Tarihsel nedir, Tarihsel ne demek

Tarihsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî

"Tarihsel" ile ilgili cümle

  • "Bir ülkenin tarihsel varlığı, onun sahip olduğu ölçülemez bir değerler kalıtımıdır." - M. C. Anday

Tarihsel hakkında bilgiler

[Bakınız: tarih]

Tarihsel ile ilgili Cümleler

  • Ali tüm hafta sonunu tarihsel bir roman okuyarak geçirdi.
  • Zengin bir tarihsel mirasımız var.
  • O film önemli tarihsel olayların son derece yanlış bir tasviriydi.
  • İran körfezi, İran halkındaki tarihsel kimliğin bir parçasıdır.
  • Bu çevirinin tarihsel açıdan doğru olduğunu söyleyebilirsin.
  • Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar.
  • Bir tarihsel roman okuyor olacaksın.
  • Tarihsel olarak, basra körfezi İran'a aittir.

Tarihsel tanımı, anlamı:

Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih dersi. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz.

Tarihsel özdekçi : Tarihsel özdekçilik yanlısı olan, tarihî maddeci.

 

Tarihsel roman : Tarihî roman.

Tarihsel özdekçilik : Toplumsal gelişmenin özdeksel yapıya dayandığını savunan Marksçı görüş.

Dair : Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Tarihsel aykırılık : Eleştiri ya da güldürü sağlamak amacıyla tarihsel tutarlığı ya da gerçekliği bozarak yadırgatıcı öğeler ortaya çıkartma. Örnek : Shakespeare'in oyunlarına yirminci yüzyıla ilişkin eşyalar ve özellikler sokmak gibi.

Tarihsel balad : Tam anlamıyla tarihsel nitelik gösteren, özellikle ulusal olayları anlatan balad türü.

Tarihsel benzeşim : Piyasaya yeni sürülen bir malın satış miktarının, piyasada varolan benzer malın gerçekleşen satış miktarına göre tahmin edilmesi.

Tarihsel bilinç : İnsanın kendisinin tarihsel bir varlık olduğunu bilmesi; kendi üzerinde bugün de etkisi ve baskısı olan tarihselliğinin bilincinde olması.

Tarihsel boyut : Halkbilim olay ve ürünlerinin oluşumunda görev alan tarihsel etkenlerin tümü.

Tarihsel coğrafya : Coğrafyanın, ilkçağdan günümüze değin gelişim aşamalarını, bugünkü coğrafya anlayışının kurulmasını sağlayan etkinlikleri araştıran kolu.

Tarihsel dilbilim : Dillerin gelişmesini inceliyen dilbilim.

Tarihsel döngü kurama : Vico'nun geliştirmiş olduğu ve toplumun durmadan aynı aşamalardan geçtiğini öne süren kuram.

Tarihsel film : Tarihsel bir olayı konu alan, bu olayın geçtiği çağı, çevreyi, kişileri yansıtan film türü. Tarihsel gerçeği doğruya en yakın biçimde yansıtmayı, bu gerçeği nesnel bir tutumla vermeyi amaçlayan film.

Tarihsel giysi : Oyuncuların sahne üzerinde rol gereği giydikleri tarihsel giysilerin tümü.

Diğer dillerde Tarihsel anlamı nedir?

İngilizce'de Tarihsel ne demek? : adj. historical, historic

Fransızca'da Tarihsel : historique

Almanca'da Tarihsel : adj. historisch

Rusça'da Tarihsel : adj. исторический