Tip; tiyatro, Gösteri, Psikoloji, Sinema, Tiyatro, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfatmecazedat olarak kullanılır.

 
 • Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
 • Tür, çeşit.
 • İlgi çekici, değişik kimse.
 • Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebi eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.
 • Kendine özgü kişiliği olmayan, genellikle bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

1.Pancar. 2.Turp.

Psikoloji'deki anlamı:

Benzerlerinin ana özelliklerini kendinde topladığı için örnek olarak ele alınan birey.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir topluluktaki belirli özellikleri taşıyan bir kimseyi, bilinen kalıplar içinde yansıtan oyun kişisi.

Tiyatro'daki anlamı:

İnsanları genellemesine yansıtan, kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.

Zooloji'deki anlamı:

Sınıflandırmada bir temel olarak kullanılan ve geniş sayıda bireyleri kapsayan karakterler topluluğu; yeni bir cins ya da tür olarak tanımlanan esas birey.

Teknik terim anlamı:

Kişileştirme işleminde genel olarak ele alınan oyun kişisi. Seyirci tarafından özellikleri bilinen ve kavramları getiren derinliği olmayan oyun kişisi. Hiçbir ruhsal gelişimi yoktur. Davranışlarıyla anlaşılır ve her oyunda aynı yolda hareket eder. Örnek : Kavuklu, Pişekâr, Pantalone, Arlekino, vb.

Tip ile ilgili Cümleler

 • “Aynı yaşta, aynı tipte, aynı kuvvette iki güreşçi.”
 • Biri bana tip 0 kanı olan insanların diğer kan tipi olan insanlardan daha fazla sivrisinek çektiğini söyledi.
 • Tom'un filozofik tip olduğunu sanmıyorum.
 • Kendinden emin bir tip değil.
 • Ne tip adam.
 • Üç tip güneş tutulması vardır: toplam, kısmi ve halka şeklinde.
 • Ali yalan söyleyen tip değil.
 • Her tip kitabı okurum.
 • O zamanlarda bu tip şeyler başımıza çok geldi.
 • Bu tip şeyler genelde maksatlı değil, kazara olur.
 • Mafya bir tip suç örgütüdür.
 • Bu tip şeyleri sevmiyorum.
 • Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını sergileyen tip: Bihruz Bey.

Tip tanımı, anlamı

Atletik tip : Kretschmer'in ortaya attığı omzu geniş, gövdesi iyi gelişmiş, boynu kalın, karınsız ve kasları iri bir beden yapısı. (Sporda kullanıldığı anlamıyle karıştırılmamalıdır.)

Birinci tip hücre : Tip I alveol hücresi.

Çiğneyici tip : Birçok böceklerde, özellikle düzkanatlılarda ve kınkanatlılarda görülen ve çiğnemeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçaları.

Delip emici tip : İki kanatlılarda (Diptera) görülen ve delip emmeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçası. Böceklerden ikikanatlılarda görülen ve delip emmeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçaları.

Dokunsal tip : Dış çevre ile olan duygusal ilişkilerinde kas ve dokunma duyumlarına öncelik ve ağırlık veren tip.

Emici tip : Böceklerden pulkanatlılarda görülen ve emmeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçaları.

Geç tip aşırı duyarlılık : Duyarlı T hücrelerinden sitokin salınmasına bağlı, 48-72 saat içinde oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonu.

Gensel tip : Gelişimi etkileyen kalıtımsal niteliklerin tümü.

Görsel tip : Görüntüler, renk değişikleri, görünüm özellikleri gibi daha çok görmeye değgin izlenimlere karşı ilgi duyan ya da eski yaşantılara ilişkin görsel imgeleri anımsamada üstün yetenek gösteren, bu nitelikleriyle çok kez güzel sanatlar alanında eğitim görmeye yatkın kimse.

Görüngül tip : Canlı bir varlık, yapı, durum ya da görevde varlığını ortaya koyan şey.

Homotopik tip : Biri birine homotopik denk olan tüm topolojik uzaylar kümesi.

Jugular tip : Bazı balıklarda karın yüzgecinin göğüs yüzgecinden daha önde yer alması durumu.

Klinik tip : Mongoloid ve kretenlerde olduğu gibi, bedensel belirtileri bilinen türlü tiplerden birine giren geri anlaklı kişi.

Meroblastik tip bölünme : Protoplazma boyunca segmentasyon oluşan, yumurta hücresi belirli bir bölgede bölünmeye katılan ve tam olmayan kısmi bölünme. Bu tür bölünmenin parsiyal-diskoidal ve parsiyal-superfisyal olmak üzere iki tipi bulunur.

Meroistik tip ovaryöl : Böcek ovaryumunda yumurta hücreleri ve besleyici hücrelerin bulunduğu ovaryol tipi.

Özgeci tip : (Mayer) Öncelikle başkalarının düşündükleri, kastettikleri ya da yaptıklarıyle ilgilenen kişilik tipi.

Sezgisel tip : (Jung) Düşüncelerinde sezgiye geniş ölçüde yer veren kişi.

Sindirimcil tip : (Sheldon) Küt beden yapısı ile birlikte gittiği ileri sürülen, rahatını seven, insancıl, canlı ve yemeğe düşkün kişilik tipi.

Tip bilgisi : İnsan tiplerini belirleme, ayırt etme ye sınıflandırma yöntemi.

Tip ıı alveol hücresi : İnteralveoler septumları döşeyen, alveol boşluklarında az sayıda bulunan, sitoplazmalarında özgün, fosfolipit yapısında ozmiofilik lamelli cisimcikler içeren, piramit veya kübik biçimli hücre, granüler pnömosit, pnömosit II, tip II pnömosit. Sürfaktan, fibronektin, tip IV kollajen ve proteogükanlar gibi matriks proteinlerini sentezler, alveol epitel hücrelerinin kaybında normal hücrelere dönüşerek kök hücresi olarak görev yapar.

Tip ıı hata : Gerçekte H1 doğru olduğu zaman (fark var) araştırma sonucu H0 (fark yok) doğru bulunduğunda yapılan hata, beta olasılığı, beta hata.

Tip ıı pnömosit : Tip II alveol hücresi.

Tip ıı reaksiyon : İlaç veya metabolitlerinin, kan veya endotel hücrelerinin belli proteinlerine bağlanarak onu antijen durumuna getirmesi ve buna bağlı olarak bağışıklık sisteminin; bu proteini yabancı protein olarak algılaması ve buna karşı immunoglobulin G ile İgM türü, ilaç karşıtı antikorlar üretmesi ile bu antikorların bir kısmının hücre yüzeyinde yerleşmiş olan antijenlere bağlanarak kompleman uyarılması veya bu antikorları tanıyan fagositik hücreler aracılığında, hemoliz, lökosit ve trombositlerde erime gibi olayların meydana gelmesi durumu, sitotoksik reaksiyon.

Tip ııı aşırı duyarlılık reaksiyonu : Bir antijenin ilk enjeksiyonuyla vücutta antikor oluşumunu takiben, bu antijenin ikinci enjeksiyonundan sonraki birkaç saat içinde antijen ve antikor kompleksinin ve komplementin beraberce bölgede oluşturduğu yangısal reaksiyon.

Tip ııı reaksiyon : Zehirli immün kompleks çökmesine bağlı reaksiyon.

Tip ıv reaksiyon : Hücre aracılığıyla olan reaksiyon veya gecikmiş reaksiyon.

Tip lokalitesi : Holotip, lektotip, neotip olarak etiketlenen örneklerin toplandığı lökalite.

Tip tür : Nominal bir cinse ait tip olarak tayin edilen tür.

Tip yeri : Tip örneklerinin toplandığı yer.

Ussal tip : (Jung) Davranışları öncelikle duyumlar ve sezgilere dayanan coşkusal tipin karşıtı olarak daha çok us ve duyguyle davranan tip.

Yalancı tip virüs : Ebeveyn virüsten farklı morfolojiye sahip yeni nesil virüs.

Yalayıp emici tip : Böceklerden, pul kanatlılar (Lepidoptera) ve zar kanatlılarda (Hymenoptera) görülen yalayıp emmeye uygun olarak değişmiş ağız parçaları. Böceklerden zarkanatlılarda görülen ve yalayıp emmeye uygun olarak değişmiş olan ağız parçaları.

Piknik tip : Orta boylu, şişmanca, geniş ve yumuşak yüzlü, kalınca boyunlu, yukarı doğru daralan şişkin göğüslü ve iri göbekli kimse.

Diğer dillerde Tip anlamı nedir?

İngilizce'de Tip ne demek ? : type

Tip ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Tip nedir? Tip ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Tip tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Tip hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...