Simge nedir, Simge ne demek

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Soyut bir kavramı, örnek olarak bir ülküyü, amacı ya da düşünceyi gösteren ve anlamı herkesçe bilinen biçim, harf, bitki ve benzeri im.

Ruh çözümlemesinde bilinçsiz bir düşünceyi, duygu ya da isteği belirten herhangi bir im.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir öğe, nesne, nitelik ve benzeri gösteren harf, biçim, im.

Felsefi anlamı:

Belli bir insan öbeğinin uzlaşım yoluyla kendisine belli bir anlam verdiği im.

Bir şeyi gösteren, bir anlamı, bir düşünceyi görülenebilir kılan im.

Görülmez bir gerçekliği canlandıran imge ya da özdeksel nesne, örneğin, güvercin barışın simgesidir.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir öğeyi ya da bir öğeciği gösteren kısaltım; örnek olarak C = karbon, Fe = demir.

Değer, konum, işlem, doğrultu gibi nicedikleri gösteren isteğe bağlı ya da geleneksel im.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim) (Yun. sumbolon = uygun işaret) Soyut bir kavramı somutlaştıran biçim.

Kimya'daki anlamı:

Bir niceliği, matematiksel işlemi veya bir cihazı gösteren harf veya şekil.Sembol.

 

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Çoklukları, işlemleri ya da bağıntıları göstermeye yarayan im ya da imce.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir ekinsel ortamda belli bir duygu, eylem ya da tutumu gösteren bir birey, deyim, çizge, nesne ya da çalım.

Simge isminin anlamı, Simge ne demek:

Kız ismi olarak; İşaret, sembol.

Bilimsel terim anlamı:

Bireylerin, düşün, duyu, istek, buyruk ve eylemleriyle, çevrelerinde gördüklerini anlatmak için kullandıkları kimi çizgi, biçim, resim, ses, doğal ve yapay nesne, insan, hayvan, bitki ya da bunlara ilişkin ürün ve organlardan oluşan geleneksel düzen.

Bir öğe, özdek, nesne, nitelik , bağıntı ve benzerigösteren harf, biçim, im.

Sınıflandırmada kullanılan ve belli bir anlam yüklenmiş harf, rakam ve imlerin tümü.

Yazarken zamandan kazanmak amacıyla bir ya da birkaç sözcüğü özümlemek üzere kullanılan kısa işaret. (Bunlar çoğunlukla asıl sözcüğün ilk harfleri ile yapılır.)

İm.

Yer tutucu simge.

Dizimsel tür simgesi.

Dizimsel değişken. || Anl. dizimsel simge, sözeden değişken. Krş.. ad simgesi, önerme simgesi, yüklem simgesi, işlev simgesi, eklem simgesi, deyim simgesi.

Bir imge ya da düşünü olarak dış gerçekleri yansıtan anlıksal bir görüntü.

 

genel uygulayım: Bir anlam, kavram, öğe, birim ve benzeri kısaltmayla bildiren harf, resim, im.

Bir görüşme çizinliğinde yazılı soruları konuşma diline dönüştürmek, soruları anlamına uygun olarak dile getirme konusunda görüşmeciye kılavuzluk etmek üzere duraklama, vurgulama gibi durumları gösteren belirteç.

Soyut bir kavramı belirtmek üzere benimsenmiş varlık ya da nesne; bir nesne ya da kavramın imgesi.

İngilizce'de Simge ne demek? Simge ingilizcesi nedir?:

symbol, icon, [ing. symbol, notation, abréviation, sign

Almanca'da Simge ne demek?:

symbol, sinnbild

Osmanlıca Simge ne demek? Simge Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

remiz

Simge hakkında bilgiler

[Bakınız: sembol]

Simge kısaca anlamı, tanımı:

Sembol : Simge.

Simgeci : Simgecilik yanlısı olan, sembolist.

Simgecilik : Olayları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan simgeler sistemi, sembolizm. Sanat eserinin değerini, gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin, işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, ayrıca kelimelerin müzik ve simge değerine dayanılarak en anlatılmaz duygu inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan edebiyat ve sanat akımı, sembolizm.

Simgeleme : Simgelemek durumu.

Simgelemek : Simge durumuna getirmek.

Simgeleşme : Simgeleşmek işi, sembolleşme.

Simgeleşmek : Simge durumuna gelmek, sembolleşmek.

Simgesel : Simge ile ilgili, sembolik.

Simgesel mantık : Simgesel kalıplara verdiği önemli yerden dolayı çağdaş mantığa verilen ad.

İfade : Deyiş, söyleyiş. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Dışa vurum. Anlatım. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü.

Belirten : Tamlayan.

Somut : Somut olan şey. Varlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, soyut karşıtı.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje.

İşaret : Belirti, gösterge, alamet. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme.

Alem : Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge.

Remiz : Simge.

Simge dizgisi : Yalnız simgelerden oluşan bir dizgi.

Simgebilim : Simgelerin kullanılması. İmler dili. Simgelerin anlamı üzerine öğretibilim; simgeler bilimi, simgeler kuramı. Belli bir alana ilişkin simgeler bütünü ya da dizgesi.

Simgelem : Bir bilim dilinde çeşitli kavram ve işlemleri dile getirmek üzere başvurulan simgeler dizgesi.

Simgelentim : Sayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle gösterimi ya da böyle simgelerin oluşturduğu dizge.

Simgeleştirilme : Simgeleştirilmek işi, sembolleştirilme.

Simgeleştirilmek : Simgeleştirme işine konu olmak, sembolleştirilmek.

Simgeleştirme : Simgeleştirmek işi, sembolleştirme. Önermelerin tutarlılığını ya da çıkarımların geçerliliğini denetlemek amacıyla bunların kimi bölümleri yerine bu bölümlerin dizimsel türlerine uygun simgeler koyma işlemi. || Bu işlem yapılırken aynı deyimler yerine aynı simge, ayrı deyimler yerine de ayrı simgeler konulmalıdır. Bir şeyi simgeler aracılığıyla anlatma ya da gösterme. Bir tutum, eylem ya da duyguya simge işlevinin verilmesi.

Simgeleştirme biçimi : Belli bir simgeleştirme işlemini yapmak üzere simgeleştirilecek deyimlerle bunların karşılığı olan tek tek simgeleri belirten dizge. || Örn. (…)

Simgeleştirme inceliği : Bir simgeleştirmenin başka birinden ince olması, birincisinin yol açtığı simgesel karşılıkların ikincinin yol açtıklarından daha uzun olması demektir. || Örn. (…)

Simgeleştirme kabalığı : Bir simgeleştirmenin başka birinden kaba olması, birincisinin yol açtığı simgesel karşılıkların ikincisinin yol açtıklarından daha kısa olması demektir. || Örn. (…)

Simge ile ilgili Cümleler

  • Gösterişli kıyafetler basitlik simgesi olarak algılanır.
  • Finlandiya'nın bayrağı mavi ve beyaz. Mavi gökyüzünü, beyaz da bulutu simgeliyor.
  • Hiç şüphe yok ki Kız Kulesi İstanbul'un simgelerinden birisidir.
  • Bayrağı değiştirmek için, bayrak simgesine tıklayın.
  • Bu başarı, devrimin en simgesel kilometre taşlarından biri oldu.
  • Çekiç ve orak komünizmi simgeler.
  • Simgeye sağ tıklat.
  • Siper savaşı 1914-1918 savaşını simgeler.

Diğer dillerde Simge anlamı nedir?

İngilizce'de Simge ne demek? : n. symbol, sign, image, ensign, emblem, attribute, embodiment, epitome, exemplar, representation, specimen, token, type

Fransızca'da Simge : symbole [le], emblème [le], figure [la]

Almanca'da Simge : n. Zeichen

Rusça'da Simge : n. символ (M), знак (M)