Tasarruf nedir, Tasarruf ne demek

Tasarruf; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Tasarruf" ile ilgili cümle

 • "Babamın hayatta iken en çok sevdiği yemek, bütün bir senenin tasarrufuna mal olsa da o gece mutlaka pişerdi." - K. Bilbaşar
 • "Vücudum artık irademin tasarrufundan çıkmıştı." - R. N. Güntekin

Hukuki terim anlamı:

1) işlem. 2) harcama. ~ nisâbı: harcama özgürlüğü (Verfügungsfreiheit). ölüme bağlı ~: ölüme bağlı harcama.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Cari gelirin bir kısmının tüketilmeden gelecekte kullanılmak üzere ayrılması.

Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin tüketilmeyen, yani harcanmayan kısmı.

İngilizce'de Tasarruf ne demek? Tasarruf ingilizcesi nedir?:

saving

Tasarruf hakkında bilgiler

Yaşamın devam etmesinde, insanların ve diğer canlıların kullandığı, vazgeçilmez olan maddelerin tüketiminde dikkatli davranma, gereği kadar kullanma, idareli tüketmeye tasarruf denir. Üzerinde yaşadığımız dünyada, insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları, bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak, bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.

İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi ya da tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu, tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen, bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı, insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin, insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi, gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.

 

Dünyamızda var olan, su, hava, toprak, bitki, hayvanlar, petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır. Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Nispeten daha uzun süreli olan, güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır. Ya da bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir. Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden, daha cazip gelmektedir.

İnsanlık görülen ve hiç de uzak olmayan bir tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. İnsanlığı tehdit eden tehlikeye karşı, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerinin bilinçsizce tüketilmesi insanlığı ortak tavır almaya zorlamaktadır. Ortak tavır alınabilmesi için insanlara, eğitim yolu ile tasarruf yapma,bilinçli tüketicilik, dünyanın ortak malı olan bazı tüketim maddelerine sahip çıkma, gibi istendik davranışların kazandırılması gerekmektedir.

 

Tasarruf ile ilgili Cümleler

 • Toptan alışveriş yaparak para tasarrufu yapabilirsin.
 • Tasarruf edilen bir peni kazanılan bir penidir.
 • Tasarruf etmeye başlamak güvenli emekliliğe doğru ilk adımdır.
 • Tasarruf hesabına 100 dolar yatırdı.
 • Tasarruf etmek zorundayız.
 • İşsiz olduğum için hiçbir şey tasarruf edemiyorum.
 • Birçok insan tasarruflarını kaybetti.
 • Orada alışveriş yaparak para tasarruf ettin mi?
 • Deneseydin daha fazla bile tasarruf edebilirdin.
 • Ali bir işe başlamak için parasını tasarruf ediyor.
 • Tasarruf hesabımı kapatmayı düşünüyorum.
 • Tasarruf ediyorum.
 • Ali bir ev almak için para tasarrufu yapıyor.
 • Tasarruf hesabımda bir sürü param var.

Tasarruf kısaca anlamı, tanımı:

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

Tasarruf etmek : Kısmak. bir malın sahibi olmak, onu istediği gibi kullanmak. para biriktirmek. bir şeyi dikkatli ve idareli kullanmak.

Tasarruf bonosu : Maaş gibi kazançlarla bazı satışlarda devletin borçlanması yolu ile yapılmış olan kesintiye karşılık verilen ve üzerinde faiz kuponları bulunan senet.

Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

Tasarrufçu : Birikimci.

Tasarrufçuluk : Birikimcilik.

Tasarruflu : Az masraflı. Parasını ölçülü, dikkatli harcayan.

Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi. Tutulan yol, tavır.

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Biriktirme : Biriktirmek işi.

Artırım : Müzayedede artırma. Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Tasarruf açığı : Belli bir dönemde tasarrufların yatırımlardan düşük olması durumu.

Tasarruf bankası : Bireysel tasarrufları özendirmek amacıyla oldukça küçük tasarruflara mevduat hesabı açan ve bu konuda uzmanlaşan banka.

Tasarruf fonksiyonu : Tasarruf ile harcanabilir gelir arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu gösteren fonksiyon.

Tasarruf mevduatı : Gerçek veya tüzel kişilerin bankalara vadeli mevduat veya vadesiz mevduat olarak yatırdıkları para.

Tasarruf mevduatı sigorta fonu : Türkiye’de mevduat ve katılım fonlarını, geri ödenmeme riskine karşı belli bir tutara kadar güvence altına alan ve bankaların yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi gibi yasayla verilen görevleri yerine getirmek için 2001 yılında çıkarılan yasayla kurulan, idarî ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kurumu.

Tasarruf oranı : Cari tasarrufların cari kullanılabilir gelire oranı.

Tasarrufi muamele : harcama işlemi (Verfügungsgeschaeft) (karş. iltizami muamele).

Diğer dillerde Tasarruf anlamı nedir?

İngilizce'de Tasarruf ne demek? : adj. provident

n. saving, economy, possession, austerity, Providence, retrenchment, thriftiness

Fransızca'da Tasarruf : possession [la], propriété [la], épargne [la], économie [la]

Almanca'da Tasarruf : n. Einsparung, Ersparnis

Rusça'da Tasarruf : n. владение (N), правоспособность (F), экономия (F), сбережение: сбережения (PL)