Silsile nedir, Silsile ne demek

Silsile; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra.
  • Bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası

"Silsile" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kökten, silsileden, anadan, babadan, ecdattan asildi." - Ö. Seyfettin
  • "Trende herkes uyuyor, uzun bir öksürük silsilesi ve bazı iniltilerden başka ses yok." - H. E. Adıvar

Silsile hakkında bilgiler

Silsile (Arapça : سلسلة), (Farsça : زنجیر), (Urduca : چین) bir İslam dini kavramıdır. Ayrıca tasavvufta da farklı bir manada terim olarak kullanılır. Hadis ilminde sened denilen kavram, ravilerin silsilesini araştırır.

Tasavvufi yolların günümüzdeki mürşidinden Muhammed peygamber'e kadar ulaşmasını gösteren manevi zincir. Bu zincirin tarihen tutarlı ve sağlıklı oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok önemlidir. Bir tasavvuf yolunun sağlamlığının en büyük delili sahih bir silsileye sahip oluşudur. Tasavvufta "Allah’a giden yollar mahlûkatın nefesleri sayısıncadır." anlayışı sebebiyle tarikat sayısında bir sınırlama olamaz. Silsilenin tasavvufi önemine uygun olarak tarikatlar kendi yollarındaki ruhani akışı mürşit isimlerini tarihi gerçeklere uygun şekilde sıralayarak titizlikle zapta bağlamışlar ve icazetname adı verilen yetkilendirme belgelerinde bu silsileler kayıt altına alınmıştır.

 

Silsilede tarihsel kesinti olursa buna üveysilik denir. Bu anlayış Veysel Karani'nin Peygamber ile yüz yüze görüşememesi, ancak mübarek hırkayı emanetine almasından dolayıdır.

Silsile zincirini gösteren kitaplara Silsilename veya Menakıbname denir. Silsilei Tarikatı Sünbüliye gibi. Bazı kitaplar şeyhler silsilesini gösterir ve Silsilei Meşayih adını alır. Ağaç çizimleriyle süslü silsilenameler şecere, zübdetültevarih adıyla meşhurdur.

Silsile ile ilgili Cümleler

  • Dağ silsilesinin adı nedir?
  • O, bu dağ silsilesinde tek şelaledir.

Silsile anlamı, tanımı:

Silsileimeratip : Rütbe sıralaması.

Silsilename : Bir kimsenin silsilesini gösteren çizelge.

Dizi : Dizi film. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Torunlar : Sonraki döller, kuşaklar.

Aile : Eş, karı. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.

 

İslam : Müslümanlık.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon.

Tasavvuf : Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği. Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım.

Diğer dillerde Silsile anlamı nedir?

İngilizce'de Silsile ne demek? : n. series, chain, sequence, range, succession

Almanca'da Silsile : Folge

Rusça'da Silsile : n. цепь (F), последовательность (F), вереница (F), гряда (F), инстанция (F), генеалогия (F)