Tevafuk nedir, Tevafuk ne demek

Tevafuk; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Birbirine uyma, uygun gelme

Tevafuk hakkında bilgiler

Tevâfuk, birbirine denk gelme, latîfâne (hoş, zarif) bir şekilde uyum içinde olma anlamına gelen İslamî terimdir. Anlamlı ve hikmetli (bilgece) amaçlarla, latîf bir şekilde birbirine yakışan ve birbiriyle ilişkili olan, uygunluk arz ederek bir düzenin varlığını gösteren, kısaca birbirine tevâfuk eden her şey, evrende tesâdüfe yer olmadığını işaret ve ispat eder.

Aynı şekilde; bir başıboşluk, belirsiz sebeplerle veya kendi kendine oluşma ya da doğa kanunları adı verilen bir "tabiat hâkimiyeti" düşünülemez. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi ve kudretinin dışında olmadığı gibi, idaresi dışında da değildir.

Tümel (bütünsel) ya da tikel (kısmî) her şeyde bir amaç ve bir irâdenin belirtisi vardır. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Bütün bunlar gösterir ki: "Kâinatta tesâdüf, hakîkî olarak yoktur."

Esâsen bütün bilimler, evrendeki bu nizâmın düsturları, esaslarıdırlar. Bu yolda yapılmış olan tüm bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, asla tesâdüf ve mantıksızlığa yer olmadığı, her şeyde yüksek gâyeler ve yüce hikmetler bulunduğu ilkesini peşînen kabûl ile bunları keşfetme amacına yöneltilmiştir.

 

Tevafuk anlamı, kısaca tanımı:

Gelme : Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Yetişme.

Tevafuk etmek : Birbirine uymak, uygun gelmek.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı.

Denk : Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Uygun, nitelik yönünden eşit. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Ağırlık bakımından eşit olan.

Latif : Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.

Zarif : Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli. Beğenilir ve nükteli (dil, konuşma vb.). Güzel, hoş, albenili. Hoşa gider bir biçimde konuşan ve davranan.

Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Anlatım biçimi. Biçim.

Uyum : Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat. Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni. Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon. Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk.

İslam : Müslümanlık.

Uyma : Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk.

Diğer dillerde Tevafuk anlamı nedir?

Rusça'da Tevafuk : n. соответствие (N)