Terminoloji nedir, Terminoloji ne demek

Terminoloji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Terminoloji" ile ilgili cümleler

  • "Tıp terminolojisi."

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Nomenklatür.

Terminoloji hakkında bilgiler

Terminoloji ya da Türkçe olarak Terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir.

Terimbilim, Terminus (çoğul: Termini) öğretisidir. Artık konuşma dilimize yerleşmiş olan Termini’lerin kavramsallığında anlam yüklülüğüyle metinlerdeki hâllerinin incelendiği, çözümlenmesi ve araştırılması, doğru kullanım için kurallar getirilmesi ile uğraşır ve dilin fiktif didaktiğini belirler.

Bu anlamda bildiğimiz klasik sözlükler, Glossar (sözlük listesi), Thesaurus (anlam dizinleri) terimbilimin kullanım alanındadır. Dolayısıyla terimbilimin her zaman yoklanabilecek ve kendisine başvurulabilecek kontrollü bir sözcük dağarcığı vardır.

Kavramların listelenmesi veya sınıflandırılması terimbilimde genel olarak alfabetik biçimde ilgi alanı, temas ettiği uzmanlık dalı (örneğin biyoloji, kimya, matematik, fizik vs.) kullanım sıklığı vb. gibi bir takım spesifik özellikler ve yönlendirmeler taşır.

 

Terminoloji ile ilgili Cümleler

  • Ali terminolojiyi bilir.
  • İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir?
  • Demiryolu işçilerinin kendi özel terminolojileri var.
  • Her bilimin kendi terminolojisi vardır.

Terminoloji anlamı, tanımı:

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Termin : Belirlenmiş zaman, randevu.

Terminolojik : Terimler dizgesi ile ilgili.

Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem.

Türkçe : Türkiye Türkçesi. Genel Türk dili.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

 

Onlar : Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı.

Dayalı : Dayanmış olan. Dayanarak, dayanmış bir biçimde. İlgili, dair, müstenit, mebni.

Terimler dizgesi : Bir sanat kolunda, bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü, terminoloji.

Terim bilimi : Bilim dalları, sanat kolları ve çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili kavramları tespit edip bunları adlandırmaya yarayan terimleri türetmeyi, terimlerle ilgili sorunları incelemeyi amaç edinmiş dil biliminin bir dalı, terminoloji.

Diğer dillerde Terminoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Terminoloji ne demek? : n. terminology, nomenclature

Fransızca'da Terminoloji : terminologie [la]

Almanca'da Terminoloji : n. Nomenklatur, Terminologie

Rusça'da Terminoloji : n. терминология (F)