Sosyalist nedir, Sosyalist ne demek

Sosyalist; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Toplumcu

Sosyalist hakkında bilgiler

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi teori. "Sosyal mülkiyet"; kooperatif işletmeler, ortak mülkiyet, devlet mülkiyeti, özkaynakların yurttaşlık mülkiyeti veya bunların bir karışımı olabilir. Sosyalizmin pek çok çeşidi vardır ve bunların tek bir tanımı yoktur. İdeolojiyi savunanların toplumsal mülkiyet türleri, yönetimi üretken kurumlarla birlikte nasıl şekillendirecekleri ve sosyalizmi oluşturma konusunda devletin rolünün ne olacağı gibi konularda farklı düşünceleri mevcuttur.

Sosyalist fikirler tarih boyunca dile getirilmiş olsa da 19. Yüzyıl'a kadar siyasi bir şekil almış değildi. Bu şekilleniş, sanayi kapitalizmine karşı esnafların çıkarlarını dile getirerek başladı. Fakat kısa süre sonra işçilerin sorunlarına odaklandı.

Sosyalizmin çıkış amacı kapitalist ekonomiyi ortadan kaldırmak ve yerine ortak mülkiyet anlayışına dayanan bir ekonomi oluşturmaktı. Bu amaç devrimci, ütopik bir karakter taşıyordu.

 

Ancak sosyalizm 19. Yüzyıl'ın sonlarından itibaren fikirsel ayrılığa uğradı. Bir kısım sosyalist, işçilerin haklarının düzenlenmesinin, ücretlerin arttırılmasının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin, sendikalar ve siyasî partiler aracılığıyla olmak üzere aşamalı bir şekilde kanunlar ile yapılması gerektiğini düşünüyordu. (Bkz. Robert Oven, Charles Fourier, William Morris) Diğer bir kısım ise devrimci yollardan sosyalizmin sağlanacağına inanıyordu. Böylece sosyalizm, devrimci yolları izleyecek olan komünizm ve evrimci, reformist yolları izleyecek olan sosyal demokrasi olarak ikiye bölündü. (Bu bölünme hem sosyalizme ulaşmak için hangi araçların kullanılması gerektiği, hem de sosyalizmin amacının ne olduğu sorunsalını ortaya çıkardı.)

Sosyalist ile ilgili Cümleler

  • Komünizm Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde politik bir sistemdi fakat 1993'te sona erdi.
  • Bence sosyalist parti kazanacak.
  • Bence Sosyalist Parti kazanır.
  • "SSCB" " Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" anlamına gelir.
  • Ali bir sosyalist.
  • Ateistlerin tüm dindar ve sosyalistlerden daha merhametli olduğunu biliyorum.
  • Gençliğinde sosyalist düşüncelere ilgi duydu.
  • Sosyalist parti onu başkan adayı olarak yetiştirdi.
  • Sosyalist tarım büyük başarıya ulaştı.

Sosyalist anlamı, tanımı:

Sosyal : Toplumsal.

Sosyalistik : Toplumculukla ilgili, toplumculuğa ait. Toplumculuk yanlısı.

Toplumcu : Toplumculuktan yana olan kimse veya görüş, sosyalist.

 

Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Kolay kullanılabilen. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Refah : Gönenç.

Devlet : Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk.

Karar : Değişmez olma. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Bu yargıyı bildiren belge.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Sosyalist rekabet : Toplumun ortak yararı temelinde çalışma niteliğinin geliştirilmesi, emek üretkenliğinin artırılması amacını güden sosyalist sistemin rekabet anlayışı.

Sosyalist sanayileşme : Sanayileşmenin ağır sanayinin gelişimine dayandırıldığı ve merkezi planlama ile gerçekleştirilmesi öngörülen sosyalist sistemdeki sanayileşme biçimi.

Sosyalist sistem : Komünizmin birinci aşaması olup, üretim araçları mülkiyetinin ve siyasal iktidarın işçi sınıfının elinde olduğu ve kaynakların herkese üretime yaptığı katkı ölçüsünde (herkese emeği kadar veya herkesin yeteneğine göre) dağıtıldığı iktisadi ve siyasal sistem. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin halka ait olduğu toplum. krş. kapitalist sistem 2, köleci sistem, ilkel komünal sistem, feodal sistem 2

Sosyalist ticaret : Merkezi planla belirlenen toplam sunum ile toplam istemin dengelenmesi için yurtiçinde toplam üretim fazlası olan malların dışsatımının, toplam istem eksikliği çekilen malların ise dışalımının devlet eliyle gerçekleştirildiği dış ticaret.

Sosyalist ücret : Bireylerin üretime yaptığı katkıya bağlı kalmaksızın iktisadi, sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılamak üzere işçiye yapılan ödemeler.

Sosyalist üretken emek : Sovyetler Birliği ve daha sonra Doğu Avrupa’daki sosyalist ülkeler, Çin Halk Cumhuriyeti ve Küba’da maddi mallar üretim sistemine göre maddi mallar üreten emek. Sosyalist ülkelerdeki maddi mallar üretim sistemine almaşık olarak muhalif sosyalistler tarafından önerilen ve maddi refahı artıran, toplumsal olarak faydalı ve çevre duyarlılığı olan, insan tatminini, gelişimini ve sağlığını geliştiren emek.

Sosyalist üretken olmayan emek : Sovyetler Birliği ve daha sonra Doğu Avrupa’daki sosyalist ülkeler, Çin Halk Cumhuriyeti ve Küba’da maddi mallar üretim sisteminde yer almayan hizmet üreten emek. Sosyalist ülkelerdeki maddi mallar üretim sistemine almaşık olarak muhalif sosyalistler tarafından önerilen ve maddi refahı artıran, toplumsal olarak faydalı ve çevre duyarlılığı olan, insan tatminini, gelişimini ve sağlığını geliştiren emek.

Sosyalistlik : Toplumculuk.

Diğer dillerde Sosyalist anlamı nedir?

İngilizce'de Sosyalist ne demek? : adj. socialist, socialistic

n. socialist

Fransızca'da Sosyalist : socialiste

Almanca'da Sosyalist : n. Sozialist

Rusça'da Sosyalist : n. социалист (M)