Tanım nedir, Tanım ne demek

"Tanım" ile ilgili cümle

 • "Ama bir yığın kadına uyabilirdi bu tanım." - Y. Atılgan

Felsefi anlamı:

Ad tanımı (nominal tanım): Yanlış anlaşılmalara yol açmamak için tanımlanacak olanı belli bir sözcüğe ya da sözcüklere bağlanarak saptama. (Uzlaşımsaldır, yasalar yazılırken ve felsefede gereklidir.) Kavram tanımı (Aristoteles'te): Bir kavramın daha yüksek yakın cinsi (genus proximum) ile onu bu cinsten ayırt eden tür ayrımını (differentia specifica) belirtme. 4-Nesne tanımı (real tanım): (nesnenin açıklanması) Aristoteles'in kavram tanımı ile örtüşür. Bir nesneyi yalnız başkalarından ayırmakla kalmayıp, anlamın iç ve özlü ayrımlarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Nesne tanımı, kısa olmalı, gereksiz belirlenimlerden kaçınmalı; tam olmalı, zorunlu olan bütün belirtileri vermelidir.

Sözcük tanımı (verbal tanım): a. Sözcüğün anlamını dildeki anlamına geri giderek belirtme. (Ör. demokrasi: halk egemenliği.) b. Bir sözcüğün anlamını bilinen başka bir sözcükle belirtme. (Ör. müselles: üçgen)

Bir kavramın ya da bir nesnenin sınırlanması, belirlenmesi; kavramın içeriğini kuran belirtilerin gösterilmesi; bir kavramın ya da bir sözcüğün anlamının belirtilmesi. Tanım türlerinden en önemlileri şunlardır:

 

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

sınırlama (matematik)

Sosyoloji'deki anlamı:

Mantık kurallarına uygun olarak fiziksel ya da düşüncel herhangi bir konuyu ayırt etme, bulma ya da kurma; bilime yeni girmiş olan bir terimin anlamını açıklama ya da bilimde varolan bir terimin anlamını belirleme.

Bilimsel terim anlamı:

Genel olarak: Bir deyimin anlamının, eksiksiz olarak dille ya da dilsel olmayan davranışlarla belirlenmesi.

Özel olarak: Belirtik tanım. || Tek başına 'tanım' terimi (başka biçimde belirtilmediğinde) mantıkta "belirtik tanım" anlamında kullanılır. Krş.. dilsel tanım, dilsel olmayan tanım, belirtik tanım, örtük tanım, yorumsal tanım.

Tümdengelimci bir dizgede kavram ve işlemlerin temel niteliğini belirten ve kanıtlamalarda örtük olarak kullanılan sav.

İngilizce'de Tanım ne demek? Tanım ingilizcesi nedir?:

definition

Fransızca'da Tanım ne demek?:

diagnostic, connaissance

Osmanlıca Tanım ne demek? Tanım Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tarif, tahdid

Tanım anlamı, kısaca tanımı:

Tanıma : Tanımak işi.

Tanımak : Bilip ayırmak, seçmek, ayırt etmek. Bir kimse veya şeyle ilgili, doğru ve tam bilgisi bulunmak. Boyun eğmek, yargısına uymak, saymak. Varlığını kabul etmek. Sorumlu bilmek. Bir şeyin yapılması, bitirilmesi için belli bir süre vermek. Daha önce görmüş olmak, ilişkisi bulunmak, bilmek. Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya şeyle karşılaşıldığında bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak.

 

Tanımamazlık : Tanımazlık.

Tanımazlık : Tanımama durumu.

Tanımazlıktan gelmek : Bir kimseyi tanıdığı hâlde tanımıyormuş gibi davranmak.

Tanımlama : Tanımlamak işi, tarif etme.

Tanımlamak : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek.

Tanımlanma : Tanımlanmak işi.

Tanımlanmak : Tanımı yapılmak, tarif edilmek.

Tanımlayış : Tanımlama işi.

Tanımlık : Arapçada addan önce gelerek onun belirli olduğunu gösteren elif ve lam harfleri, harfitarif.

Ayrıcalık tanımak : Birine özel hak vermek. birini kayırmak.

Engel tanımamak : Her türlü zorluğa karşın başarılı olmak.

Hakkı tanımak : İzin vermek.

İçli dışlı tanımak : Yakından, bütün özellikleriyle bilmek.

Kargadan başka kuş tanımamak : Bildiğinden veya öğrendiğinden kesinlikle şaşmamak.

Muafiyet tanımak : Kendisinden beklenilen veya istenilenlerin bütününü istememek.

Şans tanımak : İmkân vermek, fırsat vermek.

Şart şurt tanımamak : Kendini hiçbir şarta bağlı saymamak.

Zaman tanımak : Bir iş için yeterli zaman vermek. bitmeyen bir iş için süreyi uzatmak.

Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Tutam, avuç dolusu. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Eksik : Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. İhtiyaç duyulan şey. Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Az.

Belirtme : Açık söyleme, belirli kılma, görüş bildirme, tasrih.

Açıklama : Açıklamak işi, izah.

Tarif : Tanım. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme. Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama.

Tanım imi : (…)

Tanım kalıbı : Örneklerinin kümesi bir dilsel tanımı oluşturan kalıp. || Örn. (…)

Tanım kümesi : Bir (G,A,B) bağıntısı için, birinci izdüşüm gönderimi altında G bağıntı çizgesinin görüntüsü. (…)işlevi için A kümesi.

Tanıma maddesi : Sınava giren kimseden, iki ya da daha çok sayıda yanıttan doğru olanını tanıyıp seçmesi istenilen test sorusu, bk. anımsatma maddesi.

Tanıma yeri : Promoter ile diğer DNA dizileri arasında muhafaza edilen ve RNA polimeraz ile düzenleyici proteinler gibi DNA'ya bağlanan proteinler tarafından tanınan bölgeler.

Tanıma yöntemi : Deneğin daha önce edindiği bilgileri, türlü ölçerler aracılığıyle denetleme yöntemi.

Tanımaca : Bilmece.

Tanımag : Dikkat etmek

Tanımalı hekat : Bilmece : öyle bir tanımalı hekat söyledi ki hiç birimiz bulamadık.

Tanımaz : Tanımayan.

Tanım ile ilgili Cümleler

 • Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu.
 • Tanımadan onun hakkında bilgi sahibi olmadan nasıl karar vereyim?
 • Tanımadığım insanlarla konuşmayı sevmem.
 • Komşularını tanımıyorsun, değil mi?
 • Tom, Mary'yi hiç tanımıyordu.
 • Tanımadığın insanlardan gelen e-mail'ları hiçbir şey yokmuş gibi cevaplayamazsın.
 • O, şüpheliyi tanımladı.
 • Tanımadığım birini nasıl özleyebilirim?
 • Herkesi tanımıyorum.
 • Sen muhtemelen onu tanımıyorsun.
 • Onu tanımıyormuş gibi davrandım.
 • Tanımadığım bir ses duydum.
 • Merhaba! Kiminle konuşuyorum? Beni tanımıyor musun? Ben, Aldo!
 • Tanımadığım birinden tavsiye almıyorum.

Diğer dillerde Tanım anlamı nedir?

İngilizce'de Tanım ne demek? : n. definition, description, illustration

Fransızca'da Tanım : définition [la]

Almanca'da Tanım : die Definition