Tanrı nedir, Tanrı ne demek

Tanrı; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

"Tanrı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "İnsanlar Tanrı rahmeti olan yağmurun yüzünü çoktan unutmuşlardı." - N. Araz

Felsefi anlamı:

Ahlaksal kanıt: İçimizdeki ahlak yasasının varlığı olgusundan ve dünyadaki ahlak düzeninden, bunların nedeni olan yüksek bir istencin varlığı çıkarılır.

Tanrılar ya da tanrısal güçler çokluğu kabul edilir: çoktanrıcılık = politeizm.

Ereksel (teleolojik) kanıt: Burada dünyadaki ereklilik ve düzenden, bu erek ve düzenleri koyan bir us varlığı olduğu sonucu çıkarılır.

Bir tek Tanrısal olan vardır, bu da evren ile aynı şeydir: tümtanrıcılık = panteizm (her şey Tanrı); Tanrısal olan evrenden daha fazla bir şeydir, evreni kuşatır: Pananteizm = herşey Tanrı'da.

Evrenbilimsel (kosmolojik) kanıt: Bunun çeşitli düzenlemelerine rastlanır. Bu kanıt, dünyanın deviniminden bir ilk kımıldatıcı, nedenler zincirinden bir ilk neden, dünyadaki şeylerin değişkenliği, koşulluluğu ve rastlantısallığından dünyanın ilk nedeni olan, değişmez, koşulsuz, zorunlu bir varlığın bulunduğu sonucunu çıkarır.

 

Dinsel inançta: Doğüstü ve olağanüstü nitelikleri, güçleri olan yetkin bir öz olarak en yüksek varlık. Tanrı konusunda üç temel anlayış vardır:

Tektanrıcılık = Monoteizm. Yaratıcı Tanrı. Evrenin nedeni, başlatıcısı olarak Tanrı. Tanrı yalnızca evrenin nedeni, başlatıcısı olarak anlaşılıp da, her zaman etkileyen bir Tanrı söz konusu değilse, buna yaratancılık (deizm) denir. Bütün bu anlayışların karşısında: Tanrıtanımazlık= ateizm vardır. Felsefedeki ve Tanrıbilimdeki Tanrı anlayışları arasındaki temel ayrılıklar Tanrı'ya giden yolun nerede olduğu ya da nerede aranması gerektiği sorusundan doğar. (Her zaman kesin ayrılıklar görülmeyebilir de.) a. Tanrı'ya giden yol spekülatif düşünme aracılığı ile dünya üzerinden geçebilir; Tanrı ilk neden, son erek, en yüksek, en yetkin varlık, öncesiz-sonrasız anlam temeli, koşulsuz ve saltık olan diye anlaşılır, b. Eleştirel düşüncenin yardımıyla bakılacak olursa: Tanrı sınır olandır, idealist açıdan ide'dir, gerçekçi açıdan ise bütünüyle başka olandır, bundan dolayı -> aşkın olandır, c. Tanrı, gizemsel yaşantıda, ruhun arınmış içtenliğinde bulunur. Bu yaşantıda ruh ve Tanrı karşıtlığı aşılarak ortadan kaldırılır, d. Tanrı'ya götüren bir yol da somut açınlamadır (vahiy). Burada Tanrı, evrensel ya da tarihsel ve kişisel bir biçimde (ya da aynı zamanda her iki biçimde) yaratıcı, temellendirilemez bir her şeye gücü yeten olarak, ama aynı zamanda insanın karşısında koşulsuz bir "Sen" olarak bulunmaktadır. Açınlama dinleri: Hıristiyanlık (burada Tanrı, İsa'nın kişiliğinde insan biçiminde görünür), Müslümanlık (Tanrı, elçisi olan Muhammet'e Kur'an'ı indirmiştir.) Tanrı kanıtları: Felsefede en önemlileri:

 

Varlıkbilimsel (ontolojik) kanıt: Bu kanıtta Tanrı kavramından Tanrı'nın varlığı çıkarılır: Tanrı, kavramı gereği en yetkin varlıktır; var olmasaydı, en yetkin varlık olmaktan çıkacaktı, çünkü varlık yüklemi olmayacaktı; öyleyse, Tanrı'nın en yetkin varlık olarak, varlığının da olması gerekir.

Tarih'teki anlamı:

Çoktanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri.

Acunda varolan her şeyin yaratıcısı ve buyurucusu olduğuna inanılan yüce varlık.

İngilizce'de Tanrı ne demek? Tanrı ingilizcesi nedir?:

god, deity

Tanrı anlamı, tanımı:

Tanrı aşkına : Allah aşkına.

Tanrı korusun : Allah korusun.

Tanrı yarattı dememek : Allah yarattı dememek.

Tanrıtanımaz : Tanrı'nın varlığını inkâr eden, ate, ateist.

Çok tanrılı : Birden fazla tanrıya inanan.

Tanrı bilimi : Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, ilahiyat, teoloji.

Tanrı kayrası : Tanrı'nın dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği.

Tanrı misafiri : Tanınmayan, çağrılmadan kendiliğinden gelen konuk.

Tanrı vergisi : Sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik, yetenek veya özellik, Allah vergisi.

Çok tanrıcı : Çok tanrıcılık yanlısı (kimse), pagan, politeist.

Kamu tanrıcı : Tüm tanrıcı.

Tek tanrıcı : Tek tanrıcılığa inanan, monoteist.

Tüm tanrıcı : Tüm tanrıcılık yanlısı olan, kamu tanrıcı, panteist.

Tanrı bilimci : Tanrı bilimiyle uğraşan kimse, ilahiyatçı, teolog.

Tanrıça : Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilahe.

Tanrıcılık : Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı'nın varlığına inanma, teizm.

Tanrılaşma : Tanrılaşmak işi.

Tanrılaşmak : Tanrı durumuna gelmek.

Tanrılaştırma : Tanrılaştırmak işi.

Tanrılaştırmak : Aşırı derecede övmek. Birini veya bir şeyi Tanrı diye tanımak, Tanrı yerine koymak.

Tanrılık : Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, uluhiyet.

Tanrısal : İlahi.

Tanrısallık : Tanrısal olma durumu, uluhiyet.

Tanrısız : Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit. Allahsız.

Tanrısızlık : Tanrısız olma durumu.

Tanrıtanımazlık : Tanrı'nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm.

Çok tanrıcılık : Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm.

Kamu tanrıcılık : Tüm tanrıcılık.

Tek tanrıcılık : İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm. Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten, her şeye gücü yeten tek bir tanrı bulunduğuna inanma ve ona tapınma, tevhit.

Tek tanrılı : İnandığı tek bir tanrı olan.

Tüm tanrıcılık : Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı, kamu tanrıcılık, panteizm.

İnsanüstü : İnsan gücünü ve yeteneklerini aşan, fevkalbeşer.

Varlık : Var olma durumu, mevcudiyet. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Var olan her şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Ömür, hayat. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.

İlah : Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse. Çok tanrıcılıkta tanrı. Tanrı.

Yaradan : Tanrı.

Mevla : Efendi, sahip, malik. Tanrı.

Halik : Tanrı.

Oğan : Tanrı.

Tanrı bilimcilik : Tanrı bilimcinin yaptığı iş, ilahiyatçılık.

Tanrı buyruğu : Farz.

Tanrı dağı koyunu : Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, 200 cm kadar uzunlukta, 120 cm kadar yükseklikte, sırtı kırçıl esmer, karnı beyaz, Orta ve Ön Asya'da dağlarda yaşayan bir tür.

Tanrı deveciği : Kızlar devesi de denilen, çekirgeye benzer bir böcek.

Tanrı elçisi : İnsanlara doğru yolu göstermek üzere Tanrının gönderdiği elçi.

Tanrı evi : Beytullah, Kâbe.

Tanrı eylemek : Tanrı olarak kabul etmek.

Tanrı kuşu : Tavsu kuşu.

Tanrı sagası : Hristiyanlık öncesi çağla ilgili bir Tanrı için anlatılan saga. bk. saga, saga türküsü.

Tanrı tanımazlık : Tanrı'nın varlığını yadsıyan öğreti.

Tanrı ile ilgili Cümleler

 • Tanrı aşkına!
 • Biri Tanrı'yı ​​gördü mü?
 • Tanrı Amerika'yı korusun.
 • Sen tanrı mısın?
 • Sen sahte bir tanrısın.
 • Tanrı adına beni bu deli kadından koru!
 • Tanrı adındaki ölümsüz varlık niye ölüm dağıtır?
 • Tanrı aşkına, böyle bir şeyi nasıl yapabildin?
 • Tanrı Almanları kutsasın!
 • Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.
 • Kral, bana çocuğun olarak seslenmeyi kes. Tanrı aşkına ben otuz iki yaşındayım!
 • Tanrı aşkına.
 • Ders sırasında Tanrı aşkına lütfen sessiz olun.
 • Onun nereye gittiğini yalnızca Tanrı bilir.

Diğer dillerde Tanrı anlamı nedir?

İngilizce'de Tanrı ne demek? : [Tengri] n. God, the Eternal, Father, the Divinity, the Almighty, the Creator, the Deity, the godhead, Heaven, the Infinite, the Providence

n. deity, divinity

Fransızca'da Tanrı : Dieu, Père éternel, Le Créateur, la Providence

Almanca'da Tanrı : n. Allmächtige, Gott, Gottheit, Herrgott

Rusça'da Tanrı : n. бог (M)

adj. богоподобный

n. господь (M)