Tarikat nedir, Tarikat ne demek

Tarikat; bir din b. terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri

"Tarikat" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Mevlevi tarikatı. Bektaşi tarikatı."

Tarih'teki anlamı:

Bir din içinde tasavvufa, gizemciliğe dayanan, inançta ve kimi ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrıya ulaşma, yollarından herbiri: Mevlevî tarikatı, Sen Jan tarikatı gibi.

Bilimsel terim anlamı:

Tasavvufa dayalı ve kimisi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimisi de şeriatın pek sert ve bencil yargılarını yumuşatmak gerekçesiyle oluşan türlü İslam öğretilerine verilen ad (Bektaşî tarikatı, Mevlevî tarikatı gibi).

İngilizce'de Tarikat ne demek? Tarikat ingilizcesi nedir?:

order

Tarikat hakkında bilgiler

Tarikat (Arapça: طريقة‎, tarîka), veya Tarik kelimesi "yol" anlamına gelir, "Allah’a ulaştıran yol" mânâsında kullanılmaktadır. Tarikatlar Selçuklu ve Osmanlı Türkiyesi’ne özgün düşünce ve inanç hareketleri olarak değerlendirilmektedir. Birçok tarikatın menşei Hicri 5. / Miladi 11. asırda Abdülkâdir Geylânî’nin yolundan gidenler tarafından oluşturulan Kadiri Tarikatıdır. Ebû Sâlih Muhyiddîn Abdülkâdir Geylânî, neseben hem Hasanî ve hem de Hüseynîdir. Abdulkadir Geylânî’nin soyundan gelen evlad ve torunları da yaşadıkları muhitlerde “Şerîf”, “Şurefâ”, “Seyyid” olarak anılmışlardır.

 

Tarikat, Allah'a ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri. İslamiyet'te, İslamiyet'in kalbi boyutu üzerinde duran ve "kalbin fıkhı" diye nitelenen tasavvuf öğretisinin uygulandığı düzenli kurumsal yapılar olarak tarif edilir.

Tarîk Arapça'da "yol" demektir. Tarîkat ise bu kelimenin çoğuludur ve "yollar" manasına gelir. Mezhep kelimesi "Zehebe" (Gitmek) fiilinden türemiş olup anlam olarak benzemektedir. Tarikat tasavvuf için yol, mezhep ise şeriat için yol demektir. Tarikat keşfe ve ilhama dayanırken, mezhepler ise "nakle" (Kutsal kitaplar ve peygamberler) dayanır.

Tarikler (Tarikat) de "Mürşit" denilen mânevî önderler eşliğinde tasavvuf öğretisini uygulamaya istek duyan kişilere (talip) yolun esasları hakkında teorik ve pratik bilgi verilir. Yola giren kimseler (mürid) ve yolda ilerleyenler (salik) tasavvuf öğretisinin esaslarını yaptıkları pratiklerle (zikir, tefekkür, rabıta, murakabe, nafile ibadetler vs.) kendi derunlarında keşf ederler.

Tarikat ile ilgili Cümleler

  • Bir dinle bir tarikat arasındaki fark nedir?
  • Ali bir tarikata üyeydi.
  • Birisi bana Tom'un bir tarikata katıldığını söyledi.
  • Tom'un bir tarikata katıldığı doğru mu?
  • Tarikatımız ibadetlerinde sadece Zebur'daki ilahileri okumaktadır.

Tarikat anlamı, kısaca tanımı:

Uygulama : Yürütüm. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, kılgı, tatbik, ameliye, pratik. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik.

 

Ulaşma : Ulaşmak işi.

Tanıma : Tanımak işi.

Tarikatçı : Bir tarikata bağlı olan kimse. Tarikatları yaymak ve yaşatmak isteyen, o yolda çalışan kimse.

Tarikatçılık : Tarikatçı olma durumu.

Aynı : Başkası değil, yine o. Benzer. Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş.

Yorum : Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.

Farklılık : Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

İlkel : Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. Basit, karmaşık olmayan. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif.

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Manas : Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo).

Diğer dillerde Tarikat anlamı nedir?

İngilizce'de Tarikat ne demek? : n. order, sect, religious order, cult, denomination, religion

Fransızca'da Tarikat : ordre [le], secte [la]

Almanca'da Tarikat : n. Orden

Rusça'da Tarikat : n. секта (F)