Sıralamak nedir, Sıralamak ne demek

 • Birbiri ardı sıra veya yan yana koyarak sıra durumuna getirmek
 • Küçük çocuk tutunarak yürümeye başlamak, tutunarak yürümek.
 • Söylenecek, yazılacak, yapılacak şeylere zihinde gerekli düzeni vermek.
 • Aynı davranışı birbiri ardınca birçok kez yapmak.
 • Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak.
 • Aynı davranışı birçok şey üstünde tekrarlamak.
 • Art arda söylemek, sayıp dökmek.

"Sıralamak" ile ilgili cümle

 • "Herkesin onu dinlediğini görünce, arkasına yaslanıp kendinden gayet emin bir tavırla elindeki verileri sıraladı." - E. Şafak
 • "Bekçi bütün kapıları sıraladı."
 • "Bize karşı bir sürü itiraz sıraladı."
 • "İskemleleri sıralamak."
 • "Kendisini tüm bu bilgileri biriktirmeye iten nedenleri sıraladı." - L. Tekin

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Öğeleri, doğal sayılara göre düzenlemek. Doğal sayılara dayalı olarak değişik düzenleme yordamları tanımlanabilir; böylece sıralama kavramı, örn. abecesel ya da zamandizinsel ölçütlere göre düzenlemelere de uzatılabilir, bk. ayıklamak.

İngilizce'de Sıralamak ne demek? Sıralamak ingilizcesi nedir?:

sequence, order, sort

Sıralamak anlamı, kısaca tanımı:

Sıralama : Sıralamak işi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Getirmek : Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Gelmesini sağlamak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Bir makama atamak veya seçmek. İleri sürmek. Sağlamak. İletmek, bildirmek.

Arda : Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem. İşaret olarak yere dikilen çubuk. Ardıl.

Söylemek : Yapılmasını istemek. Yazmak, düzmek. Haber vermek. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Türkü, şarkı vb. okumak. Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Sipariş etmek.

Dökmek : Belli bir yere boşaltmak. Yakmak, tutuşturmak. Üstünde bulunan bir şeyi düşürmek. Çok söylemek. Açığa vurmak, söylemek, ortaya koymak. Salmak, bırakmak. Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi kırmızı lekeler çıkmak. Bir yere çokça bir şey yığmak, taşımak. Bir işte veya bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik yapmak. Çok sayıda öğrenciyi sınavda veya bir üst sınıfa geçirmede başarısız saymak. Bir şeyi yok etmek için atmak. Sulu hamuru kızgın yağ veya tepsinin içine akıtarak pişirmek. Bol bol vermek, ödemek, sarf etmek. Saçmak, serpmek. Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere boşaltmak. Kullanmak, harcamak, sarf etmek. Maden, mum eriyiği veya çimento, alçı vb.ni kalıba akıtarak biçim vermek, döküm yapmak. Akıtmak, düşürmek.

 

Düzen : Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Yerleştirme, tertip. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bez dokuma tezgâhı. Dolap, hile. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.

Yerleştirmek : Yerleşmesini sağlamak. Tokat, şamar vurmak. Yerine koymak. Söz veya cevabı tam sırasında söylemek.

Art : Bir şeyin öbür yüzü. Arka, geri. Arkada bulunan.

Diğer dillerde Sıralamak anlamı nedir?

İngilizce'de Sıralamak ne demek? : v. arrange, line up, put in order, aline, align, array, collocate, compile, concatenate, juxtapose, marshal, range, string

Fransızca'da Sıralamak : aligner, ranger, sérier, énumérer, juxtaposer

Almanca'da Sıralamak : v. anordnen, aufreihen, detaillieren, disponieren, einordnen, rangieren

Rusça'da Sıralamak : v. выстраивать, сортировать, перечислять, выстроить, отсортировать, перечислить