Tahvil nedir, Tahvil ne demek

Tahvil; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Kamu ve özel kesim tarafından değişken veya sabit faizli, kupon ödemeli ya da iskontolu olarak çıkarılan bir yıldan uzun vadeli borç senedi. zıt anlamlısı bono

Hukuki terim anlamı:

çevirme, dönüştürme (Konversion).

İngilizce'de Tahvil ne demek? Tahvil ingilizcesi nedir?:

bond, long term bond

Tahvil hakkında bilgiler

Anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan uzun borç senetidir.

Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler, şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır. Devlet tahvillerinde bulunan vade ve faiz riskinin yanı sıra, özel şirketlerin çıkardıkları menkul kıymetler devlet tahvillerinde sembolik olan müşteri riskini daha geniş olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle tahvili alınacak şirketin, sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir.

 

Her şirket tahvil ihracı, ihraç eden firma ile yatırımcı arasında yapılmış olan bir anlaşmayı içerir. Tahvillerin ihraç koşulları genel olarak ihraç edildiği ülke ve pazarların özel koşullarına ve düzenlemelerine tabidir. Tahvillerin türleri, nasıl ihraç edileceği, halka arzedilen tahvillerde arz koşulları ile, borsalara kotasyon koşul ve yöntemleri, teminatlarının neler olacağı, geri çağrılma koşulları, faiz ve diğer menfaatlerin sağlanma biçim ve şekilleri, tahvil sahiplerinin hakları ve ihraç eden şirketin yükümlülükleri başta ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku düzenlemeleri olmak üzere ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir.

Tahviller iskonto esasına dayalı olarak satılmaktadır. Bir sanayi kuruluşu veya mali bir kurum tahvil ihraç edip bunu alıcıya iskonto ederek sattığında, alıcı iskonto oranında satıcıya eksik ödeme yapmakta ancak vade sonunda tahvil nominal değerini tahsil etmektedir.

Tahvil ile ilgili Cümleler

  • Öncelikle,devlet tahvilleri bir bakkal dükkânı çalıştırmak için yeterli değiller.
  • Savaşı finanse etmek için tahvil ihraç edilmektedir.
  • Para tahvil piyasaları diğerlerine nazaran sakin.
  • Tahvilde verim %6.

Tahvil tanımı, anlamı:

Devlet : Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki.

Kuruluş : Kurulma işi. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Yapı, yapılış, bünye. Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı.

 

Oran : Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.

Faiz : İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli.

Senet : Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit. Dayanılan veya dayanılacak olan şey.

Tahvil etmek : Dönüştürmek.

Devlet tahvili : Devletin aldığı genellikle uzun vadeli borçlar karşılığında özel ve tüzel kişilere verdiği ve sahibinin devletten alacaklı olduğunu gösteren kıymetli kâğıt veya belge.

Ödünç : İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen (şey).

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

Değişik : Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Değiştirilmiş, muaddel. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Farklı.

Dönem : Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre.

Yazılı : Yazılı sınav. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Geçerli olan, nominal.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Çevirme : Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi. Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar. Çevirmek işi, tedvir. Çevrilmiş, tercüme edilmiş. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.

Anonim : Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri. Adı sanı bilinmeyen. Çok ortaklı.

Döndürme : Döndürmek işi, irca, tahvil.

Dönüştürme : Dönüştürmek işi, tahvil.

Tahvilat : Tahviller.

Diğer dillerde Tahvil anlamı nedir?

İngilizce'de Tahvil ne demek? : n. bill, bond, bill of exchange, stock

Fransızca'da Tahvil : transformation [la]; obligation [la]

Almanca'da Tahvil : n. Umrechnung, Wechsel

Rusça'da Tahvil : n. изменение (N), трансформация (F), конверсия (F), облигация (F)