Resmi nedir, Resmi ne demek

Resmi; Hukuk, İsim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatmecaz olarak kullanılır.

 • Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı
 • Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan, formel.
 • Samimi olmayan, teklifli, ciddi.

Hukuk terimi olarak sözlük anlamı:

görevsel (officiel, öffentlich). -sened : görevsel dayanç, görevsel belgit (öffentliche Beurkundung). -şekil: görevsel biçim. tasfiye: görevsel arıtım.

Resmi isminin anlamı, Resmi ne demek:

Devletle ilgili olan. Törenle yapılan. Çok ciddi. Resmi ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Resmi ile ilgili Cümleler

 • Resmi bana gönderme; Twitter'da yayınla.
 • Resmi olarak biz ona izin vermeyiz.
 • Resmini duvara as.
 • “Kâmuran hemen hemen resmi tavırla hafifçe eğildi.”
 • Resmi muamele. Resmi müracaat.
 • Resmi iş asla acil değildir.
 • Resmi görmeye başlıyorum.
 • Lütfen bana resmini gönder.
 • Askeri kuvvetler resmi geçit yaptı.
 • İş için her gün resmi giyinmek zorunda mısın?
 • “Bulunduğumuz yer resmi bir dairenin bürosudur.”
 • Bazı kreoller resmi bir statü elde ederler, örn.Malezya'daki gibi.
 • Resmi bir engelleme açıklaması olmamasına rağmen Twitter, Türkiye'de bir defa daha engellendi.
 • Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir.
 • Resmimi çektireceğim.
 • Onun bu resmi yırtmasına izin verme.
 

Resmi hakkında bilgiler

Hukuk (Arapça: حقوق ) ya da tüze birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Hukuk, birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir. Hukuk kelimesi; Arapça "hak" (حق) kökünden gelir ve kelimenin çoğuludur. Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesi, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür". Bunun dışında hukukun "haklar" anlamı da vardır. Hukuk dönemden döneme değiştiği için hala doyurucu bir tanım yapılamamıştır. Kant "Hukukçular hala hukukun tanımını aramaktadırlar" der. Günümüzde en çok kabul edilen tanımı ise: "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar bütünüdür". Geniş bir kavramla ifade etmek istersek teknik anlamda hukuk;örgütlenmiş bir toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle veya kişilerin yine kendilerinin meydana getirdiği topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen,kişilerin güvencesini ve insan haklarını sağlamak amacıyla oluşturulan ve devlet gücü ile desteklenen bağlayıcı,genel,soyut ve devamlı kurallar bütünüdür.

 

Resmi ile ilgili Atasözü veya Deyim

(bir işi) resmiyete dökmek : bir iş veya durumu resmi bir yola sokmak, resmi bir nitelik vermek.

işi resmiyete dökmek : bir iş veya durum için resmi bir yola sokmak, resmi bir nitelik vermek.

robot resmini çizmek (veya yapmak) : adli olaylarda tanığın tarifiyle şüphelinin görünümünü yansıtan resmini çizmek.

Resmi anlamı, tanımı

Arka resmi : Dekorun derinliğini destekleyen resimli bir pano

Atelye resmi : Bir işin ayrıntılarını gösteren ve atelyede yapım sırasında kullanılan 1/1 ölçüdeki teknik resim.

Ayar resmi : Yayın araçlarının, alıcı dalgalığın ve almacın, düzgün ve aksaksız çalışıp çalışmadığını saptamak amacıyla televizyon yayaçlarının yayın saatlerinden önce yayınladıkları, özel olarak hazırlanmış resim.

Balta resmi : Osmanlılarda kent ve kasabalarda kesilen hayvan için alınan bir vergi.

Başlangıç resmi : Herhangi bir film parçasında, çeşitli işlemler için çıkış noktası olarak alınan resim.

Bu resmile : Bu suretle, bu şekilde, böyle.

Çevrinme resmi : (Resim) Çevrinme görünüşü veren yatay uzun resim.

Çiftbozan resmi : Osmanlılarda çiftini çubuğunu bırakıp başka iş tutanların vermek zorunda oldukları toprak vergisi.

Dip resmi : Bir sahne dekorundaki çeşitli öğelere derinlik vermesi için görünür yere kurulan resimli dekor parçası, örnek : Kapı açıldığında görünmesi için kapı arkasına, pencere açıldığında görünmesi gerektiği için pencere arkasına konan resim, vb.

Eğlence resmi : Çeşitli ülkelerde tiyatro, konser, sirk, varyete, ve benzerleri gösterilerden, bu arada sinemalardan belediyelerce alınan resim. (Türkiye'de 1.7.1948 gün, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Yasasına göre "gayrısafi hasılat"tan yerli filmlerde % 25'e, yabancı filmlerde % 70'e kadar eğlence resmi alınır).

Ev içi resmi : Yapı içlerini konu olarak alan resim.

Geçim resmi : Bir kimseye geçimi için devletçe ayrılan ödenek.

İhtisap resmi : Osmanlılarda belediye işleri için alınan vergi.

İlan resmi : (Resim) Resimli duvar ilânı.

İnsan resmi çizdirme : Çocuklara insan resmi çizdirerek anlıksal gelişme durumlarını saptamaya çalışma.

Kara resmi : Kara’lardan az ölçüde alınan küçük baş hayvan vergisi. bk. ağnam resmi.

Kendi resmi : (Resim) Bir ressamın aynadan ya da fotoğraftan bakarak yaptığı kendi başresmi.

Kır resmi : (Resim) Özellikle sevimli kır betileri. Çoban hayatı ile ilgili şiirimsi resimler.

Kırnıl resmi : Osmanlı döneminde, devlet malı otlaklarda yayılan hayvanlardan alınan vergi.

Kışlak resmi : Kışlaklardan yararlanan kimselerden alınan vergi.

Kitap resmi : (Resim) Kitap içindeki bir yazıyı akçıklayan ya da süsleyen resim.

Marka resmi : [Bakınız: marka harcı].

Parlak duvar resmi : Duvar suluboyasının bir türü. Duvara suluboya ile yapılan resmin cilâ sürülerek parlatıldığı bir teknik; özellikle 1. yüzyılda İtalyanlar kullanmışlardır.

Pencik resmi : Osmanlılarda, savaşlarda ele geçirilen tutsakların sahiplerinden belli bir yasa (pencik yasası) gereğince alınan vergi.

Renkli ayar resmi : Ayar resminin renkli yayınlarda kullanılan, renkle ilgili ayarların yapılabilmesini sağlayacak bilgilerin yer aldığı çeşidi.

Resmi arabulucu : Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda, bu uyuşmazlığı gidermeye çalışmak amacıyla iş mahkemesi tarafından atanan ve yetkisi, saptanan uyuşmazlık konularını gidermekle sınırlı olan görevli.

Resmi denetleme damgası : Marka olarak kütüğe yazımı istenmeyen ve yapılmayan, yalnız resmi denetleme işlerinde kullanılan markalar.

Resmi denetleme imleri : Resmi organların denetlemelerde kullandıkları imler.

Resmi eğitim : Devlete bağlı eğitim ve öğretim kurumlarınca verilen eğitim.

Resmi ilaç : Bileşimleri ve hazırlanış biçimleri farmakopelerde bulunan, buna göre eczaneler ve benzerleri laboratuvarlarda hazırlanan ilaç biçimi, offisinal ilaç.

Resmi kur : Para yetkeleri tarafından belirlen döviz kuru.

Resmi mevduat : Genel devlet bütçesi kapsamındaki kurumlar tarafından bankalara yatırılan paralara ait hesaplar.

Resmi nikah : Kanunlara uygun olarak nikâh memurunun kıydığı, devlet kayıtlarına geçen nikâh, medeni nikâh.

Resmi okul : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, her türlü giderleri genel bütçe ile il bütçesinden karşılanan ve öğrenim çağındaki çocukları ulusal eğitim amaçlarına göre eğiten okul.

Resmi olmayan test : Genellikle, belli bir sınıf ya da okul öğrencilerine uygulanmak için sınıf öğretmeni ya da birkaç öğretmenin hazırladığı test.

Resmi oynatım : Bir filmin resmi makamlarca gösterilmesi, bu makamlarca sunulması.

Resmi öğrenci : Genel ve katma bütçelerle yönetilen devlet daireleri, il özel idareleri, belediyeler, anaparasının en az yarısı devletin olan bütün kuruluşlar ile, sözleşmeleri gereğince öğrenci okutmak durumunda olan kurumlar adına genellikle yabancı ülkelerde öğrenim yapan öğrencilere verilen ad.

Resmi örnek : Kanun ve yönetmeliklerin yetkili kıldığı kişiler tarafından mevzuata uygun olarak alınan yem örneği.

Resmi rezervler : Gerektiğinde kullanılmak üzere merkez bankası tarafından tutulan altın, döviz ve özel çekme hakları gibi uluslararası ödeme araçları.

Resmi rezervler hesabı : Ödemeler bilançosunda çizgi üstü işlemlerdeki açık veya fazla kadar ülkenin uluslararası resmi rezervlerinde değişmeye yol açan ve ödemeler bilançosunu dengeye gelmesini sağlayan bir denkleştirici kalem.

Resmigül : Gül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.

Resmileşme : Resmileşmek durumu veya biçimi.

Resmileşmek : Resmi bir duruma girmek.

Resmileştirebilme : Resmileştirebilmek işi.

Resmileştirebilmek : Resmileştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Resmileştirme : Resmileştirmek işi.

Resmileştirmek : Resmi bir duruma getirmek.

Resmilik : Resmi olma durumu, resmiyet.

Resmiye : Devlet tarafından veya devlet adına olan. Alayla, törenle olan. Ciddi.

Sahne resmi : Yunan ve Roma tiyatrolarında sahne duvarlarına yapılmış resim.

Süreli resmi yapım iyeliği gazetesi : Her ülkenin belirli zamanlarda çıkarması Paris Birliği Anlaşması'nda öngörülen gazete. Türkiye'de bu amaçla yayınlanan üç aylık gazete.

Tanıtı resmi : Üzerinde filmin, başlıca oyuncu ve uygulamanların adları ile filmden bir resim bulunan, sinema sergenlerine konan, genellikle 27x42 cm boyunda renkli karton.

Tanıtma resmi : Bir televizyon yayacını tanıtmakta kullanılan, üzerinde genellikle tanıtma imi ve belirtke bulunan resim.

Ulusararası resmi krediler : Bir ülkenin başka bir ülkeden veya uluslararası bir kuruluştan sağladığı krediler.

Uygulayımsal aksaklık resmi : Uygulayımsal aksaklığı izleyicilere duyurmak için kullanılan saydam resim.

Atölye resmi : Bir işin ayrıntılarını gösteren ve atölyede yapım sırasında kullanılan 1/1 ölçüdeki teknik resim.

Demir resmi : Geminin bir limanda demirlemek için ödediği vergi.

Duvar resmi : Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik, kazıma vb. tekniklerle yapılmış olan resim.

Geçit resmi : Geçit töreni.

İşgaliye resmi : Pazar yerlerinde, toplu ticari iş yerlerinde satıcının işgal ettiği yer için ödediği ücret veya kira bedeli.

Kabul resmi : Kabul töreni.

Mağara resmi : Tarih öncesi insanların mağara duvarlarına yaptıkları resim.

Palamar resmi : Palamar parası.

Resmi bayram : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan her biri.

Resmi dil : Devlet dili.

Resmi elbise : Resmî giysi.

Resmi giysi : Bazı bayram, toplantı, yemek vb.nde giyilmek zorunda olunan belli niteliklerdeki giysi, kıyafet, resmî elbise.

Resmigeçit : Geçit töreni.

Resmikabul : Kabul töreni.

Resmiyet : Resmîlik.

Tellaliye resmi : Yerel yönetimlerde duyuru işi için alınan ve yönetmeliklerle belirlenmiş vergi.

Yarı resmi : Tam resmî olmayan.

Diğer dillerde Resmegiderlik anlamı nedir?

İngilizce'de Resmegiderlik ne demek ? : photogeny, photogenie