Tasavvuf nedir, Tasavvuf ne demek

Tasavvuf; bir felsefe terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım
  • Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.

"Tasavvuf" ile ilgili cümle

  • "Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!" - F. R. Atay

Bilimsel terim anlamı:

İslam dininde varlık birliğini, kamutanrıcılığı temel düşünce olarak alan, felsefeye bağlı, gizemci bir özel inanış ve anlayış.

Tasavvuf hakkında bilgiler

Tasavvuf, sufilik, halk deyimi ile sofuluk (Arapça: تَصَوُّف ‎, صُوفِية ‎ taṣawwuf, ṣūfīyya, Farsça: تصوف ‎, صوفیگری ‎ tasavvof, sūfīgarī, Fransızca ve İngilizce Sufism), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir. Bazıları da onu varlığın özü, doğası ve mutlak hakikat'e ulaşma yolu ile ilgili Perennial Felsefe'nin İslami yüzü olarak tarif etmişlerdir.

Tasavvufun Mistisizm'in İslam özelindeki hali olduğunu iddia edenler olduğu gibi, mistisizmin Çin-Hindu dinlerinden gelmesi nedeni ile İslam ile tamamen farklı olduğunu iddia edenler de olmuştur. Kimilerine göre, tasavvuf tarikat'tan daha yüksek bir aşamayı ifade eder. Mutasavvıflar sufi olmaya çalışmışlar, tekkeler, ekoller kurmuşlardır. Türkler arasında Tasavvuf Batı Türkistan’da çıkmıştır. İlk 350 yıldaki sufiler keşif sahibi insanlardı, mala mülke değer vermezler, bazen çıkınları bile olmadan gezer ve gittikleri yerlerde insanları dini yönden aydınlatırlardı. Batı Türkistan’daki bu ilk sufilerin bazıları, bir tarikat gütmedikleri için tarikat şeyhleri gibi isim yapmamış olabiliyorlardı.

 

Tasavvuf tanımı, anlamı:

İslam : Müslümanlık.

Tasavvufi : Tasavvufla ilgili, tasavvufa ait.

Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Evren : Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam. Büyük yılan. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.

Oluşum : Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci. Oluşma işi, teşekkül, teşkil.

Varlık : Önemli, yararlı, değerli şey. Var olan her şey. Ömür, hayat. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.

Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.

Anlayış : Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Hoş görme, hâlden anlama. Anlama işi, telakki.

 

Halk : Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

Tasavvuf şiirleri : Tasavvuf çığırına girenlerin koşukları. (Bunlarda özel biçimler yoktur. Ozanlar, halk ya da divan koşuk biçimlerinden dilediklerini kullanmışlardır. Onlarda ad, biçime ya da konuya göre verilmemiştir. Birçok tarikatlar, kendi tekkelerinde okudukları koşuklara ilâhi derler. Buna Bektaşiler nefes, Alevîler deme adını verirler.)

Tasavvufi halk yazını : Tasavvuf düşüncelerinin yarattığı halk yazını. Hikmet, ilâhi, nefes, nutuk, devriye gibi koşuk türleri bu yazında görülür, bk. tekke yazını.

Diğer dillerde Tasavvuf anlamı nedir?

İngilizce'de Tasavvuf ne demek? : n. mysticism

Fransızca'da Tasavvuf : mysticisme islamique

Almanca'da Tasavvuf : Mystik

Rusça'da Tasavvuf : n. мистика (F)