Patriarchy türkçesi Patriarchy nedir

 • Ataerkil toplum düzeni.
 • Ataerkil düzen.
 • Patriyarki.
 • Pederşahilik.
 • Ataerki.
 • Babahanlık.
 • Sosyoloji alanında kullanılır.
 • İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşamasında ortaya çıkan ve oymağın yaşamının her alanında erkeğin egemenliğine dayalı olan toplumsal örgütleniş biçimi.
 • Babaerki.
 • Ataerkillik.
 • Ataerkil.
 • Patriarki.

Patriarchy ingilizcede ne demek, Patriarchy nerede nasıl kullanılır?

Cave of the patriarch : Başpapazlar mağarası. Hebron'da (israil) israilli başpapazlar ve rahiplerinin gömülü oldukları bir mağara. Cave of machpelah (makhpelah mağarası).

Patriarch : Aile reisi sayılan adam. Patrik. Başpapaz. Aile reisi. Pir. Yaşlı ve saygın kimse. Kabile reisi. Ata. Resul. Ataerki.

Patriarchal : Yaşlı ve saygıdeğer. Pederşahi. Yaşlı ve saygıdeğer (adam). Patriyarkal. Ataerkili. Muhterem. Babaerkil. Patriğe ait. Ataerkil. Hürmete layık.

Patriarchal cross : Patrik haçı.

Patriarchal family : Yetkenin ve erkin babada toplandığı büyük aile. Yetkenin babada toplandığı aile. Babaerkil aile. Ataerkil aile.

Patriarchs : Piskopos. Aile reisi. Resul. Pir. Yaşlı ve saygın kimse. Patrik.

Expatriated : Sürmek. Kendi vatanından başka bir memlekete yerleşmiş. Memleket dışına sürülmüş. Sürgün etmek. Göç etmiş.

Expatriate : Kendi ülkesinden göç etmek. Yurtdışına sürmek. Sürgün etmek. Başka ülkede yerleşmek. Sürmek. Vatandaşlıktan çıkarmak. Yabancı ülkede yaşayan kimse. Göç etmek. Tabiiyet değiştirmek. Ülkesinden sürmek.

 

Patrial : Anavatana ait.

Patriarchate : Patrik makamı. Babaerki. Erkeklerin genel olarak kadına üstün tutulduğu; soyun, kalıtın, orunun, konut yerinin, yetkenin vb. baba yanınca belirlendiği ve elde edildiği toplumsal örgütleniş biçimi. Patrikhane. Cet. Patriklik. Ataerki. Yetkenin, akrabalığın, evliliğin erkek (baba) soyu çizgisine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesi (bu terim bugün artık budunbilimde kullanılmamaktadır).

İngilizce Patriarchy Türkçe anlamı, Patriarchy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Patriarchy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Age distribution : Yaş dağılımı. Bir popülasyondaki her bir yaş grubu içerisindeki bireylerin sayısı veya oranı. Bir toplum ya da toplumsal küme nüfusunun yaş kesimlerine göre dağılma oranları.

All round development of individual : Tümsel gelişim. Bireyde tinsel niteliklerin, aktöresel arılığın ve fiziksel yetkinliğin uyumlu gelişimi.

Social system : Sosyal sistem.

Aesthetic : Estetik. Nesnel toplumsal ilişkilerin bireyin uyumlu gelişimine, soyluyu ve alpı özgürce geliştirmesine, çirkin ve aşağılıkla savaşmasına... yardımcı olan ya da olmayan yanlarının duyusal belirişi. Bedii. Güzelduyu.

Patriarchate : Erkeklerin genel olarak kadına üstün tutulduğu; soyun, kalıtın, orunun, konut yerinin, yetkenin vb. baba yanınca belirlendiği ve elde edildiği toplumsal örgütleniş biçimi. Yetkenin, akrabalığın, evliliğin erkek (baba) soyu çizgisine göre sıkı bir biçimde düzenlenmesi (bu terim bugün artık budunbilimde kullanılmamaktadır). Patrik makamı. Patriklik. Cet. Patrikhane.

 

Agnation : Baba tarafından akrabalık. Hısımlık. Akrabalık (baba taraf.). Akrabalık (baba tarafından). Akrabalık. Soydaşlık. Bir ailede baba ve erkek üyeler yoluyla oluşan kan yakınlığı. bu tür yakınlıktan oluşan yakınlık kümesi.

Age group : Üyeleri yaş ölçüsüne göre belirlenen toplumsal küme. Belli bir çoğanın yaşlara göre dağılımını göstermek ve sıklıkları değer aralıkları içinde dile getirmek üzere kullanılan alt-üst yaş sının belli aralık. Yaş kümesi. Yaş öbeği. Yaş grubu.

Achievement motive : Herhangi bir amacı gerçekleştirme güdüsü. Amaç doğrultusunda engelleri ve güçlükleri aşma azim ve kararlılığı. Başarma güdüsü. Başarı güdüsü.

Aesthetical ideal : Belli bir kümenin, bir halkın kendine özgü sanatsal tasarımlarında yansıyan ve bireyin fiziksel, tinsel yeteneklerinin belli somut tarihsel koşullar altında gerçekleşebilecek özgür, tam ve her yönde uyumlu gelişmesine ilişkin olan ülkü. Güzelduyusal ülkü.

Affection : Duygusal yakınlık. Meyil. Alaka. Muhabbet. Eğilim. Duygulanım. Şefkat. Hastalık. Düşkünlük.

Patriarchy synonyms : social organisation, social organization, age grade, structure, adjustment in marriage, social structure, acclimatation, agression, patriarchal, adaptive behavior, acculturation, patriarch, paternalistic, patriarchates, alienation, patriarchies, abilities.

Patriarchy ingilizce tanımı, definition of Patriarchy

Patriarchy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The jurisdiction of a patriarch. Patriarchship.