Sayışım nedir, Sayışım ne demek

Sayışım; Matematik, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Matematik'te terim anlamı:

Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölümleme birliği.

Teknik terim anlamı:

Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya toplayarak göstermek, bir başka deyimle sayışmanlık işlemlerinin bilimsel bir yöntem ve düzen ile yazılımlara alındığı bir bölümleme birliği.

Sayışım tanımı, anlamı

Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor

Sayış : Sayma işi.

Aktarılacak sayışım : Kalıntıları nedeniyle başka sayışımlara aktarılmaları gereken değerler.

Alacaklı sayışım : Genel olarak alacak kalıntısı veren sayışımlar.

Alacaklılar sayışımı : Bir işletmenin alacaklıları için açılan sayışım.

Alıcılar sayışımı : İşletmenin alıcılarıyla olan ilişkilerini kolaylıkla ve açık bir düzenle görebilmesi ve izleyebilmesi amacıyla açılan sayışım.

 

Alış giderleri sayışımı : Alınan mal satılabilir duruma gelinceye dek yapılan giderleri saptayan sayışım.

Alış sayışımları : Satın alınan mala ilişkin tümdeğerin saptanabilmesi için tutulan geçici sayışım.

Ana sayışımlar : Bir sayışım dalını tam ve belirli olarak gösteren ve yardımcılarına bölünebilen ana sayışımlar.

Anamal sayışımı : Tecimsel bir girişimin yönetimi için konulan değerlerin sayışımı.

Anlaşmalı sayışım : Tecim ve ödeme anlaşmalarının uygulanması sırasında tutulan alacak ve borç sayışımı.

Aracı sayışımı : Aracı tarafından tutulan mal ve taşınır değerler sayışımı.

Arıtma sayışımı : Borsadaki önelli işlemlerde satıcının alıcıya durumu belirtilmek için açtırdığı sayışım.

Aşınma payı sayışımı : Aşınmalara ilişkin payların işlendiği sayışım.

Banka sayışımı : Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işletmelerce çeşitli bankalara yapılan borçlu ve alacaklı ödemelerin gidişini izlemek amacıyla açılan sayışım.

Borç artığı veren sayışım : Borç toplamları, alacak toplamından daha çok olan sayışım.

Çek sayışımı : Süresiz sayışım ya da yatırım.

Değer sayışımları : Mal, kasa, durağan değerler, belgitler, ürem, indirim gibi kişisel olmayan değer sayışımları.

Demirbaş sayışımı : Durağan değerler dışında koltuk, kanape, sandalye, masa, büro makineleri, işletme, taşıma araçları gibi yerlerine yenilerinin konulabilmesi belirli sürelerle sınırlı taşınır nesnelere ilişkin sayışım.

Devinimli sayışım : Yatırım ve çekimleri gereği genel görüntüleri bakımından canlı ve devinmeli sayışımlar.

 

Devlet sayışım yılı : Devlet sayışımlarına ilişkin dönem. Yıllık ödeneklikler uygulamalarını kapsayan 12 aylık süre.

Düzenleyici sayışım : Edimli olarak yapılmış bir işlemin sonucunu göstermeyip diğer sayışımların düzen ve tutarlılığını sağlamağa öteki sayışımlardaki kimi işlem ya da bilgileri toplamağa ve birleştirmeye yarayan sayışım.

Düzenleyici sayışımlar : Bir alış verişin gerçek sonucunu göstermeyip sadece sayışım gereği ve değerleri izlemek amacıyla açılan sayışımlar.

Geçerli sayışım : İki kişi arasındaki alacakların belirli bir süre sonunda arıtımı yapılmak üzere karşılıklı borçlu ve alacaklı sayışmalara ayrıntılı olarak yazılması.

Geçerli sayışım yazılığı : Ekonomik amaçlarla yapılan yatırımlarda, gerçek ya da tüzel kişilere ödenen, çekilen ve kalan paraları göstermek üzere bankalarca verilen yazılık.

Geçici sayışım : Kısa süreler içinde açtırılıp kapatılan geçici sayışım. (Kişinin bankaya borç belgiti kırdırması, borsa işlemi yaptırması ve benzeri uygulamalarda olduğu gibi).

Geçici ve aracı sayışımlar : Sonuç olarak gerçek sayışımında yeralmak üzere önceden geçici bir bölümde toplanan ve bir süre bu bölümde bekletilen sayışımlar.

Gelir sayışımı : Gelirleri gereği gibi izleyebilmek amacıyla açılmış olan sayışım.

Genel sayışım düzeni : Aynı işi yapan kurumların ya da birçok dalı olan büyük kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamda, belirli bir yöntem içinde kesin sınırlarla bölümleyen düzen.

Geri gönderilenler sayışımı : Geri verme giderleri ve malda görülen kırık-dökük tutarları dışında satılan malların süreleri içinde geri verilen bölüklerinin satımca tutarları.

Geriçevirme sayışımı : Çekicinin birinci ödek parası ile birlikte gider, ürem, aracılık ve benzerlerine ilişkin ödemeler için düzenleyip belgite iliştirdiği belge ile yapılan sayışım.

Gider sayışımı : Yapılan giderler tümünün yazılımına dayanak olan sayışım.

Güvenceli sayışım belgesi : İşten ayrılan güvencelilerin ve hak sahiplerinin sakatlık, ölüm ve yaşlılık güvencelerinden bağlantı yapılması amacıyla toplumsal güvenceler kurumuna baş vurmalarında güvenceliye ilişkin bordro işverenince henüz Kuruma gönderilmemiş ise en son durum gösterilmek üzere işveren tarafından düzenlenen belge.

Güvenceli sayışım çizelgesi : Güvencelilere sakatlık, yaşlılık ve ölüm güvencelerinden aylık bağlanılmak, toptan ödeme yapılmak ya da bunlara hak kazanmadıkları saptanılmak üzere güvenceli tarafından ödenilen keseneklerin yazılımına ilişkin çizelge.

İkincil sayışımlar : Aynı konuya ilişkin sayışım bölümlerinin ayrı ayrı yanlıklarda açıklamalı olarak gösterilmesi.

İndirimli belgitler sayışımı : İndirim yapılmak için verilen alacak belgitleri sonucunu izlemek ve saptamak amacıyla tutulan geçici sayışım.

İşler sayışım : [Bakınız: cari hesap]. İki kişi arasındaki alacakların belirli bir süre sonucunda arıtımı yapılmak üzere karşılıklı borçlu ve alacaklı sayışımlara ayrıntılı olarak yazılması.

Kapanmış sayışım : Borçlu ve alacaklı bölümleri eşitleşmiş, dengeye gelmiş kalıntısız sayışım.

Karşı sayışım : Bir ya da daha çok sayışımın bir bölümü ya da tamamını ortadan kaldıran bir ya da daha çok sayışım.

Karşılığı sayışımdadır : Sayışımlarına yazılmak üzere bankaya verilen ödeklerin, belgitlerin aktarımında kullanılan deyim.

Karşılıklı sayışım : Birbirini ortadan kaldırıcı niteliklerdeki ters değerli sayışımlar.

Karşılıksız sayışım : Karşılığı olmayan sayışım.

Karşıtsız sayışım : Artıklarına ilgili taraflarca itiraz edilmeyen sayışım.

Kasa sayışımı : Tecimsel kuruluşa ilişkin kasa değişim ve devinimlerini kasaya giren, kasadan çıkan ve kasada kalan değerleriyle kapsayan sayışım.

Katılma sayışımı : Kârı ve dokuncası saptanan bir oranla dağıtılmak üzere, bankanın bir tecimci ile giriştiği tecimsel işlem için açılan özel sayışım.

Kazanç yitirce sayışımı : Sonucu gösteren, kazanç ya da yitirceyi belirten sayışım. Tecimsel kuruluşun bir takvim yılı içinde yapmış olduğu işlerden sağladığı kazanç ya da uğradığı yitirceyi saptayan sayışım.

Kesilen sayışım : İşlemlerin bir başka sayışıma alınması nedeniyle eski sayışımın arıtılması ya da kapatılması.

Kesin sayışım : Üç, altı, ayda ya da yılda bir alış veriş ettiği kişilere ilişkin sayışımların bankalarca çıkartılarak kendilerine verilmesi (Bu sayışım karşı tarafça incelenir ve sonuçlarda beraberlik sağlanarak imzalanır ve bir tıpkısı düzenleyen bankaya geri verilir).

Kişisel olmayan sayışım : Kişisel olmayan mal, kasa gibi özdek, nesne adıyla açılan sayışımlar.

Kişisel sayışım : Gerçek ya da tüzel kişi adına açılan sayışım.

Kişisel sayışımlar : Kişisel ya da ortaklıklar adına açılan sayışımlar. Gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemelerle onlardan sağlanan paraları gösteren sayışımlar.

Kolay sayışım yöntemi : Üretilen bir birim malın tümdeğerini bulmak için yapılan sayışımda belirli bir süre içindeki giderlerin toplanarak yine o belirli süre içinde üretilen özdekler toplamına bölünmesi yöntemi.

Mal sayışımı : Satın alınan ve satılan malların yürütümü izlenilmek üzere tutulan sayışım.

Maloluş sayışımları : İşletmede üretim öğelerinin kullanılması sonucu üretim giderlerini ayrı ayrı sayışımlamak ve bu giderleri üretim birimi sayısına bölerek işletmeye maloluş değerlerini saptamak için yapılan sayışmaların tümü.

Ortaklaşa sayışım : Aralarındaki ortaklık nedeniyle bir bölük yatırımcılar adına açılan, yatırımcıların tümü ve bunlar adına temsilcileri eliyle de para çekilmesini olanaklı kılan sayışım.

Ödeme sayışımı : Hizmet ya da mal paralarının ödenmiş bölümlerini gösteren sayışım, alacaklılar sayışımı.

Ödenek sayışımı : Ödeneklerin yazılımını kapsayan sayışım.

Ölçün sayışımı uzmanı : Akçalı ve güvence ile ilgili sorunlarda ölçünlere (istatistik) dayanarak oranlamalı sayışımlar yapan uzman.

Ölü sayışım : İşleyebilirliğini yitirmiş sayışım.

Ön sayışım : Gerçekleşmiş bir kâr payından ya da borçtan bir bölüğünün önceden ödenmesi. Gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek alacaklı bir sayışımdan kesin ödemede indirimi yapılmak üzere verilen para.

Önerili sayışım : Henüz kesinleşmemiş hazırlık niteliğindeki sayışım.

Özel sayışım dönemi : Yapılan işin özelliği ve gereğine göre takvim ya da bütçe yılına uymayan ancak başladığı günden sonra yine on iki aylık süreyi kapsayan özel sayışım dönemi.

Para alımı sayışımı : Satılan mal ve yapılan hizmetler karşılığı alınan paraları gösteren sayışım.

Para sayışımı : Yapılagelen işlemler nedeniyle alınacak ve ödenecek paraların akımı izlenilmek üzere açılan para sayışımı.

Satış sayışımı : Satıcısınca gönderilen belgelere göre satışların çeşitleri ve değerlerini gösteren sayışım.

Sayışım belgesi : İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere yapılan haftalık ya da aylık ücret ödemelerinde gerçek ücretlerinden düşülen yasal kesintilerle ellerine geçecek parayı belirtmek üzere düzenlenen ayrıntılı sayışımı gösteren belge. Otel, gazino, lokanta ve benzeri yerlerden yararlanan kişilere ödeyecekleri para için verilen belge.

Sayışım bildirgesi : Alıcı adına yapılan işlemler sonucu sayışımına borç ya da alacak yazılan bir parayı ayrıntılarıyla göstererek kendisine yapılan bildirim.

Sayışım birliği : Bir sayışmanlık dizgesine konu olan kurum, girişim, işletme gibi kuruluşlar.

Sayışım çizgesi : Kurallara uygun düzenli bir biçimde sıralanan sayışımların sınırlı denge ve adlarını kapsayan çizelge.

Sayışım dağıtımı : Bir ya da bir bölüm sayışımın öteki sayışımlara bölünmesi ve dağıtımı.

Sayışım dökümü : Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi.

Sayışım dönemi : Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12 aylık süre, dengelem dönemi. Bir yıllık süre içinde sayışımların izlenilmesi sağlanılmak üzere uygulanan belirli süreler.

Sayışım durumu : Bir bankanın belirli süreler bitiminde borçlu ve alacaklı sayışımları durumu.

Sayışım düzeni : Kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamda, belirli bir dizge içinde bölümleyen, bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan genel düzenleme.

Sayışım iyesi : Adına sayışım açılan kişi.

Sayışım kalıntısı : Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındaki fark.

Sayışım kapatımı : Yatırımcının isteği üzerine bankadaki sayışımının kapatılması ya da başka bir sayışıma aktarımı yapılmak üzere artırımı.

Sayışım kazancı : Sayışım yazdıklarının gösterdiği kâr.

Sayışım kişisi : Sayışmanlık yazılımları tutan herhangi bir kurum.

Sayışım makinesi : Sayışım ile ilgili hesaplamalar için kullanılan, bilgisayarın veri işleme olanaklarının altında yalın birtakım işlemler yapabilen herhangi bir makine, bk. çizelgeleyici.

Sayışım odası : Bankalar arası ödeşmeli sayışım işlemlerini yapan örgüt.

Sayışım özeti : Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki sonuçları gösteren özet.

Sayışım sorumluluğu : Bir sayışımla ilgili özelliklerde bilgi verme ve denetleme sorumluluğu.

Sayışım uzmanı : Sayışmanlık yönteminde yetenekli kişi.

Sayışım üstü çekme : Banka sayışımını aşma, bankaya verilenden fazlasını çekme.

Sayışım yanlışlığı : Sayışım işlerinde yapılan yanlışlık.

Sayışım yazılıkları : Tecimci, tecim ortaklıkları ve kurumlara ilişkin işlemlerin gereği gibi yazılımları sağlamak için tutulan ve kullanılan yazdıklar.

Sayışıma geçirilmesi : Bir işlemin yazılıklarında yer alması, sayışıma geçirilmesi.

Sayışımcı : Genel anlamıyla sayışmanlıkta aylıkla çalıştırılan ve sayışmanlık işlerini çoğunluğu ile yapabilecek bir yetenekte bulunan kişi.

Sayışımcı belgesi : Sayışımcılarca ilgililerine verilen sayışım belgesi.

Sayışımcı görevlisi : Sayışımcı ad ve sayışımına para alıp veren kişi.

Sayışımın kabulü : Alacaklıları ya da borçlularınca kendilerine gönderilen sayışım özetlerini kabul etmeleri.

Sayışımla : Gerçek: sayışımından düşülmek koşulu ile önceden verilen para. Borcun bir bölümünün ödenmesi.

Sayışımla alım : İlgililerin yönergelerine dayanarak Kasaca alınmış bir para olmadığı halde başka bir sayışımın borcundan alacak yazılması istenilen sayışıma yapılan aktarım.

Sayışımla ödeme : Sayışımlar arasında aktarma yapılma yoluyla sağlanan ödeme.

Sayışımlama : Alacakla vereceği sayışma yoluyla karşılama. Karşılıklı para ve aynı türden benzeri özdeklere ilişkin önemli alacakların birbirini karşılayarak borçlu ve alacaklı durumu ortadan kaldırmaları. Herhangi bir sayışımı yazılımdan çıkarma ya da sayışma yoluyla ortadan kaldırma, bir belgitin parasını ödeyerek sayışımı kapatma.

Sayışımlanır dokunca ve ödenceler : Gelir vergisi yasasında nedenleri ve ayrıntıları bilimsel yönleri ile belirtilen ve gider yazılabilmesi kabul edilen dokunca ve ödenceler.

Sayışımlar topluluğu : Büyük yazılıktaki sayışımlar topluluğu, günlük ve yardımcı yazılıklardaki ayrıntılı sonuçları özetleyerek gösteren sayışım.

Sayışımları denkleme : Bir sayışımın borç ve alacağı ile kalıntıları arasında denge kurma.

Sayışımların bölümlenmesi : Her bir kuruluşa ilişkin sayışımların değerleri değişebilen nicelikleri ve kapsamları bakımından bölümlere ayrılarak toplanması.

Son sayışım : Sayışımın bitimi, en son kesin evresi.

Sonuç sayışımları : Kâr ve yitirce sayışımına aktarılacak katkısız sonuç. Kişisel olmayan sayışım.

Süreli sayışım : Bildirime zorunluluğu olmaksızın ödeme gününde paranın çekilmesini olumlu kılan sayışım.

Tek düzen sayışım dizgesi : Benzer kuruluşlara uygulanması olanaklı bir sayışım dizgesi.

Temelsiz sayışım : Temelli sayışımlarda henüz yer almamış özdekleri kapsayan sayışım.

Toplayıcı sayışım : Büyük yazılıktaki toplam sayım, günlük ve yardımcı yazılıklardaki ayrıntılı sayışımların sonuçlarını özetleyen sayışım.

Toplu sayışım : Bir çok yatırımcılar adına açılan ve ancak aralarından seçilen yetkili bir tek kişinin para çekebilmesini olumlu kılan sayışım.

Tutuklu sayışım : Herhangi bir nedenle iyesince paraya ilişkin sayışım.

Tümdeğer sayışımı : Yazılımlarıyla geçerli tümdeğerleri saptayan sayışım dizgesi.

Ücret sayışım belgesi : İşçiye ödenen ücreti tüm ayrıntılarıyla gösteren ve işverence düzenlenerek işçiye verilmesi yasasına göre zorunlu bulunan sayışım belgesi.

Üçüncü kişi sayışımına : İki kişi arasında yapılan bir bağıtta söz konusu olan yanlar dışında kalan kişi sayışımma yapılan işlem.

Üremli sayışım : Az ya da çok üreme bağlı olan sayışım.

Üzerinizdeki sayışımımız : Bir ortaklığın ya da tecimsel bir kuruluş ve tecimcinin bir başka ortaklık ve tecimci üzerindeki sayışımı.

Üzerinizdeki sayışımlar : Tecimsel bir ortaklığın başka bir ortaklık üzerindeki üçüncü ortaklığa ilişkin sayışımı.

Vergi kesintileri sayışımı : İlgili bulunduğu yıla ilişkin gelir içindeki kazançlardan kesilmiş olan vergilerin, bildirim üzerinden sayışımlanarak yılın tümü için gerçekleştirilen gelir vergisinden indirilmesiyle oluşan sayışım.

Vezne sayışımı : Tecimsel örgüte giren ve çıkan paraların tümünü gösteren vezne sayışımı.

Yalın sayışım yöntemi : Tek yönlü giriş yöntemi ile (toplama ve çıkarma yolu ile) tutulan sayışım biçimi. Kural olarak yalnız kasa ve kişi sayışımlarını izleyen yöntem.

Yeni sayışıma aktarma : Başka bir sayışıma geçirme.

Diğer dillerde Sayışım anlamı nedir?

İngilizce'de Sayışım ne demek ? : accounting, account