Polyopoly türkçesi Polyopoly nedir

  • İktisat alanında kullanılır.
  • Tam rekabet ile azel piyasasının arasında yer alan ve sunumun çok sayıda satıcı tarafından yapıldığı ve satıcıların piyasayı etkileyebildiği, gerçek yaşamdaki piyasa yapısına yakın olduğu ileri sürülen durum.
  • Çokel.

Polyopoly ingilizcede ne demek, Polyopoly nerede nasıl kullanılır?

Polyodontia : Doğuştan çok sayıda dişin olması. Çok dişlilik. Poliodonti. Polidonti. Bir diş sırasındaki dişlerin, normalden fazla oluşu. kısa kafalı köpek ırklarında özellikle kesici dişlerde görülür, poliodonti.

Polyoestrous : Poliestrus. Hayvanlarda birden fazla kızgınlık evresi geçirme durumu.

Polyol : Aldoz ve ketoz şekerlerin karbonil grubunun indirgenmesiyle oluşan şeker alkolleri. Poliol.

Polyolefine fibre : Poliolefin lifi.

Polyomavirus : Papovaviridea ailesinde yer alan kemirgenlerde tümör oluşturan dna virüsleri. Poliyomavirüs.

Polyorchidie : Poliorşidizm. Poliorşidi.

Polyonomous : Çok ünvanlı. Çok isimli.

Polyorchidism : Skrotum içerisinde veya karın boşluğunda, ikiden fazla sayıda testisin varlığıyla belirgin yapılış bozukluğu, poliorşidi. Poliorşidizm. Poliorşidi.

Polyoxalen : Tanelerin tavlanmasında uygulanan sıvıya, % 1'ini aşmayacak miktarda katıldığında tanenin pulcuklanması için sürfektan olarak kullanılabilen ve her bir ton taneye 1 litre katılan polioksipropilen-polioksietilen glikol. Poliyoksalen.

 

Polyostotic : Poliostotik.

İngilizce Polyopoly Türkçe anlamı, Polyopoly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Polyopoly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

Abnormal budget : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe. Olağanüstü bütçe.

A pass through certificate : Taşınmaz rehniyle sağlanmış bir kişisel alacak karşılığında alacak sahibi finansal kurum tarafından çıkarılan değerli kağıt. Tutsat senedi.

A change in supply : Sunum kayması. Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

 

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçe gideri. Olağanüstü bütçenin giderleri.

Ability rent : Yetenek rantı. Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı.

Polypodium : Benekli eğrelti.

Abolition of forced labour convention : Zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi. Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklayan, 1957 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

A group shares : Şirkete sonradan ortak olanlardan farklı olarak, şirketin ilk kurucularına genellikle kara iştirak ve oy kullanmayla ilgili haklar veren ayrıcalıklı hisse senedi türü. A grubu hisse senedi.

Polyopoly synonyms : polypodium virgianum, sweet fern, licorice fern, rock brake, golden maidenhair, genus polypodium, coast polypody, grey polypody, resurrection fern, polypodium polypodioides, polypodium scouleri, polypodium glycyrrhiza, rock polypody, polypodium vulgare, adder's fern, common polypody, leatherleaf, gray polypody, american wall fern, leathery polypody, golden polypody, abnormal budget receipts, a shift in demand, a shift in supply, ability to pay principle, ability to pay approach, a change in individual demand, wall fern, a type mutual funds, fern.