Spektrofotometre nedir, Spektrofotometre ne demek

Spektrofotometre; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Soğurulan veya yayılan ışınların frekansını ve şiddetini nicel olarak ölçen fotoelektrik dedektöre sahip bir spektrometre.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Çözelti durumundaki saptanmak istenen maddenin, çeşitli reaktiflerle reaksiyona sokulması sonucu oluşan rengin yoğunluğunun ölçülmesiyle nicel olarak madde miktarının belirlenmesini sağlayan cihaz ve analitik yöntem.

Spektrofotometre hakkında bilgiler

Spektrometre (spektrofotometre, spektrograf veya spektroskop) ya da tayfölçer, elektromanyetik spektrumun belirli bir bölümü üzerinde ışığın özelliklerini ölçerek spektroskopik analiz yöntemiyle materyalleri belirlemek için kullanılan bir araçtır. Ölçülen değişken çoğunlukla ışığın yoğunluğudur ancak ışığın polarizasyon durumuna da bakılabilir. Bağımsız değişken ise genellikle ışık dalga boyu veya foton enerjisi ile doğrudan orantılı bir birimdir; dalga sayısı ya da elektron volt gibi. Spektrometre spektral çizgiler üretmek ve dalga boyları ve yoğunlukları ölçmek için spektroskopi amacıyla kullanılır. Spektrometre gamma ışınları ve X-ışınlarından uzak infrared ışınlarına kadar çok geniş bir dalga boyu aralığı üzerinde çalışılan araçlar için kullanılan bir terimdir. Alet nispi birimler yerine mutlak birimlerin spektrumunu ölçmek için tasarlanmış ise o zaman spektrofotometre olarak adlandırılır. Spektrofotometrelerin çoğunluğu görülebilir spektrum ve yakın spektral bölgelerinde kullanılmaktadır. Genel olarak, belli bir alet spektrumun farklı kısımlarını ölçmek için kullanılan çeşitli teknikler nedeniyle bu toplam aralığının küçük bir bölümü üzerinde çalışacaktır. Optik frekansların altında (mikrodalga ve radyo dalgalarında olduğu gibi) ölçüm için spektrum analizörü özel elektronik bir cihazdır. Spektrometreler çoğunlukla astronomi ve bazı kimya dallarında kullanılmaktadır. İlk spektroskoplar sadece ışık dalga boylarını kademeli olarak işaretleyen prizmalardan oluşuyordu. Modern spektrometreler ise genellikle tümü otomatik ve bir bilgisayar tarafından kontrol edilen bir sapma ölçüm şebekesi (kırılma ızgarası), hareketli bir yarık ve fotodedektörden oluşmaktadır. Joseph von Fraunhofer bir prizma, kırınım yarığı ve teleskobu birleştirerek ilk modern spektroskobu geliştirdi. Böylece spektral çözünürlük artışı sağlayan ve diğer laboratuvarlarda da yeniden üretilebilen bir alet elde etti. Gustav Robert Kirchhoff ve Robert Bunsen, kimyasal analizlerde spektroskopların uygulanmasını keşfettiler. Sezyum ve rubidyumu bu yaklaşımla buldular.Kirchhoff ve Bunsen ayrıca Fraunhofer çizgileri de dâhil olmak üzere yıldız spektrumlarının kimyasal açıklamasını yaptılar.

 

Spektrofotometre kısaca anlamı, tanımı

Elektromanyetik spektrum : Bütün frekansları kapsayan elektromanyetik ışınım dizisine verilen ad

 

Fraunhofer çizgileri : Güneş izgesinde kimi ışınımların güneşin ve yerin uçun katmanılarında soğurulmasıyla boş kalan yerlerinde oluşan karanlık çizgiler.

İnfrared ışınlar : Dalga boyu yaklaşık 1,0-300 µm aralığında elektromagnetik ışınlar.

Analitik yöntem : Çözümsel yöntem olayları oluş sırasında trajik çatışmaya götürmeyen, tersine oyuna trajik çatışmadan girip bunun nedenlerini, geriye doğru giderek yavaş yavaş bulgulayan kuruluş yöntem. Örn. Sophokles: "Kral Oidipus".

Radyo dalgaları : Radyo yayınlarına (ses ve resim) ayrılan, yinelenimi 150 kHz'den 960 MHz'ye, dalga uzunlukları 2.000 m'den 0,31 m'ye kadar uzanan elektromıknatıs dalgalar.

Elektromanyetik : Elektromanyetizması bulunan veya bununla ilgisi olan.

Analiz yöntemi : Maddenin yapısını araştırmak üzere kullanılan yöntem.

Elektron volt : 1 elektronun, 1 voltluk potansiyel altında kazandığı enerji, 1 eV=1,602.10-19 J. Bir aksiciğin bir voltluk elektriksel gerilim aşmakla kazandığı devimsel erke. Bu nicelik, öğecik doğabiliminde ve çekirdek bilgisinde erke birimi olarak kullanılır.

Polarizasyon : Kutuplanma. Polarma.

Dalga sayısı : Bir dalganın birim uzunluk içine sığan dalga boyu sayısı. Dalga boyunun tersi, birimi cm-1.

Fotoelektrik : Işığın etkisiyle elektrik üretme. Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı.

Spektroskopi : Tayf ölçümü.

Spektrometre : Sabit yarıklı monokromatöre sahip bir fotometre (Bazı cinsleri elektronik ölçüm cihazına sahip spektroskop) veya kırılma açısı ve çizgi ve bant dalga boylarını ölçen bir spektroskop.

Laboratuvar : Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer. Dil laboratuvarı.

Spektrumlar : Spektrumun çoğulu.

Spektroskop : Tayfölçer.

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Çoğunlukla : Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. Genellikle.

Belirlemek : Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı. Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.

Mikrodalga : Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga.

Diğer dillerde Spektrofotometre anlamı nedir?

İngilizce'de Spektrofotometre ne demek ? : spectrophotometer