Terim nedir, Terim ne demek

 • Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.
 • Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had
 • Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 • Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 • Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.

"Terim" ile ilgili cümle

 • "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar." - F. R. Atay

Dil bilgisi olarak anlamı:

Bilim veya sanat kavramları için kullanılan anlamı sınırlı sözcük: Üçgen, asit, belirteç ve benzeri

Gramer anlamı:

Bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad: radyo, televizyon, bilgisayar, dil bilimi, yüklem, benzeşme, özgül ağırlık, dörtgen, atardamar, yer çekimi ve benzeri

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: yan]

Terim isminin anlamı, Terim ne demek:

Kız ismi olarak; İnce, kibar. Erkek ismi olarak; İnce, kibar.

Bilimsel terim anlamı:

Kapalı ya da açık terim; tekil terim. Krş.. ad, bireysel değişken. 2-Tekil ya da genel terim. Krş.. ad, yüklem.

Geleneksel mantıkta özne ya da yüklem. Krş.. evrensel terim, boş terim, olumsuzlamalı terim, olumsuzlamasız terim, kurucu yalan terim, büyük terim, küçük terim, orta terim, terim yöneten.

 

Azerbaycan Türkçesi: termin; Türkmen Türkçesi: termin; Gagauz Türkçesi: termin; Özbek Türkçesi: termin ~ atama;Uygur Türkçesi: termin ~ atalğu; Tatar Türkçesi: atama ~ termin; Başkurt Türkçesi: termin; Kmk: termin ~kâsbuluk söz ~ istilah; Krç.-Malk.: termin; Nogay Türkçesi: termin; Kazak Türkçesi: termin;Kırgız Türkçesi: termin; Alt:: termin; Hakas Türkçesi: termin ~ önetîn alılgan sös; Tuva Türkçesi: termin;Rusça: termin

İngilizce'de Terim ne demek? Terim ingilizcesi nedir?:

term, quasi-term

Terim hakkında bilgiler

Terim; bir sanat dalına, mesleğe veya bilim dalına has anlamı olan sözcük. Terimler genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına ait kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcüklerdir.

Terim, genel dilde kullanılan sözcüklerin anlamlarıyla karışmayan, kendine özgü kuruluşu olan sözcük ya da sözcük öbeğidir. Eğer bu sözcüklerin genel dilde kullanılan eş sesli karşılıkları varsa, terim olarak kullanılan anlamlarına "terim anlamı" denir.

Terim ile ilgili Cümleler

 • O teknik bir terim mi?
 • Kriptestezi duyular dışı algılama için başka bir terimdir.
 • "Burjuva" terimi hem orta hem de üst sınıflara bir hakaret olarak kullanılabilir.
 • Mektup ticari terimler kullanarak yazıldı.
 • Genel terimlerle konuşacağım.
 • Kendini koruma terimi sizin için herhangi bir anlama geliyor mu?
 • "Sanık" hukuki bir terimdir.

Terim tanımı, anlamı:

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

 

Sanat : Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Zanaat. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir şey yapmada gösterilen ustalık.

Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Tutam, avuç dolusu.

Terim bilimi : Bilim dalları, sanat kolları ve çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili kavramları tespit edip bunları adlandırmaya yarayan terimleri türetmeyi, terimlerle ilgili sorunları incelemeyi amaç edinmiş dil biliminin bir dalı, terminoloji.

Terimler dizgesi : Bir sanat kolunda, bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü, terminoloji.

Büyük terim : Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taşıyan terim.

Küçük terim : Bir tasımda, vargının konusu olan terim.

Orta terim : İki öncülü içine alan terim.

Bir terimli : Aralarında yalnız çarpma, bölme, kuvvete yükseltme, kök alma işlemleri yapılacak olan (nicelikleri gösteren terim).

Çok terimli : Aralarında artı (+) veya eksi (-) işareti bulunan, birçok terimden oluşan cebir ile ilgili anlatım.

İki terimli : Toplama (+) veya çıkarma (-) işaretiyle birbirine bağlanan iki terimden oluşan cebirsel anlatım.

Meslek : Çığır, okul, ekol. Öğreti. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş. Dizge. Uğraş.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Istılah : Herkesin anlayamayacağı anlamda kullanılan söz. Terim.

Geleneksel : Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, ananevi, tradisyonel.

Mantık : Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik. Doğru düşünme sanatı ve bilimi. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi.

Özne : Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir.

Yüklem : Bir konu için olumlanan veya inkâr edilen şey, mahmul. Cümlede oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime grubu, haber, mahmul.

Sözcük : Kelime.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

Terim ı : Çeşitli çoklukların toplamı olarak yazılan bir deyimde toplananlardan her biri.

Terim ıı : Bir üleşkenin payında ya da paydasında bulunan sayı.

Terim sembolleri : L, toplam orbital açısal momentum sayısını; J, toplam açısal momentum kuantum sayısını göstermek ve 2S+1, spin çokluğunu göstermek üzere 2S+1LJ şekilde verilen , atomların enerji seviyelerinin gösterilmelerinde kullanılan semboller.

Terim simgesi : Tasımsal mantıkta değer alanı birli yüklemlerden, başka bir deyişle yalın ya da olumsuzlamalı terimlerden oluşan dizimsel değişken: S, P, M, T.

Terim yöneteni : Tümel olumluluk (a),tümel olumsuzluk (e), tikel olumluluk (i) ile tikel olumsuzluluk (o) yönetenlerinin ortak ad. || Terim yöneteni iki birli yüklemden bir önerme oluşturduğundan, dizimsel türü P/(p/a)(...)dır.

Terim yöneteni simgesi : Değer alanı a, e, i, o terim yönetenlerinden oluşan dizimsel değişken: t.

Terime : Yüz, surat.

Terimlendirme : Bir bilim dalı ya da uygulayımda kullanılan terimleri düzenleme.

Terimlik : Belli bir bilimdeki kavramları anlatmak için kullanılan kelimelerin ( terimlerin ) dizgesi.

Diğer dillerde Terim anlamı nedir?

İngilizce'de Terim ne demek? : n. term, locution

Fransızca'da Terim : terme [le], énoncé [le]

Almanca'da Terim : n. Bezeichnung, Term, Terminus

Rusça'da Terim : n. термин (M), член (M)

adj. терминологический