Tanzim nedir, Tanzim ne demek

Tanzim; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Sıraya koyma, sıralama.
  • Düzenleme, düzen verme, yoluna koyma

Tanzim kısaca anlamı, tanımı:

Tanzim olunmak : Düzenlenmek, düzen verilmek. sıralanmak.

Tanzim etmek : Düzenlemek, düzen vermek. sıralamak.

Tanzim satışı : Satıcı fiyatlarının yükselmesini önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılmış olan satış.

Tanzimat : Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem. İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.

Tanzimatçı : Tanzimat yanlısı kimse. Tanzimat hareketinde görev almış olan kimse.

Koyma : Koymak işi.

Sıralama : Sıralamak işi.

Düzenleme : Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

 

Düzen : Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Alet edevat takımı. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Dolap, hile.

Verme : Vermek işi.

Tanzimat dairesi : Osmanlı danıştayının, 1871'de kurulan ve asıl görevi yasa ve tüzükleri incelemek, gereğinde bunları yorumlamak olan önemli bir dairesi.

Tanzimat yazını : 1860'da Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlamış sayılan ve divan geleneklerini bırakarak Batı kültürünü, Batı düşününü, Batı'nın yazın türlerini ve biçimlerini benimseyen yazın akımı. Tanzimat yazınını evrelere ayıranlar vardır ön Tanzimat yazını: Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'lerin toplumsal yazın çağı. Ekrem, Hamit ve Sezai Beylerle sanata yöneliş çağı. Ahmet Mithat Efendi ile halka yöneliş çağı. (Tanzimat yazını 1895'te, yeni bir çığırın başlamasıyla sona ermiş sayılır.)

Tanzimat yüksek meclisi : Tanzimatın gerektirdiği yasa ve tüzükleri hazırlamak, yurt düzeni ve bayındırlığına yararlı önlemler bulmak, yürürlükteki tüzüklerin bozuk yanlarını düzeltmek, bakanların sorumluluğu halinde ilk yargılamalarını yapmak görevleri ile 1854'te kurulan meclisin adı.

 

Tanzimat-ı hayriye : Osmanlı devletine Batı anlamında bir biçim vermek ve özellikle Fransız devrimi ile ortaya çıkan insan hakları ilkelerini Osmanlı ülkelerindeki halka da tanıtmak ve uygulamak için Güihane hatt-ı hümayununun ilanından başlayarak girişilen eylem.

Tanzimatçılık : Tanzimat yanlısı olma durumu.

Diğer dillerde Tanzim anlamı nedir?

İngilizce'de Tanzim ne demek? : [Tanzim] n. Fatah-affiliated paramilitary organization that is responsible for prompting active participation among Palestinians in Intifada activities on a grass-roots level

Fransızca'da Tanzim : règlement [le], organisation [la], aménagement [le], élaboration [la], coordination [la], régularisation [la]

Almanca'da Tanzim : Ausfertigung, Regelung

Rusça'da Tanzim : n. урегулирование (N), корректировка (F), реорганизация (F), нанизывание (N)