Semi colony türkçesi Semi colony nedir

  • Marksist kuramda, resmi olarak bağımsız olmakla birlikte gerçekte emperyalist bir ülkeye bağımlı olan ve sömürülen ülke.
  • İktisat alanında kullanılır.
  • Yarı sömürge.

Semi colony ingilizcede ne demek, Semi colony nerede nasıl kullanılır?

Semi : Yarım. Kısmen. Tır. Yarı. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Tır kamyonu. Yarı erekte.

Colony : Başka bir ülkeye yerleşmeye giden göçmen topluluğu ya da bu topluluğun yerleştiği yer. Genetik olarak birbirinin aynısı olan hücre grubu. katı besi yeri yüzeyinde çoğalan bakterilerin oluşturduğu görülebilir kümeler. Yabancı bir devletçe kendi çıkarları doğrultusunda yönetilen yarı bağımsız ya da bağımsız ülke. Besleme. Topluluk. Yığınak. Sömürge. Bir ülkede göçmenlerin topluca oturdukları ya da yerleştikleri yer. (colonist, colonials, settlers, pioneers, colony) sömürgelere ve yerleşime açılan denizaşırı topraklara gelip yerleşen göçmenler. bk. sömürge. Biyoloji, coğrafya, iktisat, tarih, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir başka ülkenin iktisadi ve siyasi denetimi altındaki ülke.

 
 

Semi microchemical scale : Kapasiteleri 30-50 g, hassasiyetleri ise 01- 02 mg olan terazi. Yarı-mikrokimyasal terazi.

Semi abstraction : Yarı soyutlama.

Semi active radar homing : Sarh. Bir uçağın radarı tarafından yönlendirilen ve desteklenen bir füze güdüm metodu. Yarı aktif radar güdümü.

Semi annual : Yarı yıllık. Altı ayda bir yayımlanan (süreli yayın). altı ayda bir yayımlanan süreli yayına verilen ad. Yarıyıllık. Altı ayda bir olan. Altı aylık.

İngilizce Semi colony Türkçe anlamı, Semi colony eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Semi colony ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ability to pay approach : Güç yaklaşımı. Bireylerin, devlet harcamalarının finansmanına, elde ettikleri gelir düzeyiyle orantılı olarak vergilendirilmeleri yoluyla katılmalarını ifade eden ve adam smith tarafından geliştirilen vergileme yaklaşımı. krş. yararlanma yaklaşımı.

A type mutual funds : A tipi yatırım fonu ortaklığı. A tipi yatırım fonu. Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.

A change in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

A change in demand : İstem kayması. Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir. Olağanüstü bütçe geliri.

A shift in individual demand : Bireysel istem kayması. Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Abnormal budget expenditures : Olağanüstü bütçe gideri. Olağanüstü bütçenin giderleri.

Ability to pay principle : Ödeme gücü ilkesi. Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir biçimde yapılması gerektiğini ifade eden bir vergileme ilkesi. kaynağı bol olanların kamu projelerine daha fazla katkı vermesi gerektiği ilkesi.

Ability rent : Yetenek rantı. Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı.

A shift in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

Semi colony synonyms : abolition of forced labour convention, a change in supply, abnormal budget, a group shares, a shift in demand, a pass through certificate.