Tüketici rantı nedir, Tüketici rantı ne demek

Tüketici rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Tüketicilerin bir malı satın almaya razı oldukları fiyatla gerçekte satın aldıkları fiyat arasındaki pozitif farkların toplamı, diğer bir deyişle geometrik olarak piyasa istem eğrisinin altında piyasa fiyatının üstünde kalan alan. karşılığı üretici rantı.

Tüketici rantı anlamı, tanımı

Rant : Getirim

Tüketici : Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı. Bitiren, mahveden.

Piyasa fiyatı : Bir para biriminin veya malın sürüm değeri, piyasa bedeli, piyasa değeri, rayiç bedel, rayiç fiyat.

Üretici rantı : Üreticilerin bir malı satmaya razı oldukları fiyatla gerçekte sattıkları fiyat arasındaki pozitif farkların toplamı, diğer bir deyişle geometrik olarak piyasa sunum eğrisinin üzerinde piyasa fiyatının altında kalan alan. karşılığı tüketici rantı.

İstem eğrisi : Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, tüketicilerin o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel istem eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri.

Satın alma : Kurum ve kuruluşlarda gereksinim duyulan malları almaya yetkili birim. Satın almak işi, mübayaa.

 

Geometrik : Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi.

Gerçekte : Aslında, tam anlamıyla, hakikatte.

Geometri : Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.

Üretici : Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan.

Üstünde : Üstündeki, karşılığı üs'ta.

Pozitif : Olumlu, negatif karşıtı. Artı.

Eğrisin : Eğriliğini, fenalığını.

Piyasa : Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar. Ortalık. Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat. Arz ve talebin karşılaştığı alan. Bir yol üzerinde gidip gelerek gezinme.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

Diğer dillerde Tüketici rantı anlamı nedir?

İngilizce'de Tüketici rantı ne demek ? : consumer surplus, consumer’s surplus