Türki nedir, Türki ne demek

Türki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

Türkü || türke

Türkü.

Türki hakkında bilgiler

Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli ağız, şive ve lehçelerini konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Türk halklarının 1995 yılındaki verilere göre toplam nüfusu 170 milyona ulaşmıştır. Günümüzde ise 200-250 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir.

Sovyetler Birliği'nin dağılması ile Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan bağımsızlıklarını kazandılar ve Türk dillerini egemen ve resmî dil olarak kabul eden devletlerin sayısı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yediye çıkmıştır. Bunların dışında Rusya, İran (Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Zencan, Hamedan ve Fars eyaletleri ile Türkmensahra bölgesi), Çin (Doğu Türkistan (Uyguristan), Kansu), Tacikistan ve Afganistan (Mezar-ı Şerif çevresi), Gürcistan (Ahıska, Ahılkelek, Borçalı (Kvemo Kartli) bölgeleri) 'da Türk dilleri konuşan azınlıklar yaşamaktadırlar.

Osmanlı Devleti'nin yayılma alanında bulunan Yunanistan (Trakya Bölgesi), Bulgaristan (Rodop ve Deliorman bölgeleri), Romanya (Dobruca'nın batısında Kobro Nehri çevresi), Kosova, Makedonya, Suriye,Mısır ve Irak (Musul, Kerkük, Erbil bölgeleri) 'ta da Türkler ve Türkçe konuşan topluluklar bulunur.

 

Türki ile ilgili Cümleler

 • Her zaman Türkiye'yi ziyaret etmek istemişimdir.
 • Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde çok önemli reform paketlerini Meclis' ten geçirdi.
 • Türkiye birçok mineral üretir.
 • Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur.
 • Her zaman Türkiye'yi ziyaret etmek istedim.
 • Her ikimiz de Türkiye'yi on kereden daha fazla ziyaret etmemize rağmen hala görecek çok şey var.
 • Türkiye Büyükelçiliği nerededir ?
 • O Türkiye'den giysiler ithal etmektedir.
 • Türkiye Asya ile Avrupa arasında köprü konumundadır.
 • Dünyanın en çok mülteci nüfusu Türkiye'de.
 • Dünyanın en çok sığınmacı nüfusu Türkiye'de.
 • Ağrı Dağı, Ermenistan'ın sembolüdür ama aslında Türkiye toprakları üzerinde yer almaktadır.
 • Türkiye başbakanı kendisini ülkenin istikrarını bozmayı hedefleyen uluslararası komplonun kurbanı olarak tanıtıyor.
 • Türkiye bu yılki Dünya Kupası'nda finale çıkmadı.

Türki anlamı, tanımı:

Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

Türkçe : Genel Türk dili. Türkiye Türkçesi.

Türkiyat : Türklük bilimi.

Türkiye türkçesi : Türkiye'de, Balkanlarda, Avrupa'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Irak ve Suriye'nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili.

 

Halk : Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Yaratma.

Geniş : Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Bol (elbise). Eni çok olan, enli, vâsi. Çok.

Coğrafya : Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.

Dağınık : Hoş görünmeyen, uyumsuz. Düşüncelerini toparlayamayan. Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız. Geniş bir alana yayılmış olan. Düzeni bozuk, düzensiz, karışık.

Aile : Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Eş, karı. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya.

Şive : Tarz, tavır, üslup. Söyleyiş özelliği. Naz, eda.

Lehçe : Konuşma tarzı. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. Bu dille yazılmış olan. Polonya dili.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Türki takmak : Dize dizmek, türkü yakmak.

Türkili : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Türk yurdu.

Türkine : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Türk gibi güzel.

Türkiye : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı ülke. [Bakınız: tûrkiyâ]

Türkiye bankalar birliği : Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve çıkarlarını savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve rekabet gücünün artırılması, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla 1958 yılında kurulan birlik.

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri : 1966 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca bilimsel alanda üstün başarı göstermiş kişilere verilen ödüller.

Türkiye cumhuriyet merkez bankası : 1930 yılında 1715 sayılı kanun ile kurulan, görev ve yetkileri zaman içinde değişikliklere uğrayan ve 2001 yılındaki son değişiklikle temel amacı fiyat istikrarı sağlamak ve fiyat istikrarıyla çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını desteklemek olarak belirlenen ve kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan merkez bankası.

Türkiye cumhuriyeti çizelgesi : Hükümetin vermeyi uygun gördüğü ödünleri gösteren ve GATT'a ekli bulunan XXXVII sayılı çizelge, a. bk. ödün çizelgesi.

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası : Çiftçiye kredi kullandırmak, faiz karşılığında mevduat toplamak, ziraate ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak amacıyla 15 Ağustos 1888 tarihinde Menafi sandıklarının yerine uzmanlık bankası olarak kurulan, 23 Mart 1916 tarihinde kendi kanunu çıkarılan ve 25 Kasım 2000 tarihinde anonim şirket haline getirilip bankacılık etkinlikleri genişletilen ticari banka.

Türkiye çiftekercilik birliği : Türkiye'de, çifteker sporunun teknik yönetiminde en yetkili olan birlik. Bu Birlik, 1923 yılında kurulmuş ve aynı yıl Uluslararası Birlik'e üye olmuştur.