Peptit nedir, Peptit ne demek

Peptit; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Birbirine peptit bağlarıyla bağlanmış iki amino asit (dipeptit) ya da daha fazla sayıda amino asidin (tripeptit, oligopeptit, polipeptit) meydana getirdikleri molekül.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

İki veya daha fazla aminoasidin peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan molekül.

Teknik terim anlamı:

Peptit bağlarıyla birbirine bağlanan iki veya daha çok amino asidin meydana getirdikleri molekül.

Peptit hakkında bilgiler

Peptitler (Yunanca πεπτίδια, "küçük sindirilebilirler") tanımlanmış bir düzende, α-amino asitlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan kısa polimerdir. Bir amino asit kalıntısı ile diğeri arasındaki bağ bir "amit bağ" veya peptit bağı olarak bilinir. Proteinler polipeptit molekülleridir (veya çok sayıda polipeptit alt birimi barındırır). Temel fark peptitlerin kısa, polipeptitlerin/proteinlerin ise uzun olmasıdır. Protein sentezi sırasında her amino asit, diğer amino asite sürekli, kırılmayan bir polimer olan polipeptid zincirleriyle bağlanır. Polipeptid yapısına katılan amino asitlerin her biri yapıya peptid bağlarıyla bağlanır. Peptid bapının oluşumu sırasında amino asitlerden birinin amino grubu ile diğerinin karboksil grubu, aradan bir su çıkması sonucu birleşirler. Ortalama bir polipeptit zinciri 450 amino asitten oluşur. Bilinen en uzun polipeptit, yaklaşık 27,000 amino asitten oluşan, kas dokusunda bulunan “titin”dir. Polipeptid zincirine katılan amino asitlere kalıntı (residue) adı verilir. Zincirin bir ucundaki kalıntı, bağ yapmamış, serbest amino grubu barındırır ve N ucu olarak adlandırılır. Aynı şekilde zincirin diğer ucundaki serbest α-karboksil grubu olan kalıntıya C ucu adı verilir.

 

Peptit anlamı, tanımı

Lider peptit : Yeni sentezlenen pek çok proteinin amino terminalinde bulunan, sentez sonrası bir proteinin hedefini veya akibetini belirleyen 12-35 amino asitlik peptit dizisi, sinyal dizisi, sinyal peptidi

Peptit bağı : Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu arasından bir molekül su çıkarak oluşan kovalent bağ. Protein sentezi sırasında bir aminoasidin karboksil grubuyla ikinci aminoasidin amino grubu arasından bir molekül su çıkarak oluşan kovalent bağ. Bir aminoasidin alfa-amino grubuyla diğerinin alfa-karboksil grubu arasında bir mol su ayrılarak oluşan amid bağı.

Peptit haritası : Proteinin kısmi hidroliziyle sonuçlanan peptit karışımlarının ayırımıyla jel veya kâğıt üzerinde oluşturulan karakteristik iki boyutlu örnek.

Peptit hidrolazlar : Proteazlar.

Peptit hormonlar : Kısa amio asit zincirli, GnRH, oksitosin gibi hormonlar.

Peptitler : İki veya daha fazla sayıda aminoasitin yapılarından bir su molekülü uzaklaştırarak bir amit veya peptit bağıyla bağlanmasından oluşan ve aminoasitin sayısına göre di, tri, oligo veya polipeptit olarak adlandırılan bileşikler.

 

Peptitleşme : Her bir taneciğin etrafında iyonik yüklü elektriksel çift tabaka oluşturan elektrolitleri ilave ederek hidrofobik kolloidal çözeltilerin kararlı hale getirilmesi.

Sinir peptitleri : Sinir sistemi tarafından meydana getirilen, bazıları nörotransmitter gibi, bazıları da sinir hormonu gibi hareket eden küçük peptit molekülleri. Örnek: Bradikininler, kolesitokinin, gastrin, endotelin gibi. Nöropeptitler.

Vazoetkin intestinal peptit : Dış salgıları artıran, düz kaslarda gevşeme meydana getiren, 28 amino asitten oluşan nörotransmitter bir madde.

Protein sentezi : Elçi RNA'yı kalıp olarak kullanarak ribozomlarda protein sentezlenmesi. Elçi RNA'nın ribozoma bağlanmasıyla başlayan ve oluşan polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasına kadar geçen bir seri reaksiyonlar dizisi. Başlama (inisiyasyon, I), uzama ve bitirme (terminasyon, R) aşamalarından oluşur. Prokaryot ve ökaryotlarda bu aşamalarda değişik faktörler rol alır ve enerji kullanılır.

Karboksil grubu : Organik asitlerin yapısında bulunan kimyasal bir grup. -COOH ile gösterilen kimyasal bir grup.

Amino asitler : (NH2-R -COOH) genel formülü ile gösterilen, baz ve asit özellikleri olan, peptit ve proteinlerin yapı taşları niteliğindeki organik özdekler sınıfı.

Amino grubu : -NH2 şeklinde gösterilen bir kimyasal grup; bir proton eklenmesiyle bazik olan -NH+3 teşekkül eder. NH2 biçiminde gösterilen ve bir proton eklenmesiyle bazik olan, NH3 biçimine dönüşen kimyasal bir grup. Kimyasal olarak NH2 biçiminde gösterilen, bir protein eklenmesiyle bazik –NH+3 oluşan kimyasal grup.

Oligopeptit : Peptit bağıyla bağlanmış birkaç aminoasitten oluşan yapı. Birkaç aminoasidin peptit bağıyla bağlanması sonucunda oluşan yapı.

Amino asit : Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik.

Proteinler : Yaklaşık %50 karbon, %25 oksijen, %15 azot, %7 hidrojen ve bazen kükürt de içeren ve amino asitlerden oluşan biyopolimer madde.

Polipeptit : Proteinlerin birincil yapısını oluşturan peptit bağlarıyla bağlanmış çok fazla sayıda amino asidin oluşturduğu bir polimer. Aminoasitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan aminoasit zinciri. Peptit bağıyla bağlanmış 10-100 amino asit içeren genellikle molekül ağırlığı 10 kDa’dan az olan peptit.

Kas dokusu : Hareketi sağlayan ve kasılabilen kas tellerini kapsayan hücreler topluluğu; istemli ya da istemsiz olarak kasılma durumlarına göre çizgili kas (iskelet kası), düz kas, yürek kası çeşitleri vardır. Hareket ve kasılma için özelleşmiş, elektriksel, kimyasal ve mekanik olarak uyarılabilen ve uyarıldıklarında hücre zarı boyunca yayılabilen aksiyon potansiyeli oluşturma özelliğine sahip olan hücrelerden oluşan doku. Bu hücreler iskelet kası, kalp kası ve düz kas diye üç tipe ayrılır. Hareket görevini taşıyan ve kasılabilen telleri kapsayan gözeler topluluğu; istemli ya da istemsiz olarak kasılma durumlarına göre düz kas, çizgili, kas, yürek kası olmak üzere çeşitli tipleri vardır.

Karboksil : Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler.

Diğer dillerde Peptit anlamı nedir?

İngilizce'de Peptit ne demek ? : peptid, peptide