Titrasyon nedir, Titrasyon ne demek

Titrasyon; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi.

Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.

Teknik terim anlamı:

Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması.

Titrasyon hakkında bilgiler

Yöntem hacimsel (hacim=volume) olduğundan volumetri adını alır. Ayrıca titrasyona dayalı olduğu için titrimetri olarak da adlandırılır. Miktarı belirlenecek madde çözeltisi genel olarak bir erlenmayer içine, derişimi bilinen çözelti ise bürete konur. Bir indikatör eşliğinde çözeltiler tepkimeye sokulur. Bu işleme titre etmek (titrasyon) denir. Volumetrik analiz, kullanım alanı en yaygın kantitatif analiz yöntemidir. Birbirleriyle tepkimeye giren maddelerin eşdeğer gram sayılarının eşitliği esasına dayanır. Eşdeğer gram; bir maddenin 1 mol elektron alabilen veya verebilen miktarıdır.

 

Titrasyon anlamı, kısaca tanımı

Titr : San

Çöktürme titrasyonu : Bir çözeltideki tayin edilecek türlerin titrant ile çok az çözünen bir bileşik oluşturduğu titrasyon türü.

Faz titrasyonu : Üçlü faz diyagramını kullanarak uç noktayı tayin etmek amacıyla, birbiriyle karışan ikili bir sıvı karışımının, bunlardan ancak biri ile karışabilen üçüncü bir sıvı ile titre edilerek analiz edilmesi.

Geri titrasyon : Titrasyon işleminde, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak şekilde standart çözelti ekleyip tepkimeye girmemiş olan standart çözelti miktarını ikinci bir standart çözelti ile bulma işlemi.

Kulometrik titrasyon : Sabit bir akımda, bir kimyasal reaksiyonun tamamlanması için gerekli zamanın ölçülmesine dayanan kulometrik bir analiz çeşidi.

Permanganat titrasyonu : İndikatör gerektirmeyen önemli bir volumetrik madde olan potasyum permanganatın sülfürik asitli ortamda mangan-II'ye indirgendiği ,bu özelliğinden dolayı ayarlandıktan sonra titrant olarak kullanıldığı bir titrasyon.

Potansiyometrik titrasyon : Polarize olmayan bir elektrot kullanarak sistemden akım geçirmeksizin elektrotlarda oluşan gerilimin ölçülmesine dayanan yöntem. Potansiyometrik titrasyon ile kuvvetli asit, zayıf asit ve bu asitlerin karışımdaki miktarlarını bulmak mümkündür.

Titrasyon asiditesi : Asitlik değeri.

Titrasyon eğrisi : Titrasyonda, eklenen çözelti hacmine karşı çözelti pH’sının grafiği; Bir asit- baz titrasyonunda pH’nın nasıl değiştiğini gösteren ve titrasyonun eşdeğerlik noktasını (dönüm noktası) saptamakta kullanılan eğri. Bir asidin titrasyonu sırasında eklenen eşit miktardaki baza karşılık gelen pH eğrisi. Bir asidin titrasyonu esnasında eklenen eşit miktardaki baza karşılık gelen pH değişim eğrisi.

 

Titrasyon hatası : Eşdeğerlik noktasına ulaşmak için gerekli titrant hacmi ile dönüm noktasına ulaşmak için harcanan titrant hacmi arasındaki fark.

Türev titrasyon eğrisi : İlave edilen titrant hacmine karşı, birim hacim başına ölçülen büyüklükteki değişim ile ilgili eğri. Bir türev eğrisinde, normal titrasyon eğrisinde büklüm noktasının bulunduğu noktada bir maksimum görülür.

Eşdeğerlik noktası : [Bakınız: dönüm noktası]. İlave edilen titrant miktarının numunedeki analit miktarına kimyasal olarak eşdeğer olduğunu belirten gözlenebilir bir değişim. Bu noktada titrasyona esas olan tepkime sona erer.

Volumetrik analiz : Hacım ölçmelerine dayanan analitik bir yöntem.

Analiz yöntemi : Maddenin yapısını araştırmak üzere kullanılan yöntem.

Konsantrasyon : Derişim. Dikkat toplaşımı.

Eşdeğer gram : Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. Belirli bir hacimde (genellikle 1000ml) bulunan madde miktarının atom veya molekül ağırlığına bölünmesiyle elde edilen değer, ekivalan değeri. Çok değerli iyonlarda ayrıca, madde miktarı değerlikle çarpılmalıdır. Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği.

Eşdeğerlik : Bir atom kümesi ya da kökün göreceli olarak birleşme gücü. [Bakınız: ikilkoşullu]. Bir ilacın diğeri ile belirli standartlar açısından karşılaştırılması sonucunda, eşit olması durumu.

Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

Kantitatif : Nicel. Niceliğe bağlı olan, miktarla ilgili olan, nicel.

Belirlemek : Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı. Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.

Diğer dillerde Titrasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Titrasyon ne demek ? : titration