Soğukkanlı hayvanlar nedir, Soğukkanlı hayvanlar ne demek

Soğukkanlı hayvanlar; bir hayvan bilimi terimidir.

  • Vücut ısıları yaşadıkları ortamın ısısına göre değişen hayvanlar

"Soğukkanlı hayvanlar" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Balıklar, sürüngenler soğukkanlı hayvanlardandır."

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. poikilos: değişik; therme: sıcaklık) Vücut sıcaklıkları, yaşadıkları ortamın sıcaklığına göre değişen hayvanlar (balıklar, kurbağalar, sürüngenler). Poikiloterm, ektoterm.

İngilizce'de Soğukkanlı hayvanlar ne demek? Soğukkanlı hayvanlar ingilizcesi nedir?:

cold blooded animals, poikilotherm, ectotherm

Fransızca'da Soğukkanlı hayvanlar ne demek?:

poecilothermes, animaux à sang froid

Soğukkanlı hayvanlar hakkında bilgiler

Değişkensıcaklı ya da poikloterm (eski Yunanca: DeğişkenSıcaklı), çevre sıcaklığına bağımlı hayvanlar için kullanılan bir terimdir.

Karaya geçen ilk canlılar, kısa süreler içinde sıcaklığın büyük ölçüde değiştiği ortamlarda yaşamak zorunda kaldıklarından, sürekli ısı meydana getiren metabolizmaları olmadığı ve oluşturdukları ısıyı düzenleyip, saklayamadıkları için, çevre sıcaklığına bağımlı olarak işlev göstermek zorunda kalmışlardır. Bu tip hayvanlara yanlış olarak önceleri; soğukkanlı hayvanlar denilmiş olsa da, doğru olarak; değişken sıcaklı = poikloterm hayvanlar denir. Bugün yaşayan hayvanlarda da, sıcaklığın düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşukluk hali halen görülmekte olup, bu özellik en çok Amfibyumlarda ve Reptilia'da gözlemlenir.

 

Soğukkanlı hayvanlar tanımı, anlamı:

Ortam : Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü.

Değiş : Değişim. Değme işi.

Hayvan : Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık.

Soğukkanlı : Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşan (kimse), serinkanlı, itidal sahibi.

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Değişken : Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

 

Çevre : Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Yağlık. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.

Sıcak : Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Havadaki yüksek ısı. Sıcak yer. Dostça olan, sevgi dolu. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Hamam.

Bağımlı : Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi. Sigara, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıklara aşırı derecede düşkün, müptela.

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.