirli ve karşılıklı birtakım görevlerin yattığı toplumsal ilişkilerin ve etkinliklerin kurumlaşmış düzeni.

 

Structure : İçyapı. Öğecik ile özdeciklerin, eksicik ya da öğeciklerden oluşma biçimi. Dikili. Parçaları ve öğeleri arasında yasalılık, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge ya da bütün. Yapı. Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu. Kuruluş. Biçimlendirmek. Düzenlemek. Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü.

Jurisdiction : Yetki alanı. Yetki. Yargılama yetkisi. Yargılıkların görevi. Yargı. Yargılıkların yetkileri. Hükümetin nüfuz dairesi. Hükümet. Kaza.

Patriarchy : Patriyarki. Babaerki. Babahanlık. Ataerkil toplum düzeni. Ataerkil. İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşamasında ortaya çıkan ve oymağın yaşamının her alanında erkeğin egemenliğine dayalı olan toplumsal örgütleniş biçimi. Ataerkillik. Patriarki.

Patriarchies : Pederşahilik. Babahanlık. Ataerkillik. Patriarki. Babaerki. Ataerkil. Patriyarki.

Patriarchates synonyms : social organisation.